VESTI

Govor i zločin iz mržnje

Off

Helsin­s­ki odbor­Pred­stavni­ca organanizaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA je u ponedel­jak, 24. mar­ta 2014. godine, učestvo­vala na sas­tanku sa temom Gov­or i zločin iz mržn­je – pravni okvir i prak­sa, koji je orga­ni­zo­vao Helsinš­ki odbor za ljud­s­ka pra­va u Srbi­ji.

Pored pred­stavl­jan­ja pravnog okvi­ra, održana je i grup­na diskusi­ja između predstavnika/ca orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va. Teme diskusi­je bile su:

  • Ulo­ga obra­zovnog sis­tema u pre­ven­ci­ji zloči­na iz mržn­je i gov­o­ra mržn­je.
  • U kom medi­ju se najčešće javl­ja gov­or mržn­je (štam­pa, TV, inter­net) i koliko pod­stiču na rast zloči­na iz mržn­je?
  • Ulo­ga medi­ja.
  • Ulo­ga medi­jskih orga­ni­zaci­ja i samoreg­u­la­cionih tela u spreča­van­ju gov­o­ra mržn­je.
  • (Ne)postojanje adek­vatne zakonske reg­u­la­tive u bor­bi pro­tiv zloči­na iz mržn­je.
  • Ulo­ga poli­tičk­ih par­ti­ja u pre­ven­ci­ji ili pod­streki­van­ju na zločine iz mržn­je.
  • Efikas­nost insti­tu­ci­ja u pre­ven­ci­ji zloči­na iz mržn­je (poli­ci­jskih upra­va, sudo­va…).
  • Odnos insti­tu­ci­ja pre­ma vinovnici­ma inci­de­na­ta i pre­ma žrt­va­ma.
  • Koje orga­ni­zaci­je su vinovni­ci inci­de­na­ta?
  • Ko su mete zloči­na iz mržn­je?

Na sas­tanku je zaključeno da su gov­oru mržn­je najviše izloženi pri­pad­ni­ci LGBT pop­u­lacije i Romi. Glavni vinovni­ci inci­de­na­ta su pred­stavni­ci ekstrem­nih desničarskih orga­ni­zaci­ja kao i mla­di koji podržava­ju stavove ovih orga­ni­zaci­ja. Osobe sa inva­lidite­tom nisu u toj meri izloženi gov­oru i zločiniu iz mržn­je kao što su LGBT osobe i Romi, ali su u široj društvenoj zajed­ni­ci i dal­je prisut­ni bro­jni stereotipi i pre­dra­sude kada je u pitan­ju ova gru­pa. Nasil­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom koje su višetruko diskri­m­in­isane i dal­je osta­je nedo­voljno vidlji­vo, a neretko pos­to­ji stav da ono i ne pos­to­ji. U medi­ji­ma je vrlo često prisut­no sen­za­cional­is­tičko izveš­ta­van­je kada je u pitan­ju nasil­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom i prob­le­mu se ne pri­lazi na adek­vatan način.

Na sas­tanku je zaključeno da se osnu­je zagov­o­rač­ka Plat­for­ma civilnog društ­va s kojom će se nas­tu­pati ispred rel­e­vant­nih nadležnih insti­tu­ci­ja, Plat­for­mi će moći da se priključe sve orga­ni­zaci­je zain­tereso­vane za zajed­ničku bobru pro­tiv gov­o­ra i zloči­na iz mržn­je.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter