VESTI

Pravna radionica

Off

Pred­stavnice orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA, su 10. i 11. feb­ru­ara 2014. u Novom Sadu učestvo­vale na prvoj radion­i­ci u okviru pro­jek­ta Unapređen­je uslu­ga za žene sa iskustvom nasil­ja na ter­i­tori­ji AP Vojvo­dine.

Pro­jekat real­izu­je Cen­tar za podršku žena­ma iz Kikinde uz podršku Ambasade Kral­jevine Norveške i u part­ner­stvu sa orga­ni­zaci­ja­ma Mreže SOS Vojvo­d­i­na. Pored dve nave­dene orga­ni­zaci­je Mrežu čine i SOS Žen­s­ki cen­tar (Novi Sad), Žen­s­ka Alter­na­ti­va (Som­bor), Udružen­je Roma Novi Bečej – SOS tele­fon na jezici­ma nacional­nih man­ji­na (Novi Bečej) i Zren­janin­s­ki eduka­tivni cen­tar (Zren­janin).

Cilj pro­jek­ta je da raznovrsnim aktivnos­ti­ma unapre­di kapacitete žen­skih orga­ni­zaci­ja koje delu­ju u Mreži SOS Vojvo­d­i­na radi unapređen­ja pos­to­jećih i uspostavl­jan­ja novih uslu­ga u gradovima/opštinama u koji­ma delu­ju ove orga­ni­zaci­je. Pro­jek­tne aktivnos­ti se real­izu­ju od decem­bra 2013. do novem­bra 2014. godine i doprineće unapređen­ju pro­fe­sion­al­nih kapacite­ta i stan­dra­da rada i povećati ste­pen pre­poz­na­van­ja orga­ni­zaci­ja koje delu­ju u Mreži SOS Vojvo­d­i­na.

Van­ja Macanović, advokatk­in­ja i koor­di­na­tor­ka pravnog tima Autonomnog žen­skog cen­tra iz Beogra­da je u radion­i­ci pred­stavi­la rezul­tate istraži­van­ja Kriv­ično­pravni odgov­or na nasil­je u Vojvo­di­ni i disku­to­vane su karak­ter­is­tike u pos­tu­pan­ju tuži­lašt­va i sudo­va. Nakon toga, pred­stavnice orga­ni­zaci­ja iz Mreže SOS Vojvo­d­i­na prezen­to­vale su svo­ja iskust­va iz sudske prakse u radu sa koris­ni­ca­ma.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter