Novosti

Akcija povodom Međunarodnog dana porodice

Off

Povodom Među­nar­o­dnog dana porodice, orga­ni­zaci­ja za podršku žena­ma sa inva­lidite­tom …IZ KRUGAVOJVODINA je u sre­du 15. maja u peri­o­du od 11 do 12 časo­va, u sarad­nji sa JKP TRŽNICA Novi Sad sprov­ela infor­ma­tivnu akci­ju na Futoškoj pijaci.

Ovom pri­likom smo želeli da utiče­mo na povećan­je vidljivosti porodičnog nasil­ja. Građanke su bile u prili­ci da se tokom raz­gov­o­ra sa aktivistk­in­ja­ma orga­ni­zaci­je upoz­na­ju sa radom orga­ni­zaci­je i SOS tele­fonom …IZ KRUGAVOJVODINA, kao i sa jedin­stven­im SOS tele­fonom Mreže SOS VOJVODINA. Podel­jen je infor­ma­tivni mater­i­jal (fla­jeri o SOS tele­fonu i insti­tu­ci­ja­ma za podršku žena­ma izložen­im nasilju).

Broj pri­javl­jenih sluča­je­va nasil­ja u porod­i­ci raste iz godine u god­inu, a nasilju su najviše izložene žene. Ovaj dan je pri­li­ka da se radi na podizan­ju svesti šire javnos­ti i da se ukaže na prob­lem nasil­ja u porod­i­ci, kao najraspros­tran­jeni­jeg obli­ka kršen­ja ljud­skih pra­va.