VESTI

Odbrana CEDAW izveštaja za Srbiju

Off

Aktivis­tik­in­je i bork­in­je za žen­s­ka pra­va 15. jula čitale su Izjave i odgo­var­ale na pitan­ja CEDAW Komite­ta i skrenule su pažn­ju Komite­tu i važ­na pitan­ja stavile na agen­du.

Opšti izveš­taj (članovi 2,3,4,6,10,11,12,16, pre­poru­ka 19 NuP, rezolu­ci­ja 1325 i položaj lezbe­j­ki) su pisale Autonom­ni žen­s­ki cen­tar, ASTRA, Žene u crnom, Glas raz­like i Labris, a izveš­tava­ju Van­ja Macanović, Mar­i­ja Anđelković, Zoe Gudović, Gor­dana Sub­otić. Izveš­taj iz senke o položa­ju Romk­in­ja pisala je Žen­s­ka rom­s­ka mreza, izveš­tava­ju Vera Kur­tić i Bil­jana Branković. Izveš­taj o položa­ju žena sa inva­lidite­tom pisale su žene iz …Iz kru­ga – Beograd, a izvš­ta­va Lep­o­j­ka Čare­vić Mitanovs­ki.

Na strani­ci Kom­inte­ta objavl­jene su izjave nevla­dinih orga­ni­zaci­ja:

Srbi­ja

Autonom­ni žen­s­ki cen­tar navo­di da je ekstrem­izam redovno viđen u Srbi­ji i da drža­va nije niš­ta uradi­la da istraži sluča­jeve femi­ci­da. Niš­ta nije učin­jeno po pitan­ju kore­na, uzro­ka nasil­ja pre­ma žena­ma, a drža­va nije pre­duzela dužne korake u mnogim sluča­je­vi­ma nasil­ja. Crk­va podrža­va nasil­je i zago­vara zabranu abor­tusa. Sek­su­al­na edukaci­ja nije uve­de­na u škole, kon­tra­cep­ci­ja je sku­pa, dok je plani­ran­je porodice ner­avnomer­no zas­tu­pljeno. Žene ne pri­ma­ju ali­mentaci­ju, a očeku­je se od njih da se odreknu posla da bi mogle da brinu o deci sa inva­lidite­tom bez ikakve dodatne podrške.

…Iz kru­ga – Beograd nalazi da počin­io­ci sek­su­alnog nasil­ja pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom dobi­ja­ju različite i man­je kazne od počini­la­ca nasil­ja pre­ma žena­ma bez inva­lidite­ta. Žene koje žive sa nasil­nici­ma nema­ju prist­up servisi­ma podrške, i onda kad ih nasil­nik napusti, one osta­ju u vul­ner­a­bil­nom položa­ju. Sig­urne kuće nisu pris­tu­pačne za žene sa inva­lidite­tom. Žene sa inva­lidite­tom nema­ju pri­or­itet u pris­tupu soci­jal­noj zašti­ti, sek­su­al­na i repro­duk­tiv­na pra­va se teško real­izu­ju, jer je uvreženo mišl­jen­je da žena­ma sa inva­lidite­tom nisu potreb­na.

Žen­s­ka rom­s­ka mreža ističe poteškoće s obzirom na nedostatk resur­sa i poli­tičke vol­je za pro­grame namen­jene osnaži­van­ju Roma. Ženske romske nevla­dine orga­ni­zaci­je se suočava­ju sa opstankom, dok Drža­va pokuša­va da uman­ji svoj uti­caj, a nisu ni bile poz­vane da učestvu­ju u izra­di izveš­ta­ja Komite­tu za spreča­van­je diskrim­i­naci­je pre­ma žena­ma. Prist­up Romk­in­ja Sigrunim kuća­ma je poboljšan, ali zahte­va praćen­je.

Ceo članak nalazi se na linku http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13541&LangID=E

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter