VESTI

Sve različite – sve jednake

Off

Direk­tor­ka orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, Svjet­lana Tim­o­tić, je u sub­o­tu, 22. mar­ta 2014. učestvo­vala u radion­i­ci u okviru Instruk­taže za rad na SOS tele­fonu za žene sa trau­mom muškog nasil­ja, koja se održala u Novom Sadu, a namen­je­na je budućim volon­terka­ma u Mreži SOS Vojvo­d­i­na. Tema radion­ice je bila Sve različite – sve jed­nake: rad sa višestruko mar­gin­al­i­zo­van­im žena­ma.

Tokom Instruk­taže učes­nice su upoz­nate sa defini­ci­jom diskrim­i­naci­je i vrsta­ma diskrim­i­naci­je, a pored toga, gov­o­rilo se o način­i­ma podrške žena­ma sa inva­lidite­tom, lezbe­jka­ma i Romk­in­ja­ma koje su u situaci­ji nasil­ja.

Žene sa inva­lidite­tom su četiri puta više izložene nasilju od žena bez inva­lidite­ta i za njih je izlazak iz situaci­je nasil­ja znat­no teži. Učes­ni­ca­ma je pred­stavl­jen položaj žena sa inva­lidite­tom u našem društvu, med­i­cin­s­ki i soci­jal­ni mod­el invalid­nos­ti, vrste nasil­ja, prin­cipi rada sa žena­ma sa inva­lidite­tom kao i sis­te­mi podrške za žene sa inva­lidite­tom koje su preživele nasil­je.

Pored direk­torke orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, voditeljice radion­ice su bile i Dan­i­ca Jovanović ispred orga­ni­zaci­je Udružen­je Roma Novi Bečej – SOS tele­fon na jezicim nacional­nih man­ji­na i Tijana Popivo­da ispred Novosadske lezbe­jske orga­ni­zaci­je.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter