Izdavaštvo

Istraživački izveštaj o seksualnosti žena sa motornim invaliditetom u Vojvodini

Off

Istraži­van­je o sek­su­al­nos­ti žena sa motorn­im inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni sprov­eli smo 2013. godine u sarad­nji sa orga­ni­zaci­ja­ma oso­ba sa inva­lidite­tom iz Novog Sada, Sremske Mitro­vice, Somb­o­ra, Sub­o­tice i Zren­jan­i­na. U istraži­van­ju je učestvo­va­lo 45 žena sa motorn­im ivnalidite­tom uzras­ta od 18 do 65 god­i­na iz različi­tih mes­ta Vojvo­dine.

Istraži­vač­ki izveš­taj sačinile su Veroni­ka Mitro, Dajana Dam­janović i Svjet­lana Tim­o­tić i objavl­jen je u istoimenoj pub­likaci­ji uz Recen­z­i­ju uvažene pro­fe­sorke Svenke Sav­ić, stručn­jak­in­je u oblasti psi­hol­ingvis­tike, rod­nih studi­ja i poz­na­vateljke pitan­ja vezanih za nepriv­i­le­go­v­ane grupe i Pogov­or iz seks-poz­i­tivne vizure koji je napisala stručn­jak­in­ja za pitan­ja sek­su­al­nos­ti žena, Mar­i­jana Čanak.

Cilj istraži­van­ja je bio da opiše i anal­izira iskust­va i doživl­ja­je Vojvođan­ki sa motorn­im inva­lidite­tom u vezi sa sek­su­al­nošću: načine informisan­ja i sti­can­ja znan­ja o sek­su­al­nos­ti; telesne promene tokom puberte­ta; men­struaci­ju; intim­nu ličnu higi­jenu; izlaske, zabavl­jan­je, prvi poljubac, prvi sek­su­al­ni odnos; ginekološke pre­glede i kon­tra­cep­ci­ju; mas­tur­baci­ju; part­nerske veze i brak; trud­noću, rađan­je i odgoj dece.

Žene sa motorn­im inva­lidite­tom često ima­ju potre­bu za nekim poma­ga­lom za kre­tan­je i potreb­na im je pomoć druge osobe u različitim aktivnos­ti­ma svakod­nevnog živ­ota. Osim toga, sam izgled tela žena sa motorn­im inva­lidite­tom je dru­gači­ji od tela tzv. fiz­ič­ki zdrav­ih oso­ba. Arhitek­tonske bar­i­jere, prob­le­mi vezani za školo­van­je, zapošl­ja­van­je, samostal­no stanovan­je i živl­jen­je kom­p­liku­ju nji­hov svakod­nevni živ­ot. Zbog sve­ga toga uglavnom se zane­maru­je da je sek­su­al­nost žena sa motorn­im inva­lidite­tom jed­nako važan deo nji­hovog iden­tite­ta kao i svake druge osobe.

Osvetl­ja­van­je sek­su­alnog razvo­ja i sek­su­al­nih iskus­ta­va žena sa motorn­im inva­lidite­tom znača­jno je za razvoj nji­hovog polnog, rodnog i ukupnog iden­tite­ta i osno­va za slo­bo­dan prist­up infor­ma­ci­ja­ma i usluga­ma koje se odnose na sek­su­al­no i repro­duk­tivno zdravl­je, a što je osnovno ljud­sko pra­vo svake žene.

Real­izaci­ju istraži­van­ja i objavlji­van­je pub­likaci­je podržala je holand­s­ka žen­s­ka fon­daci­ja Mama Cash.

Elek­tron­sku verz­i­ju pub­likaci­je možete preuzeti u PDF for­matu.