Novosti

Saradnja institucija i nevladinih organizacija u zaštiti žena i dece od nasilja u porodici

Off

U okviru sas­tan­ka Oper­a­tivne mreže za zašti­tu žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci – ZORA koji je održan u pros­tori­ja­ma Cen­tra za soci­jal­ni rad u Novom Sadu u četvr­tak 30. okto­bra 2014. u peri­od od 12.00 do 14.00 sati, orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA orga­ni­zo­vala je rad­ni sas­tanak. Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Nikolić, gov­o­rila je o sarad­nji insti­tu­ci­ja i nevla­dinih orga­ni­zaci­ja kroz pri­menu Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci.

Ivana Nikolić je pred­stavi­la osnovne odredbe Kon­ven­ci­je sa poseb­n­im akcen­tom na članove koji se odnose na rad nevla­dinih orga­ni­zaci­ja i SOS tele­fona i pred­stavi­la kam­pan­ju Pot­pisu­jem i njene dosadašn­je rezul­tate. Ivana Nikolić je poseb­no istak­la da se pre­ma Odlu­ci o soci­jal­noj zašti­ti Gra­da Novog Sada, SOS tele­foni ne finan­sir­a­ju kao usluge soci­jalne zaštite, već orga­ni­zaci­je koje pruža­ju ove usluge mogu da ost­vare sred­st­va iz budže­ta Gra­da putem javnog konkur­sa za dotaci­je nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma. Isto tako, u Odlu­ci o soci­jal­noj zašti­ti pro­gra­mi podrške žena­ma koje preživl­java­ju nasil­je nisu eksplic­it­no nave­deni kao pro­gra­mi od intere­sa za grad Novi Sad.

Pred­stavni­ci Cen­tra za soci­jal­ni rad, Doma zdravl­ja, Sred­njoškol­skog doma Branko­vo kolo, Med­i­cinske škole 7.apri, Biroa za pružan­je pravne pomoći, Predškolske ustanove Rados­no det­injst­vo, SOS Žen­skog cen­tra, Osnovnog, Prekrša­jnog i Apela­cionog suda i Osnovnog javnog tuži­lašt­va su se saglasili da su usluge SOS tele­fona žena­ma koje doživl­java­ju nasil­je koje pruža­ju ženske nevla­dine orga­ni­zaci­je važ­na kari­ka u lan­cu uslu­ga u gradu Novom Sadu za žene u situaci­ji nasil­ja. Istak­li su da je važno da Grad Novi Sad obezbe­di sred­st­va za ove usluge i da će mreža ZORA biti podrš­ka žen­skim nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma u pre­gov­orima sa lokalnom samoupravom i podržavaće svaku ini­ci­ja­tivu koja je u skladu sa Kon­ven­ci­jom.

Na kra­ju radnog sas­tan­ka, svi prisut­ni pred­stavni­ci insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja člano­va mreže ZORA su svo­jim pot­pi­som dali dopri­nos kam­pan­ji Pot­pisu­jem i punoj pri­meni Kon­ven­ci­je Save­ta Evrope pro­tiv nasil­ja nad žena­ma i nasil­ja u porod­i­ci.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter