VESTI

Ulična akcija u Zrenjaninu

Off

Pred­stavnice orga­ni­zaci­je IZ KRUGAVOJVODINA, aktivistk­in­je Zren­janin­skog eduka­tivnog cen­tra i žene sa inva­lidite­tom iz zren­janin­skih orga­ni­zaci­ja koje oku­pl­ja­ju osobe sa inva­lidite­tom, obeležile su DAN ŽENA uličnom akci­jom kojom su pro­mo­visale jed­naku dos­tup­nost zdravstvene zaštite za sve žene. Akci­ja je bila usmer­e­na na žene sa inva­lidite­tom, koji­ma ginekološ­ki pre­gle­di nisu dos­tup­ni zbog nepris­tu­pačnos­ti domo­va zdravl­ja u Zren­jan­inu.

Ulič­na akci­ja je aktivnost pro­jek­ta Dos­tup­nost zdravstvene zaštite za žene sa inva­lidite­tom u Zren­jan­inu, koji, uz podršku Trag FONDACIJE, real­izu­je Zren­janin­s­ki eduka­tivni cen­tar u part­ner­stvu sa orga­ni­zaci­jom …IZ KRUGAVOJVODINA. Cilj pro­jek­ta je da se žena­ma sa inva­lidite­tom obezbe­di jed­nako pra­vo na zašti­tu repro­duk­tivnog zdravl­ja i pre­ven­ci­ju bolesti, koje im je garan­to­vano Zakonom o zdravstvenoj zašti­ti, Zakonom o spreča­van­ju diskrim­i­naci­je oso­ba sa inva­lidite­tom i Zakonom o prav­i­ma paci­je­na­ta. Da bi se ovaj cilj ost­vario potreb­no je da Dis­panz­er za žene u Zren­jan­inu nabavi jedan hidraulični sto, adap­ti­ra jed­nu od pros­tori­ja u pris­tu­pačnu ambu­latu i obezbe­di adek­vatan prist­up. Ovaj sto se koristi i za lakše pre­glede star­i­jih žena i trud­ni­ca, tako da bi i veli­ki broj sug­rađan­ki bez inva­lidite­ta imao koristi od ove inves­ti­ci­je.

Obezbeđi­van­jem tehničko-tehnološk­ih uslo­va u Dis­panzeru za žene u Zren­jan­inu, žene sa motorn­im inva­lidite­tom imale bi jed­nako dos­tup­no pra­vo na zašti­tu repro­duk­tivnog zdravl­ja i pre­ven­ci­ju ginekološk­ih bolesti. Zren­janin bio ujed­no postao prvi grad u Banatu i četvr­ti u Vojvo­di­ni (pored Bačke Topole, Novog Sada i Somb­o­ra) koji ima ginekološ­ki hidraulični sto.