Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Seksualna orijentacija

Off

Sa jedne strane, kao queer osobe, mi smo per­verzni, nemoral­ni, iskvareni, izobličeni kao sek­su­al­ni zlostavl­jači dece ili kao nev­idlji­va stvoren­ja, zakonom reg­ulisana van pos­to­jan­ja. Sa druge strane, kao osobe s inva­lidite­ti­ma, mi smo pot­puno desek­su­al­i­zo­vani ili fetiši­zo­vani ili sma­trani kao nes­posob­ni za sek­su­al­nu odgov­ornost. Kakav zbun­ju­jući lavirint laži i stereoti­pa!“

Eli Clare, spisatelji­ca s inva­lidite­tom, aktivistk­in­ja, pes­nikin­ja, nas­tavni­ca


Kako da znam da li me privlači neko istog pola?

Privlačnost može da se desi na mno­go različi­tih nači­na u zav­is­nos­ti od nači­na na koji razmišl­jaš i osećaš i kako tvo­je telo funkcioniše. Bilo da te privlači neko istog ili suprotnog pola, znaci su isti. Mož­da je to lep­ršan­je u grudi­ma kada vidiš tu poseb­nu osobu. Osećaj koji dobi­ješ kad namir­išeš njen par­fem, čak i ako ne možeš da vidiš. Osećaj u stom­aku kada joj držiš ruku. Mož­da je to i način na koji ti srce lupa kada je lju­biš.

Lju­di se privlače iz različi­tih razlo­ga – nji­hovog izgle­da, ličnos­ti, intelek­ta, smis­la za humor. Ipak, veći­na nas je društveno uslovl­je­na da nas privlači neko suprotnog pola – od hero­ja i hero­ina Bolivu­da, do većine naših pri­jatel­ja, svi nam gov­ore da se sek­su­al­na žel­ja javl­ja između muškar­ca i žene. Zato nekad, iako ih privlači neko istog pola, lju­di potis­nu svo­ja osećan­ja, ili pot­puno pro­maše znakove. Kao žena, mož­da osećaš da je nor­mal­no za tebe da te privlače muškar­ci. Među­tim, oko 10% muškara­ca i 6% žena u sve­tu su otvoreno homosek­su­al­ni (privlače ih osobe istog pola), i osećati sek­su­al­nu želju pre­ma ženi, kao što bro­je­vi dokazu­ju, nije tako retko.

Čula sam pri­jatel­je kako priča­ju o ljudi­ma koji su lezbe­jke ili queer osobe, ali ja zapra­vo ne znam šta ove reči znače.

LGBTQ – Lezbe­j­ka, Gej muškarac, Bisek­su­al­na, Tran­srod­na, Queer oso­ba – je akro­n­im koji koriste lju­di koji ne vide sebe kao „stre­jt“ ili het­erosek­su­alne, ili kao „muškarce“ ili „žene“. Ponekad, slo­vo „I“ se doda­je akro­n­imu, označava­jući ljude koji su inter­sek­su­al­ni.

Lezbe­j­ka – Žene koje sek­su­al­no privlače druge žene.

Gej (homosek­su­alac) – Muškar­ci koje sek­su­al­no privlače dru­gi muškar­ci.

Bisek­su­al­ci (homosek­su­al­ni i het­erosek­su­al­ni) – lju­di koje sek­su­al­no privlače osobe bez obzi­ra na pol ili rod.

Tran­srod­ni – Lju­di čiji pol­ni iden­titet („muškarac“ ili „žena“) ili pon­ašan­je (muževno ili žen­stveno) ne odgo­vara rodu (muškom ili žen­skom) u kom su rođeni. Nji­hov pol je tako viđen buk­val­no, u tranzi­ci­ji, otud su tran­srod­ni.

Queer osobe – ter­min za osobe čija sek­su­al­nost ili pol­ni iden­titet izazi­va „nor­mu“. Može uključi­vati lezbe­jke, gej muškarce, bisek­su­alne osobe ili transrodne/transseksualne osobe, koji se ne ukla­pa­ju pot­puno u kat­e­gori­ju „muškara­ca“ ili „žena“. Slo­vo Q u LGBTQ nekad koriste oni koji ispitu­ju ili ide­ološ­ki izazi­va­ju dom­i­nantne norme oko sek­su­alne ori­jentaci­je ili polnog iden­tite­ta.

Pos­to­ji mno­go mito­va i stereoti­pa o ljudi­ma koji su LGBTQ: da je to neš­to u šta se samo dokoni bogati lju­di u gradovi­ma upuš­ta­ju, ili da je to un-Indi­an [1] ide­ja koju su lju­di pokupili sa Zapa­da. U real­nos­ti, LGBTQ lju­di pos­to­je… Pa, od kada lju­di pos­to­je i lju­di svih klasa, religi­ja i zajed­ni­ca su deo LGBTQ pop­u­lacije. Zapamti ipak, ne stavl­ja­ju svi oni koji su u istopol­noj vezi ili ima­ju dru­gači­ji pol­ni iden­titet (od „muškar­ca“ i „žene“) sebe u okvire ove kat­e­gori­je. Može te privlači­ti žena a da se ne vidiš kao „lezbe­j­ka“ ili čak „queer oso­ba“, i to je u redu. Dozvoli­ti ljudi­ma da žive kako oni žele, bez osuđi­van­ja ili ismevan­ja ono­ga što oni jesu je važni­je od nalažen­ja „tačne“ etikete za njih.

Moj dok­tor kaže da je moja žel­ja za istim polom nus­po­ja­va mog inva­lidite­ta. Da li je to tačno?

Nar­avno da nije. Veći­na lju­di je sves­no da žene ima­ju sek­su­alne žel­je pre­ma drugim žena­ma; ipak, mnogi­ma je i dal­je ekstrem­no nepri­jat­no sa tom ide­jom. Deo razlo­ga za ovaj man­jak pri­h­vatan­ja je verovan­je da lju­di (naroči­to žene) tre­ba da ima­ju seks (ili da mis­le o sek­su) samo da bi imale decu. Što se tiče pri­h­vatan­ja lezbe­jskih veza, lju­di mora­ju prvo da pri­h­vate da žene mogu i ima­ju seks isključi­vo radi zado­voljst­va.

Prak­tično je nemoguće odred­i­ti zaš­to je neko privučen nekom od određenog roda. Kao što niš­ta nije naprav­i­lo neko­ga het­erosek­su­al­nim, tako nema „uzro­ka“ za homosek­su­al­nost. Među­tim, poš­to toliko nelagod­nos­ti okružu­je istopolne veze, one se ne pri­h­vata­ju lako kao „nor­malne“ i traži se da budu „objašn­jene“. Neki lju­di veru­ju da ako si lezbe­j­ka i imaš seks sa „prav­im muškarcem“ (šta god to znači­lo), bićeš „pre­o­braže­na“. Dru­gi veru­ju da je istopol­na žud­n­ja posled­i­ca sek­su­alnog zlostavl­jan­ja u det­injstvu. Poš­to su žene s inva­lidite­tom viđene kao sek­su­al­no nepoželjne, pret­postavl­ja se da su u istopol­nim veza­ma zato što ne mogu da budu u het­erosek­su­al­nim.

Mno­go lju­di, uključu­jući i dok­tore, tre­ti­ra­ju istopol­nu privlačnost kao bolest ili obol­jen­je. Janet Price, aktivistk­in­ja pra­va queer oso­ba s inva­lidite­tom, kaže: „Prosti nedostatak priz­nan­ja pra­va na sek­su­al­nost nas­ta­je pono­vo i pono­vo na više različi­tih nači­na za žene s inva­lidite­tom. Za žene s inva­lidite­tom koje sug­er­išu da je nji­ho­va žud­n­ja usmer­e­na ka drugim žena­ma, pra­vo je čak dodat­no ograničeno – i da ponovim, za žene sa men­tal­nom dijag­no­zom ili psi­hoso­ci­jal­nim smet­n­ja­ma, sva­ki dokaz o istopol­noj žud­nji se sma­tra kao dodat­ni znak obol­jen­ja.“

Uprkos onome što dru­gi mogu reći, tvo­ja istopol­na žud­n­ja nije bolest ili nus­po­ja­va – ona je deo ono­ga što si, i to je to.

Da li tre­ba da kažem ljudi­ma da me privlače druge žene?

Ako si sprem­na da podeliš ovaj deo sebe sa drugi­ma, onda da, možeš da raz­motriš dakažeš o svo­joj ori­jentaci­ji-auto­van­je. To nije uvek lak pro­ces – lju­di ima­ju razne zablude o žena­ma koje privlače druge žene, i pos­to­ji mno­go stvari koje tre­ba da uzmeš u obzir pre nego što se odlučiš na to. Da li su lju­di u tvo­joj porod­i­ci sves­ni istopol­nih veza? Mis­liš li da će moći da razume­ju ako im objas­niš?

Iako tako zvuči,  auto­van­je nije samo jedan događaj. To je pro­ces korak po korak, koji se nas­tavl­ja sa svi­ma koje upoz­naš i poželiš da podeliš svo­ju sek­su­al­nu ori­jentaci­ju sa nji­ma. Kada, kako i kome odlučiš da se autu­ješ tre­ba da bude u pot­punos­ti tvoj izbor. Svi koji su se auto­vali (otvoreno gej), nisu to uradili za sve oko sebe i ti možeš da izabereš sa kim ćeš da podeliš ovaj deo sebe. Otkri­van­je tvo­je sek­su­alne ori­jentaci­je drugi­ma bez tvog pris­tan­ka se zove „-razotkri­van­je-out­ing“ (više nego „com­ing out“). Biti razotkiv­en može biti štet­no za mnoge LGBTQ ljude, koji se mogu sresti sa netol­er­an­ci­jom ili diskrim­i­naci­jom kada lju­di saz­na­ju.

Kao žena s inva­lidite­tom, auto­van­je može biti teži na neki način. Ako imaš personalnog/personalnu asistenta/asistentkinju ili zav­isiš od porodice, kako mis­liš da će to uti­cati na tvo­ju asis­ten­ci­ju? Poš­to lju­di ima­ju mno­go pre­dra­su­da i zablu­da o invalid­nos­ti, mož­da se već osećaš kao da si pod osuđu­jućim ili diskri­m­inišućim pogle­dom, što može da se pogorša ako otkri­ješ svo­ju sek­su­al­nu ori­jentaci­ju. Počni tako što ćeš reći oni­ma sa koji­ma osećaš da si bliska i kome veru­ješ, što ti polako može pomoći da izgradiš pov­eren­je da kažeš i drugi­ma.

Ako si koris­ni­ca koli­ca ili ti je potreb­na dnev­na asis­ten­ci­ja, mož­da bi tre­bala da raz­motriš da li bi tvo­je auto­van­je ljudi­ma da si lezbe­j­ka utica­lo na tvo­ju mogućnost pri­man­ja ove podrške. Neke žene ima­ju porodice koje ih izuzetno podržava­ju, druge koji­ma tre­ba vreme da se pri­lagode ves­ti­ma, a opet neki mogu reago­vati drastično i prek­inu­ti kon­takt sa svo­jim ćerka­ma. Janet Price, aktivistk­in­ja za pra­va queer oso­ba s inva­lidite­tom, kaže: „Gubitak pri­jateljs­ta­va i pot­pornih mreža zbog pri­tiska nji­hovih porod­i­ca može dovesti do toga da LGBTQ žene  zaista postanu izolo­vane. To se ne deša­va samo oni­ma sa psi­hoso­ci­jal­nim smet­n­ja­ma, već i drugi­ma sa vidljivim fiz­ičkim, čul­nim, razvo­jn­im i drugim inva­lidite­ti­ma.“

Lju­di širom zeml­je i sve­ta se bore za to da LGBTQ lju­di mogu da žive u sve­tu koji ih pri­h­va­ta za ono što jesu. Verovat­no pos­to­je lokalne grupe podrške u tvom gradu koje te mogu poveza­ti sa drugi­ma koji mož­da proživl­java­ju (ili su proživeli) slične nesig­urnos­ti kao ti. Raz­gov­ori sa drugim lezbe­jka­ma mogu ti dati snagu i podršku da živiš svoj sek­su­al­ni živ­ot otvoreno koliko god možeš. Za orga­ni­zaci­je i forume koji ti mogu biti koris­ni pogledaj neke od ovih linko­va:

http://pink-pages.co.in/

https://sites.google.com/site/labiacollective/

Šta lju­di podrazumeva­ju pod tran­srod­nim?

Tran­srod­ni je širo­ki ter­min za ljude koji oseća­ju da se nji­hov rod (muškarac ili žena) ne ukla­pa u kat­e­gori­ju pola (muško ili žen­sko) koji im je dodel­jen (ili dat) na rođen­ju. Ovo može biti zbun­ju­juće na početku, jer su jedi­ni rodovi koje gen­er­al­no vidi­mo, čuje­mo ili o koji­ma čita­mo muš­ki ili žen­s­ki. U real­nos­ti, pos­to­ji broj lju­di koji se ne ukla­pa u ove kat­e­gori­je i nekad se tran­srod­ni lju­di gleda­ju kao lju­di koji pri­pada­ju trećem rodu.

Oso­ba za koju je rečeno da je muško na rođen­ju može ust­vari odrasti oseća­jući se kao devo­j­ka ili žena. Ili neko za koga je rečeno da je žen­sko može ust­vari da se oseća kao muškarac. Pos­to­je dru­gi koji su rođeni sa izmešan­im gen­i­tal­i­ja­ma – sas­to­jeći se od nek­ih mušk­ih i nek­ih žen­skih delo­va. Mogu imati operaci­ju koja im dodelju­je jedan od dva pola, ali odras­tu oseća­jući se nepri­jat­no u svo­jim telima. Svi ovi lju­di mogu se nazi­vati tran­srod­ni­ma.

Neki tran­srod­ni lju­di se pod­vr­gava­ju operaci­ji da bi prome­nili svo­ja tela u svoj unutrašn­ji rod (ono što oseća­ju da su). Muškar­ci koji se pod­vr­gava­ju operaci­ji nazi­va­ju se MTF osobe (Male to Female), a žene koje se pod­vr­gava­ju operaci­ji da bi izgledale kao muškar­ci nazi­va­ju se FTM osobe (Female to Male). Dru­gi se ne pod­vr­gava­ju operaci­ji, ali mogu da se pon­aša­ju, oblače i oseća­ju kao suprotan rod nji­hovom dodel­jenom polu.

Ne sma­tra­ju svi lju­di koji se ukla­pa­ju u ove opise sebe kao tran­srodne. Na primer, mno­go lju­di koji su bili muškar­ci, ali sada su žene (sa ili bez operaci­je), mis­le o sebi kao o ženi, ne kao o tran­srod­nim ljudi­ma. Vidljivi primer tran­srod­nih lju­di u Indi­ji su hijre [2] , koji su uglavnom rođeni kao muškar­ci (mada, neki mogu imati izmešane organe), ali mogu da se pod­vrgnu operaci­ji i žive kao žene. Za priče o trans ljudi­ma u Indi­ji pogledaj Malika’s Indi­an Trans­gen­der blog ili Gazal-ov veb­sajt.

Poš­to smo navikli da mis­limo o ljudi­ma samo u smis­lu muškara­ca i žena, lju­di su često sum­n­jičavi ili puni pre­dra­su­da o ljudi­ma koji se ne ukla­pa­ju u ove kat­e­gori­je. Bez obzi­ra da li je neko imao operaci­ju, važno je zapamti­ti da pol na koji neko „liči“ ne mora biti ono kako oni vide sebe. Uko­liko nisi sig­ur­na kako neko definiše svoj rod, uvek je dobra ide­ja da pitaš.

1. i 2. Kako je CREA fem­i­nis­tič­ka orga­ni­zaci­ja za ljud­s­ka pra­va sa sedištem u Nju Del­hi­ju, Indi­ja, u preve­den­im tek­stovi­ma će se često sus­re­tati podaci koji su vezani isključi­vo za Indi­ju.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Sex­u­al ori­en­ta­tion

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović