Novosti

Nedelja žena sa invaliditetom

Off

Savez orga­ni­zaci­ja za zašti­tu pra­va i podršku žena sa inva­lidite­tom — Mreža …IZ KRUGA — Srbi­ja ustanovi­la je obeleža­van­je NEDELJE ŽENA SA INVALIDITETOM od 3. do 7. novem­bra. Prva NEDELJA ŽENA SA INVALIDITETOM počela je uličn­im akci­ja­ma u ponedel­jak, 3. novem­bra 2014. u 13.00 sati u četiri gra­da Srbi­je — Beogradu, Kragu­jevcu, Nišu i Novom Sadu.

Ulič­na akci­ja u Novom Sadu, koju orga­nizu­je …IZ KRUGAVOJVODINA, održana je na Trgu slo­bode kod spomeni­ka Sve­tozaru Miletiću.

Nared­nih dana u svakom od ovih grado­va orga­ni­zo­vana je trib­i­na na temu “Servisi podrške žena­ma sa inva­lidite­tom sa iskustvom nasil­ja”. Trib­i­na u Novom Sadu održana je u utorak, 4. novem­bra 2014. u 12.00 sati u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA, Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad.

Cilj ovih aktivnos­ti bio je da uči­ni vidljivi­jim vrste podrške koje su neophodne žena­ma sa inva­lidite­tom sa iskustvom nasil­ja ali i da pod­seti­ti lokalnu zajed­nicu i dono­sioce odlu­ka na težak položaj žena sa inva­lidite­tom, na iza­zove sa koji­ma se suočava­ju u svakod­nevnom živ­o­tu i sa obaveza­ma lokalnih vlasti da usvo­je mere i poli­tike za unapređen­je nji­hovog položa­ja, a koje prois­tiču iz među­nar­o­d­nih doku­me­na­ta koje je naša zeml­ja rat­i­fiko­vala.

Pre­dra­sude da je žena kri­va za nasil­je koje je preživela, vaspi­tan­je i stav društ­va da se porod­i­ca mora saču­vati po svaku cenu, kao i strah od sekun­darne vik­timizaci­je, glavni su razlozi zbog kojih, na žalost veli­ki pro­ce­nat žena nika­da i ne pri­javi nasil­je. Pro­mo­visan­je pra­va na živ­ot bez nasil­ja, kao i podrš­ka u osnaži­van­ju svih žena koje ima­ju iskust­vo rod­no zas­no­vanog nasil­ja je od suštin­skog znača­ja za pos­ti­zan­je pune ravno­pravnos­ti i eli­m­in­isan­je diskrim­i­naci­je žena u svim oblas­ti­ma društvenog živ­ota.

Žene sa inva­lidite­tom su višestruko diskri­m­in­isana gru­pa, a nasil­je i diskrim­i­naci­ja kojom su izložene najčešće u porod­i­ci, braku ili part­ner­skim veza­ma, u Srbi­ji je još uvek tabu tema o kojoj se ner­a­do gov­ori i još uvek se ne pre­poz­na­je kao tak­va, jer se invalid­nost ne pos­ma­tra kroz rod­nu per­spek­tivu. Za žene sa inva­lidite­tom je izlazak iz situaci­je nasil­ja znat­no teži, jer im, između osta­log, insti­tu­cional­ni vid zaštite od nasil­ja nije dos­tu­pan usled arhitek­tonske i komu­nikaci­jske nepris­tu­pačnos­ti, niti pos­to­je servisi podrške koji će im pomoći u svakod­nevnom funkcionisan­ju, da se osnaže i preuz­mu kon­trolu nad sop­stven­im živ­o­tom.