VESTI

Predstavnica Mreže …IZ KRUGA — Srbija na sastanku

Off

Predsed­ni­ca Save­ta za ravno­pravnost polo­va Repub­like Srbi­je mr. Stana Božović orga­ni­zo­vala je u utorak, 10. sep­tem­bra 2013. godine sas­tanak povodom uspostavl­jan­ja part­ner­st­va orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va i Save­ta za ravno­pravnost polo­va Repub­like Srbi­je.

Vla­da Repub­like Srbi­je je u okviru svog man­da­ta posveće­na stvaran­ju jed­nakih mogućnos­ti za muškarce i žene u svim oblas­ti­ma i na svim nivoima društvenog delo­van­ja.

Sas­tanku su pris­ustvo­vali pred­stavni­ci i pred­stavnice orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va koje se bave temom rodne ravno­pravnost i ljud­skim prav­i­ma.

Tokom izuzetno kon­struk­tivnog dijalo­ga pred­la­gan­ja ini­ci­ja­ti­va pred­stavni­ci orga­ni­zaci­ja Beograd­s­ki cen­tar za bezbed­nos­nu poli­tiku, Komite­ta pravni­ka za ljud­s­ka pra­va, Bibi­ja, Beograd­s­ki cen­tar za ljud­s­ka pra­va Zajed­no Zajed­no, Autonom­ni žen­s­ki cen­tar, ASTRA, Labris, „Mreža …IZ KRUGA – Srbi­ja”, Jed­nake mogućnos­ti i OEBS-a u dija­logu sa gospođom Stanom Božović postigli su nače­lan dogov­or o dal­jem radu.

Jed­na od glavnih tema sas­tan­ka bilo je ini­ci­ran­je insti­tu­cional­i­zo­vane sarad­nje i pot­pi­si­van­ja Mem­o­ran­du­ma o sarad­nji između Save­ta i orga­ni­zaci­ja, koji su orga­ni­zaci­je pri­h­vatile i koji će biti real­i­zo­van u nared­nom peri­o­du u okviru zajed­ničke sarad­nje. Takođe je utvrđe­na i dinami­ka budućih sus­re­ta, koji će se po pred­logu orga­ni­zaci­ja, odvi­jati u vre­men­skom raz­maku od tri mese­ca u okviru rad­nih gru­pa, dok će se ple­narni sas­tan­ci odvi­jati jed­nom godišn­je.

Orga­ni­zaci­je su pred­stavile svo­je aktivnos­ti, cil­jeve i potrebe, kao i moguće modalite sarad­nje sa Save­tom. Nakon ovog ini­ci­jalnog sas­tan­ka, orga­ni­zaci­ja­ma i Save­tu za rod­nu ravno­pravnost pred­sto­ji peri­od inten­zivnog rada na for­mulisan­ju Mem­o­ran­du­ma o razumevan­ju, kao i na for­mulisan­ju zajed­ničk­ih ini­ci­ja­ti­va.

Predsed­ni­ca Save­ta za rod­nu ravno­pravnost Vlade Srbi­je i držav­na sekre­tar­ka Min­istarst­va rada, zapošl­ja­van­ja i soci­jalne poli­tike, Stana Božović, zah­valila je orga­ni­zaci­ja­ma na učešću i uvaži­la nji­hove ide­je a pred­stavnice orga­ni­zaci­ja civilnog društ­va pred­ložile da prin­cipi sarad­nje budu deo šireg dogov­o­ra odnos­no da se kroz mreže uključi što veći broj orga­ni­zaci­ja iz cele Srbi­je. Lep­o­j­ka Mitanovs­ki iz orga­ni­zaci­je “Mreža …IZ KRUGA — Srbi­ja” uver­e­na je da ova sarad­n­ja neće biti samo slo­vo na papiru kao što se u velikom bro­ju sluča­je­va do sada dešava­lo, a Div­na Vučković iz „Jed­nakih mogućnos­ti” zah­valila se na ini­ci­ja­tivi za stvaran­je struk­tuira­nog okvi­ra odnos­no orga­ni­zo­vanog nači­na rada.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter