VESTI

Druženje sa mr Shurom Dumanić

Off

Povodom obeleža­van­ja Među­nar­o­dnog dana mira u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom IZ KRUGAVOJVODINA, udružen­ja Ženske studi­je i istraži­van­ja iz Novog Sada i Vješ­tine iz Opati­je uz podršku Eku­menske ini­ci­ja­tive žena iz Omiša orga­ni­zo­vale su pre­da­van­je na temu Delo­van­je i živ­ot književnice Berthe von Sut­tner. Pre­da­van­je je održala mr Shu­ra Dumanić, mirov­na aktiviskin­ja, lid­er­ka udružen­ja Vješ­tine iz Opati­je i ured­ni­ca edi­ci­je Mirovne sveske.

Bertha von Suttner

Bertha von Sut­tner (rođe­na u Pragu 9.6.1843. kao baron­i­ca Kin­s­ki; umr­la u Beču 21.6.1914) je aus­tri­js­ka književni­ca i paci­fistk­in­ja. Glav­na književ­na dela su joj: Dole oruž­je (roman 1899), Rat i mir, Pes­ma umr­lom, Memo­ari (1909) i dru­ga. Zala­gala se za mir u sve­tu: osno­vala je u Aus­tri­ji Društ­vo pri­jatel­ja mira 1891. godine; od 1894. do 1900. godine izdavala je paci­fistič­ki časopis Dole oruž­je (Die Waf­fen nieder). Dobit­ni­ca je Nobelove nagrade za mir 1905. godine. Lik Berthe von Sut­tner se nalazi na aus­tri­jskoj kovani­ci od 2 evra.