VESTI

Grupna diskusija — zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Off

Pred­stavni­ca orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA je u četvr­tak, 20. feb­ru­ara 2014. godine u Novom Sadu učestvo­vala u grup­noj diskusi­ji na temu Mogućnos­ti unapređen­ja poli­ti­ka u oblasti zapošl­ja­van­ja oso­ba sa inva­lidite­tom. Diskusi­ja je orga­ni­zo­vana u okviru pro­jek­ta Plat­for­ma za sindikalno orga­ni­zo­van­je oso­ba sa inva­lidite­tom koji real­izu­je Foru­ma mladih sa inva­lidite­tom u part­ner­stvu sa SeC­ons – grupom za razvo­jnu ini­ci­ja­tivu i Cen­trom za samostal­ni živ­ot oso­ba sa inva­lidite­tom Srbi­je, a uz finan­si­jsku podršku Del­e­gaci­je Evropske Uni­je u Repub­li­ci Srbi­ji.

U grup­noj diskusi­ji su učestvo­vali predstavnici/e Pokra­jin­skog sekre­tar­i­ja­ta za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va, Nacionalne službe za zapošl­ja­van­je, Cen­tra za soci­jal­ni rad, Cen­tra za obuku i rekreaci­ju, Škole Milan Patro­vić i orga­ni­zaci­ja oso­ba sa inva­lidite­tom iz Novog Sada i Beogra­da.

Orga­ni­za­tori su upoz­nali učes­nike grup­ne diskusi­je sa Istraži­van­jem o položa­ju oso­ba sa inva­lidite­tom na tržiš­tu rada, koje su sprov­eli na uzorku od 465 zaposlenih oso­ba sa inva­lidite­tom, 194 neza­poslenih oso­ba sa inva­lidite­tom i 284 poslo­dava­ca. Rezul­tati pokazu­ju da je veći pro­ce­nat zaposlenih oso­ba sa inva­lidite­tom u odno­su na prethod­ni peri­od, da je zaposlenost veća u urban­im nego u seoskim sre­d­i­na­ma, kao i da pre­ovla­da­va zapošl­ja­van­je na poslovi­ma sa niskim ličn­im dohoci­ma i na neod­go­vara­jućim rad­nim mes­ti­ma (osobe sa inva­lidite­tom najčešće su zapos­lene izvan svo­je struke). Istaknu­to je da je Zakon o pro­fe­sion­al­noj reha­bil­itaci­ji i zapošl­ja­van­ju oso­ba sa inva­lidite­tom pod­sti­ca­jan za zapošl­ja­van­je oso­ba sa inva­lidite­tom, ali se veći­na poslo­dava­ca odluču­je da zaposli osobe sa nižim ste­penom inva­lidite­ta kako bi izbegla obavezu pri­lagođa­van­ja radnog mes­ta. Žene sa inva­lidite­tom su još uvek podza­s­tu­pljene u rad­noj snazi, kako među zaposlen­i­ma, tako i među neza­poslen­i­ma. Samo kod nereg­istrovanih neza­poslenih one čine oko 50%.

Tokom diskusi­je su uočeni bro­jni prob­le­mi na lokalnom nivou: posre­dovan­je na tržiš­tu rada, ponu­da i potražn­ja rad­nih mes­ta i pro­ce­na radne sposob­nos­ti oso­ba sa inva­lidite­tom.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter