Novosti

Uspešno realizovan projekat Vidljive – žene sa invaliditetom!

Off

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGAVOJVODINA je uspešno završi­la real­izaci­ju pro­jek­ta VIDLJIVE – ŽENE SA INVALIDITETOM!, koji je podržan od strane hrvatske fon­daci­je Eku­men­ska ini­ci­ja­ti­va žena.

Pro­jekat se bavio rod­no zas­no­van­im nasil­jem pre­ma žena­ma sa inva­lidite­tom, a cilj je bio podizan­je svesti i osnaži­van­je žena za izlazak iz situaci­je nasil­ja. U okviru pro­jek­ta orga­ni­zo­vali smo cik­lus eduka­tivnih radion­i­ca, a teme koje su se obrađi­vale su: rod i invalid­nost, cik­lus nasil­ja i sis­te­mi podrške za izlazak iz situaci­je nasil­ja.

Radion­ice su se orga­ni­zo­vale u dva gra­da u Vojvo­di­ni, Zren­jan­inu i Sub­oti­ci. Svoj dosadašn­ji rad, uglavnom, smo bazi­rale na ter­i­tori­ju Gra­da Novog Sada, a ovim pro­jek­tom htele smo da se fokusir­amo na druge gradove Vojvo­dine, gde su žene sa inva­lidite­tom češće uskraćene za infor­ma­ci­je.

U Zren­jan­inu je ost­vare­na uspeš­na sarad­n­ja sa Udružen­jem para­plegičara – Banat. Radion­ice je proš­lo 12 žena sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta.

Radion­ice u Sub­oti­ci je proš­lo 8 žena sa inva­lidite­tom. Podršku u real­izaci­ji radion­i­ca nam je pruži­lo Opštin­sko udružen­je para­plegičara Sub­ot­i­ca.

Opšti uti­sak učes­ni­ca je da su im radion­ice veo­ma znača­jne, teme zan­imljive i korisne. Jed­na od pred­nos­ti im je i raz­me­na različi­tih iskus­ta­va unutar grupe.

Zajed­ničko mišl­jen­je im je da žene sa inva­lidite­tiom ima­ju bro­jne prob­leme u svom okružen­ju. Otvore­na su bro­j­na pitan­ja i pokrenule su se nove ide­je tokom samog rada. Sve učes­nice su izrazile želju za nas­tavkom radion­i­ca i novim temama.

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter