Novosti

Sedam godina uspešnog rada!

Off

IZ KRUGAVOJVODINA osno­vana je pre sedam god­i­na, 27. mar­ta 2007. godine, na ini­ci­ja­tivu beogradske orga­ni­zaci­je …IZ KRUGA. Neposred­no posle našeg osni­van­ja počele su da rade orga­ni­zaci­je u Nišu i Kragu­jevcu. Danas u Srbi­ji pos­to­ji Mreža orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGA.

Osni­van­jem orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA želeli smo da stvo­rimo uslove u koji­ma će žena sa inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni biti vidlji­va, pre­poz­na­ta i aktiv­na član­i­ca društ­va. Naš rad je usmeren na pružan­je podrške žena­ma sa inva­lidite­tom izložen­im nasilju i jačan­ju društvene svesti o višestrukoj diskrim­i­naci­ji žena sa inva­lidite­tom.

Tokom svog rada, razvili smo četiri usluge: info cen­tar za osobe sa inva­lidite­tom, besplat­nu prav­na pomoć za osobe sa inva­lidite­tom, SOS tele­fon za žene koje su preživele nasil­je i orga­ni­zo­van­je odlaza­ka na ginekološke pre­gle­da za žene sa inva­lidite­tom. Tokom prošle godine pružili smo preko 260 uslu­ga, dok se od počet­ka našeg rada, orga­ni­zaci­ji obrati­lo preko 1100 korisnika/ca.

Usluge pružamo svakog radnog dana od 9 do 16 sati na bro­jeve tele­fona 021 447 040; 066 447 040 i putem mejla office@izkrugavojvodina.org.

Pored nave­denih uslu­ga, orga­ni­zaci­ja je pre više od tri godine pokrenu­la Por­tal o invalid­nos­ti (www.invalidnost.net) sa cil­jem da priku­pl­ja i objavlju­je tek­stove iz oblasti invalid­nos­ti i unapre­di informisan­je oso­ba sa inva­lidite­tom. U okviru Por­ta­la izrađe­na su dva odvo­je­na saj­ta: Mag­a­zin o invalid­nos­ti (www.magazin.invalidnost.net) i Žena i invalid­nost (www.zena.invalidnost.net). U 2013. godi­ni je sajt www.magazin.invalidnost.net imao 13.046, a sajt www.zena.invalidnost.net 4.968 pose­ta. Pose­ti­o­ci saj­ta su iz Srbi­je, zemal­ja u okružen­ju i drugih zemal­ja širom sve­ta.

Nego­v­an­jem kon­tinuirane komu­nikaci­je sa saradnicama/ima, stručn­im konsultantkinjama/ima, dona­tori­ma, part­ner­skim orga­ni­zaci­ja­ma, medi­ji­ma i insti­tu­ci­ja­ma nas­to­ji­mo da radi­mo na svim nivoima — od konkretne podrške korisinicama/ima do uti­ca­ja na aktuelne državne i društvene poli­tike. Najvećim uspe­hom svakako sma­tramo stečeno pov­eren­je naših korisnika/ca.