uncategorized

Portal o invalidnosti

Off

Por­tal o invalid­nos­ti, speci­jal­i­zo­vani por­tal, je pros­tor gde osobe s inva­lidite­tom, ali i svi zain­tereso­vani za društveni fenomen invalid­nos­ti mogu lakše i brže pris­tu­pati infor­ma­ci­ja­ma iz oblasti invalid­nos­ti. To je pros­tor gde se, između osta­log, prenose poz­i­tivni stavovi, men­ja­ju uvreženi stereotipi i pre­dra­sude o živ­o­tu i dostignući­ma oso­ba s inva­lidite­tom. Real­izaci­ja pro­jekat je započela u junu 2010. godine. Adresa por­ta­la je www.invalidnost.net.

Ako napišete ili pron­ađete zan­imljiv tekst iz ove oblasti možete nam ga poslati na mejl info@invalidnost.net

Podrš­ka za real­izaci­ju pro­jek­ta je dobi­je­na od Grad­s­ka upra­va za kul­tu­ru i Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za infor­ma­ci­je.