Novosti

Testiranje aplikacije Bezbedna

Off

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA je u sarad­nji sa udružen­jem SOS Žen­s­ki cen­tar u ponedel­jak, 13. okto­bra 2014. godine, orga­ni­zo­vala testi­ran­je mobilne aplikaci­je Bezbed­na.

Bezbed­na omoguću­je devo­jka­ma i žena­ma, ali i svi­ma drugi­ma koji su u situaci­ji nasil­ja, da u trenutku ugroženos­ti pošalju hitan poziv za pomoć najbliži­ma, ili da pozovu poli­ci­ju, službu hitne pomoći, cen­tar za soci­jal­ni rad ili SOS tele­fon u svom gradu. Aplikaci­ja se može poveza­ti sa blue­tooth narukvi­com i tada se poziv za pomoć može poslati samo pri­tiskom na dugme na narukvi­ci, što daleko olakša­va slan­je pozi­va u pomoć u opas­nim situaci­ja­ma. Mobil­nu aplikaci­ju Bezbed­na možete besplat­no preuzeti sa Google play pro­davnice.

Aplikaci­ju Bezbed­na kreirao je Autonom­ni žen­s­ki cen­tar iz Beogra­da u sarad­nji sa Uni­verzite­tom Met­ro­pol­i­tan kao deo region­alne kam­pan­je Pot­pisu­jem čiji je cilj pro­mo­visan­je i puna pri­me­na Kon­ven­ci­je pro­tiv nasil­ja nad žena­ma Save­ta Evrope.

U aktivnos­ti za pro­mo­ci­ju bezbed­nos­ti žena i devo­ja­ka uključeno je 15 orga­ni­zaci­ja iz različi­tih grado­va Srbi­je. Pored testi­ran­ja, do kra­ja decem­bra 2014. godine orga­ni­zo­vaće se i pred­stavl­jan­je mobilne aplikaci­je Bezbed­na u lokalnim zajed­ni­ca­ma i izradiće se brošu­ra o bezbed­nos­ti devo­ja­ka i žena.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter