VESTI

Radni sastanak u Vrnjačkoj Banji

Off

Pred­stavnice orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA su od 24. do 26. jan­u­ara 2014. učestvo­vale na rad­nom sas­tanku u Vrn­jačkoj Ban­ji u okviru pro­jek­ta “Udružen­im napor­i­ma – Ka novim evrop­skim stan­dard­i­ma u zašti­ti žena od rod­no zas­no­vanog nasil­ja”.

Pro­jekat je nas­tavak kam­pan­je “Pot­pisu­jem” (www.potpisujem.org) i real­izu­je se u peri­od od 25. Jan­u­ara do 20. Novem­bra 2014. godine. Pro­jekat podrža­va Del­e­gaci­je Evropske komisi­je iz Brisela, nosi­lac pro­jek­ta je orga­ni­zaci­ja Autonom­ni žen­s­ki cen­tar iz Beogra­da, i part­nerske orga­ni­zaci­je su: Cen­tar za podršku žena­ma iz Kikinde; Odbor za ljud­s­ka pra­va — SOS tele­fon iz Vran­ja; Udružen­je Romk­in­ja Osvit iz Niša; Udružen­je žena Peščanik iz Krušev­ca; Žen­s­ki cen­tar iz Uži­ca, i orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA.

Tema radnog sas­tan­ka u Vrn­jačkoj Ban­ji je bila plani­ran­je pro­jek­t­nih aktivnos­ti. …IZ KRUGAVOJVODINA će u okviru pro­jek­ta real­i­zo­vati sledeće grupe aktivnos­ti:

  • Informisan­je koris­ni­ca (žena sa iskustvom nasil­ja) o prav­i­ma;
  • Praćen­je primene poli­tike o zašti­ti žena sa iskustvom nasil­ja u lokalnoj sre­di­ni, uključu­jući i poli­tiku socio-ekonomske podrške žena­ma;
  • Aktivnos­ti zago­varan­ja;
  • Učešće u zajed­ničkoj kam­pan­ji.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter