Novosti

Zovem se Neizgovoreno

Off

U peri­o­du od sep­tem­bra 2010. godine do feb­ru­ara 2011. godine je real­i­zo­van pro­jekat Žen­s­ka sek­su­al­nost kroz umet­nost u okviru koga je nasta­la pred­sta­va pri­men­jenog pozoriš­ta o žen­skoj sek­su­al­nos­ti Zovem se Neiz­gov­oreno. Osnov­na ide­ja kojom smo se vodili, jeste bila bavl­jen­je položa­jem žena, a poseb­no žena s inva­lidite­tom u društvu i zajed­ni­ci. Učes­nice pro­jek­ta (žene sa i bez inva­lidite­ta) su se kroz cik­lus pozorišnih i psi­hološk­ih radion­i­ca bav­ile žen­skom sek­su­al­nošću. U samom pro­jek­tu učestvo­va­lo je 17 devo­ja­ka, a kao najhrabri­je da stanu pred pub­liku i izgov­ore Neiz­gov­oreno bile su Tan­ja Đurić i Jele­na Zdravković. Iskust­va žena koja su u vezi sa sek­su­al­nošću, a poseb­no iskus­ta­va žena s inva­lidite­tom — pred­stavl­ja tabu. Umet­nost pruža mogućnost da se ta iskust­va pre­poz­na­ju, defnišu, pri­h­vate, prob­lema­tizu­ju i podele s javnošću, da se razbi­ju pre­dra­sude. Takođe cilj nam je bio informisan­je i edukaci­ja žena sa i bez inva­lidite­ta kroz umet­ničke radion­ice, a isto tako da kroz pred­stavu izraze svoj položaj i sprem­nost da se bore za ravno­pravnost. Novosad­s­ka pub­li­ka je jed­nom mesečno bila u prili­ci da pogle­da pred­stavu i nakon nje učestvu­je u diskusi­ji u Omladin­skom cen­tru CK 13.

Pro­jekat je real­i­zo­van uz podršku Rekon­struk­ci­je Žen­s­ki fond.

www.republika.co.rs

Smeo poduh­vat novosad­skih fem­i­nistk­in­ja i umet­ni­ca – pred­sta­va koju smo čekali »Zovem se Neiz­gov­oreno« Pred­sta­va pri­men­jenog pozoriš­ta o žen­skoj sek­su­al­nos­ti Početkom jan­u­ara, u novosad­skom Omladin­skom cen­tru CK13, održana je pret­premi­jera pred­stave pri­men­jenog pozoriš­ta o žen­skoj sek­su­al­nos­ti »Zovem se Neiz­gov­oreno«. Već tada je bilo jas­no da su se autorke, glu­mice i red­itelj­ka usudile da isko­rače iz kul­turnog ambi­jen­ta koji je odavno prestao da postavl­ja pitan­ja i da ima­ju hrabrosti i sposob­nos­ti da svo­jim umet­ničkim činom pro­gov­ore, preispi­ta­ju i pomere pos­to­jeće i dom­i­nantne obrasce mišl­jen­ja i delo­van­ja sre­dine u kojoj se nalaze. I sama tema, žen­s­ka sek­su­al­nost, pred­stavl­je­na kroz priče dve devo­jke, jedne sa i druge bez inva­lidite­ta, svo­jevrstan je bunt pro­tiv mist­i­fiko­van­ja i patri­jarhalnog inter­pre­ti­ran­ja stvarnos­ti, zarobljene u fal­o­go­cen­tričnu diskursnu matricu. Njih dve na sceni (Jele­na Zdravković i Tan­ja Đurić), uz mnošt­vo rekvizita i video, priča­ju priče o svom odras­tan­ju, sećan­ji­ma, ljubav­i­ma, ne/prihvatanjima, o patri­jarhal­nom kog­ni­tivnom okviru koji kon­stant­no i per­ma­nent­no isključu­je, ignoriše i mar­gin­al­izu­je goto­vo sva­ki pokušaj ravno­pravnog učestvo­van­ja u pro­ces­i­ma odluči­van­ja i odabi­ra. Među­tim, nije ova pred­sta­va sas­tavl­jana samo od priča dve devo­jke, ona je kolaž priča, dile­ma, pitan­ja i iskus­ta­va raznih žena, živih i davno umr­lih, onih iz urban­ih, ali i iz rural­nih sre­d­i­na, retk­ih koje su bile pri­h­vaćene i mnogih koje su ostale skra­jnute i zab­o­ravl­jene. Red­itelj­ka Ivana Inđin, iz Kamernog pozoriš­ta muzike Ogleda­lo, navo­di da je pred­sta­va nasta­la kao jedan od rezul­ta­ta pro­jek­ta »Osnaži­van­je kroz umet­nost« u kojem su se učes­nice kroz psi­hološke (voditelj­ka Jana Dam­janov) i pozorišne (voditelj­ka Ivana Inđin) radion­ice bav­ile žen­skom sek­su­al­nošću. One su iznosile i anal­izirale kako se sek­su­al­nost ispol­ja­va, tumači, razvi­ja, od čega zav­isi i kako se pred­stavl­ja: u vlastitim iskustvi­ma, u teori­jskim tek­stovi­ma, medi­ji­ma, umet­ničkim deli­ma, u porod­i­ci, javn­im ustanova­ma, koje su speci­fičnos­ti sek­su­al­nos­ti žena sa inva­lidite­tom i dru­go, navo­di Inđi­no­va. U samom pro­jek­tu (orga­ni­zaci­je »Iz kru­ga – Vojvo­d­i­na«) učestvo­va­lo je 17 devo­ja­ka i žena sa i bez inva­lidite­ta, a promene koje su nas­ta­jale tokom radion­i­ca kod učes­ni­ca mogu se sagle­da­vati u kon­tek­stu: edukaci­je – sti­can­ja infor­ma­ci­ja i znan­ja o žen­skoj sek­su­al­nos­ti, ali i sti­can­ja različi­tih glumačk­ih i soci­jal­nih vešti­na; pro­suđi­van­ja – i tada se tiču razumevan­ja prirode i proce­sa sek­su­al­nos­ti i pri­h­vatan­ja pravednosti/jednakih pra­va na kvalite­tan razvoj sek­su­al­nos­ti; reflek­si­je – stvaran­ja osećan­ja odgov­ornos­ti pre­ma sebi i svo­joj sek­su­al­nos­ti; aktiviz­ma – i tada se tiču imple­mentaci­je, kreiran­ja i real­i­zo­van­ja akci­ja za poz­i­tivne trans­for­ma­ci­je u kon­tek­stu pri­marno dvos­mernih odnosa: muškarac – žena, društ­vo – žena, žena – priro­da, tehnologi­je – žena, porod­i­ca – žena, religi­ja – žena i bezbroj drugih. Ivana Inđin navo­di i da pro­jekat »Osnaži­van­je kroz umet­nost« potvrđu­je da nam je lakše da steknemo infor­ma­ci­ju, malo man­je lako da počnemo da je pro­suđu­je­mo iz fem­i­nis­tičke per­spek­tive, još teže da izgradi­mo odgov­ornost pre­ma sebi, a najteže i, nažalost, naj­man­je je onih – koje delu­ju aktivis­tič­ki i žele da u javnom diskur­su pomoću umet­ničke akci­je utiču na poz­i­tivne trans­for­ma­ci­je u društvu koje se tiču položa­ja žena. Pred­sta­va »Zovem se Neiz­gov­oreno« svakako spa­da u ovo posled­nje i drago­ce­na je na umet­ničkoj i aktivis­tičkoj sceni, ne samo Novog Sada već i šire. Novosad­s­ka pub­li­ka svakog mese­ca ima pri­liku da pogle­da ovu pred­stavu i nakon nje učestvu­je u diskusi­ji u Omladin­skom cen­tru CK13. Prošlog mese­ca je igrana i u Kul­turnom cen­tru Zren­jan­i­na, a u planu su gos­to­van­ja u Rumi, Brčkom i drugim gradovi­ma u regionu.

Bojan Kri­vokapić

Prilog sa Novosadske tele­viz­ije: