VESTI

Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom

Off

Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA je u petak, 11. apri­la učestvo­vala na okruglom stolu koji je održan u hotelu Vojvo­d­i­na u Zren­jan­inu na temu Dos­tup­nost zdravstvene zaštite za žene sa inva­lidite­tom. Okrugli sto je održan u orga­ni­zaci­ji Zren­janin­skog eduka­tivnog cen­tra, a uz podršku Trag fon­daci­je.

U diskusi­ji su pored pred­stavnice naše orga­ni­zaci­je učestvo­vale i pred­stavnice Zren­janin­skog eduka­tivnog cen­tra, načel­ni­ca zren­janin­skog Dis­panz­era za žene, dr Gor­dana Marković i žene sa inva­lidite­tom iz Zren­jan­i­na.

Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Ivana Nikolić koja se bavi prav­i­ma žena sa inva­lidite­tom je gov­o­rila o vrsta­ma inva­lidite­ta, bro­ju lju­di koji ima­ju inva­liditet, nji­hovom načinu živ­ota, pre­dra­su­dama i diskrim­i­naci­ji od strane lju­di bez inva­lidite­ta, kao i o neg­a­tivnom stavu pre­ma osoba­ma sa inva­lidite­tom koji pos­to­ji u našoj kul­turi.

Radosla­va Aral­i­ca iz Zren­janin­skog eduka­tivnog cen­tra je istak­la da sva­ka dese­ta žena u Zren­jan­inu živi sa nekom vrstom inva­lidite­ta i da je lokalna samoupra­va Zren­jan­i­na pokaza­la volju za reša­van­je prob­le­ma pris­tu­pačnos­ti pre sve­ga dos­tup­nos­ti zdravstvene zaštite za žene sa inva­lidite­tom.

Načel­ni­ca Dis­panz­era za žene, dr Gor­dana Marković, rekla je da svi zaposleni u Domu zdravl­ja podržava­ju ovu akci­ju, jer se njome reša­va veli­ki prob­lem, olakša­va rad med­i­cin­skom kadru, a žena­ma se omoguća­va kom­forni­ji pre­gled.

Kako su učes­nice okruglog sto­la istak­le, pored hidrauličnog sto­la, u Dis­panzeru je neophod­no postavi­ti ram­pu za osobe sa inva­lidite­tom, nabav­i­ti preno­sivi ultra­zvuk, pri­lagodi­ti ambu­lan­tu i toalet za žene sa inva­lidite­tom.

Na kra­ju okruglog sto­la donet je zaključak da lokalne prob­leme tre­ba reša­vati lokalnim kapacite­ti­ma, jer svi ima­ju isti cilj – da unaprede naše društ­vo , a da društ­vo pokaže koliko je sprem­no da napre­du­je i da se razvi­ja upra­vo kroz brigu o mar­gin­al­i­zo­van­im gru­pa­ma.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter