Novosti

Seksualnost žena sa motornim invaliditetom

Off

Orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA je tokom sep­tem­bra mese­ca 2014. godine u različitim gradovi­ma pro­mo­visala knjigu Sek­su­al­nost žena sa motorn­im inva­lidite­tom koju je objav­i­la ove godine uz podršku holandske ženske fon­daci­je Mama Cash.

Odabrane su žene sa motorn­im inva­lidite­tom jer one često ima­ju potre­bu za nekim poma­ga­lom za kre­tan­je i potreb­na im je pomoć druge osobe u različitim aktivnos­ti­ma svakod­nevnog živ­ota. Osim toga, sam izgled tela žena sa motorn­im inva­lidite­tom je dru­gači­ji od tela tzv. fiz­ič­ki zdrav­ih oso­ba. Arhitek­tonske bar­i­jere, prob­le­mi vezani za školo­van­je, zapošl­ja­van­je, samostal­no stanovan­je i živl­jen­je kom­p­liku­ju nji­hov svakod­nevni živ­ot. Zbog sve­ga toga uglavnom se zane­maru­je da je sek­su­al­nost žena sa motorn­im inva­lidite­tom jed­nako važan deo nji­hovog iden­tite­ta kao i svake druge osobe.

U knjizi autorke Veroni­ka Mitro, Dajana Dam­janović i Svjet­lana Tim­o­tić opisu­ju i anal­izira­ju iskust­va i doživl­ja­je Vojvođan­ki sa motorn­im inva­lidite­tom u vezi sa sek­su­al­nošću: načine informisan­ja i sti­can­ja znan­ja o sek­su­al­nos­ti; telesne promene tokom puberte­ta; men­struaci­ju; intim­nu ličnu higi­jenu; izlaske, zabavl­jan­je, prvi poljubac, prvi sek­su­al­ni odnos; ginekološke pre­glede i kon­tra­cep­ci­ju; mas­tur­baci­ju; part­nerske veze i brak; trud­noću, rađan­je i odgoj dece.

Uz istraži­vač­ki izveš­taj u knjizi je objavl­je­na i Recen­z­i­ja uvažene pro­fe­sorke Svenke Sav­ić, stručn­jak­in­je u oblasti psi­hol­ingvis­tike, rod­nih studi­ja i poz­na­vateljke pitan­ja vezanih za nepriv­i­le­go­v­ane grupe i Pogov­or iz seks-poz­i­tivne vizure koji je napisala stručn­jak­in­ja za pitan­ja sek­su­al­nos­ti žena, Mar­i­jana Čanak.

Pogleda­jte prilog Kanala 9 u povo­du pro­mo­ci­je na Uni­verzite­tu u Novom Sadu i proči­ta­jte tekst Mreže žene pro­tiv nasil­ja u povo­du pro­mo­ci­je u Beogradu.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter