Novosti

Dodela sertifikata

Off

Danas u 12 časo­va u pros­tori­ja­ma orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA orga­ni­zo­vana je svečana dodela ser­ti­fika­ta učesnicima/cama obu­ka za povećan­je zapošljivosti oso­ba sa inva­lidite­tom.

Član grad­skog veća za privre­du Gra­da Novog Sada gospodin mr Goran Seču­js­ki raz­go­varao je sa učesnicima/cama obu­ka o situaci­ji u kojoj se nalaze neza­pos­lene osobe sa inva­lidite­tom, efek­ti­ma obuke koju su pohađali, kao i pro­grami­ma koje Grad plani­ra da srovo­di kad je u pitan­ju zapošl­ja­van­je.

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA, već treću god­inu za redom real­i­zo­vala je obuke za povećan­je zapošljivosti oso­ba sa inva­lidite­tom. Ove godine obuke je pohađa­lo 35 učesnika/ca. Orga­ni­zo­van je osnovni i napred­ni nivo obuke.

Pro­gram osnovne obuke bio je usmeren na usva­jan­je vešti­na i znan­ja aktivnog tražen­ja posla. Obu­ka je bila zas­no­vana na inter­ak­tivnom radu i vežba­ma namen­jen­im osnaži­van­ju učesnika/ca za inter­vju sa poslo­davci­ma. Napred­na obu­ka bila je namen­je­na osoba­ma sa inva­lidite­tom koje su prethod­nih god­i­na pohađale osnovnu obuku naše orga­ni­zaci­je ili koje su pohađale obuke drugih orga­ni­zaci­ja za podizan­je kapacite­ta za aktivno tražen­je posla. Cilj napredne obuke bio je usva­jan­je menadžer­skih vešti­na koris­nih u upravl­jan­ju pro­fe­sion­al­nom kar­i­jerom.

Eval­u­aci­ja obu­ka pokaza­la je da polaznici/ce pro­cen­ju­ju da će im steče­na znan­ja i veš­tine pomoći u tražen­ju posla i razvo­ju kar­i­jere.

U toku obu­ka dve osobe su angažo­vane na prob­nom radu, a dve su se zaposlile. Neko­liko učesnika/ca bilo je zain­tereso­vano za mogućnos­ti samoza­pošl­ja­van­ja, pa je orga­ni­zo­vana i dodat­na radion­i­ca namen­je­na ovoj temi.

Nakon završenih obu­ka tim orga­ni­zaci­je nas­tavio je komu­nikaci­ju sa učesnicima/cama pruža­jući im podršku u pisan­ju moti­va­cionih pisama i rad­nih biografi­ja.

Dodela sertifikata Dodela sertifikataDodela sertifikata

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter