VESTI

Sastanak Operativne mreže za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici ZORA

Off

Koor­di­na­tor­ka SOS tele­fona orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA je u sre­du, 19. feb­ru­ara 2014. godine, pris­ustvo­vala sas­tanku član­i­ca Oper­a­tivne mreže za zašti­tu žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci ZORA.

Mreža ZORA delu­je sa cil­jem da se pruži sveobuh­vat­na i adek­vat­na zašti­ta žena koje su izložene nasi­ju u porod­i­ci ili part­ner­skom odno­su. Mrežu čine sve rel­e­vantne insti­tu­ci­je sa ter­i­tori­je gra­da, kao što su Poli­ci­js­ka upra­va, Osnovni, Viši, Apela­cioni i Prekrša­jni sud, Osnovno javno tuži­lašt­vo, Dom zdravl­ja, Soci­jal­na služ­ba Insti­tu­ta za psi­hi­ja­tri­ju, Predškol­s­ka ustano­va Rados­no det­injst­vo, Med­i­cin­s­ka ško­la 7. april, Osnov­na ško­la Sve­tozar Marković – Toza, Gim­naz­i­ja Jovan Jovanović Zmaj, Save­to­val­ište za brak i porod­icu, Sig­ur­na žen­s­ka kuća, kao i nevla­dine orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA i SOS Žen­s­ki cen­tar.

Sas­tanak je održan u pros­tori­ja­ma Cen­tra za soci­jal­ni rad u Novom Sadu sa sledećim dnevn­im redom:

  • Infor­ma­ci­ja o spo­razu­mu o sarad­nji u sprovođen­ju zaštite žena od nasil­ja u porod­i­ci i part­ner­skim odnosi­ma;
  • Nova pro­ce­du­ra pos­tu­pan­ja u zašti­ti žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci i Interni tim u okviru Cen­tra za soci­jal­ni rad;
  • Disku­to­van­je pro­ce­du­ra pos­tu­pan­ja u zašti­ti žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci u okviru Mreže ZORA.

Pre­ma sug­esti­ji Min­istarst­va rada, zapošl­ja­van­ja i soci­jalne poli­tike neophod­no je sačini­ti spo­razum o sarad­nji u sprovođen­ju zaštite žena od nasil­ja u porod­i­ci koji će pot­pisati sve član­ice Mreže.

Cen­tar za soci­jal­ni rad će formi­rati Interni tim koji će biti nadležan za zašti­tu žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci. Interni tim će uključi­vati tri stručne osobe. Tim­om će upravl­jati rukovodi­lac. Zadatak internog tima je da sva­ki slučaj nasil­ja u porod­i­ci prati od pri­javlji­van­ja do razrešen­ja pos­tup­ka.

Insti­tu­ci­je i orga­ni­zaci­je član­ice Mreže Zora pred­stavile su svo­je pro­ce­dure pos­tu­pan­ja u zašti­ti žena i dece od nasil­ja u porod­i­ci i istak­le značaj sarad­nje svih insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja u reša­van­ju poje­d­i­načnih sluča­je­va.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter