RAĐANJE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Zatrudneti

Off

Čim je moj trud­nič­ki stom­ačić postao očigledan, iznad mojih nogu sa pro­teza­ma (reči­ma izvanrednog pri­jatel­ja: „Kao masli­na na čačkali­ci“), bul­jen­je nepoz­natih lju­di se poveća­lo, i po bro­ju i po hos­til­nos­ti. Oni nji­hovu poruku jas­no šalju: „Nisam mislio/mislila da je ovo ima­lo seks!“ i „Mili Bože, da li ona to donosi na svet još jed­no kao što je ona?“

Canide M. Lee iz Ragged Mag­a­zine


Moj muž takođe ima inva­liditet. On odbi­ja da ima dete jer mis­li da ću početi da ga ignorišem. Šta da radim?

Pokušaj da razmis­liš na mom­e­nat zaš­to se on oseća tako. Da li on mis­li da će tvo­ja ljubav pre­ma nje­mu da se uman­ji? Da nećete više provodi­ti zajed­no vreme? Da li ga nje­gov inva­liditet čini zav­is­nim od tvo­je asis­ten­ci­je i on se brine da nećeš vodi­ti raču­na o nje­mu na isti način uko­liko bude beba u toj priči. Zaš­to ne probaš da popričaš sa njim o nekim od ovih stvari? Imati dete ne znači da će vaša veza pos­r­nu­ti; umesto toga, ona će se prošir­i­ti obuh­vata­jući dete koje ste zajed­no doneli na svet. Kao roditelji, obo­je – ne samo ti kao maj­ka – posvetićete vreme vašoj bebi. Nekad ćeš to biti ti i beba, nekad će biti on i beba, a ponekad bićete zajed­no kao porod­i­ca i biće dovoljno ljubavi koja će kruži­ti između vas!

Joyt­ti Savla, savet­ni­ca kaže: „Ono što će ti zaista pomoći čak i kad zatrud­niš je razumevan­je različi­tih stadi­ju­ma trud­noće (i šta će biti potreb­no nakon rođen­ja tvog dete­ta). Nakon što obo­je shvatite promene, bićete u mogućnos­ti da shvatite podršku koju ćete tre­bati. Onda možete da orga­nizu­jete potreb­nu podršku. Na primer, mož­da kuć­na asis­ten­tk­in­ja može vam pomoći oko novorođenče­ta, ili personalni/lna asitent/kinja za tvog muža ako si ti nje­go­va pri­mar­na asis­ten­tk­in­ja. Diskusi­ja o vašem prob­le­mu sa savetnikom/savetnicom takođe će neizmer­no pomoći.“

Roditelji mog muža mis­le da ću preneti svoj inva­liditet na moju bebu, sto­ga ne tre­ba da zatrud­nim.

Imati ili ne imati dete? Ovo je veli­ka odlu­ka koju ti i tvoj suprug tre­ba da done­sete zajed­no, uzi­ma­jući u obzir fak­tore koje bilo koji par tre­ba da uzme u obzir u ovoj fazi – i onda odluči­ti.

Kao i tvo­ja tazbi­na, i vi možete verovati da „inva­liditet donosi inva­liditet“ — ali ovo je isti­na samo za neke određene inva­liditete. Nije sva­ki inva­liditet genet­s­ki uslovl­jen ili nasledan – preno­siv sa jedne gen­eraci­je na drugu. Na primer, poliomi­jelitis, reti­nal­na degen­eraci­ja, bipo­larni pore­mećaj, sekun­dar­na infek­ci­ja sred­njeg uva nisu genet­s­ki uslovl­jeni, dok genet­s­ki sen­zorni nervni gubitak sluha, retini­tis pig­men­tosa, talasemi­ja, mogu biti nasledne. Među­tim, čak i sa genet­s­ki uslovl­jen­im inva­lidite­tom, ne pos­to­ji garan­ci­ja da će inva­liditet biti pre­ne­sen na vaše potomke. Ponekad se inva­liditet  ispol­ja­va kod jednog ili svih potoma­ka u sledećoj gen­eraci­ji, a ponekad preskoči gen­eraci­je.

Majke bez inva­lidite­ta takođe mogu imati potom­ka s inva­lidite­tom – pogledaj ovaj blog kao primer – i vi ste s jed­nakim rizikom kao i oni ako tvoj inva­liditet nije genet­s­ki uslovl­jen. Ako ste sprem­ni da se nosite sa odgov­ornošću koje nosi beba, ne dozvo­lite da vas tuđe pre­dra­sude stopi­ra­ju da to ura­dite.

Ima­jte na umu veliko pitan­je dok razmišl­jate o tome. Ako pos­to­ji verovat­noća da vaš inva­liditet može biti pre­ne­sen na vaše dete, da li je to dovol­jan razlog da nikad ne zatrud­niš ili da imate dete?

Mogu li zatrud­neti čak i ako imam inva­lidite?

Da, možeš. Začeće je isto i za osobe s inva­lidite­tom i za osobe bez inva­lidite­ta – kada imaš vagi­nal­ni seks (pogleda­jte pre­vod Seks sa drugi­ma) sa svo­jim part­nerom bez kon­tra­cep­ci­je (pogleda­jte pre­vod Sig­urni seks). Za neke, to se može brzo desi­ti, dok za druge to može potra­jati mesec­i­ma.

Inva­liditet ne utiče direk­t­no na mogućnost začeća, ali neki lekovi koji se uzi­ma­ju za određene men­talne pore­meća­je ili inva­liditete sman­ju­ju sek­su­alne žel­je (pogleda­jte pre­vod Biti sek­su­al­na). Takođe, neki motorni inva­liditeti ili pore­meća­ji kao što je vagin­is­mus može seks da čini teškim i bol­nim (pogleda­jte pre­vod Seks sa drugi­ma).

Zdravstveni fak­tori koji utiču na sposob­nost žena da zatrudne, bez obzi­ra na sta­tus invalid­nos­ti, uključu­ju: gojaznost ili neuhran­jenost, nizak hemo­glo­bin. Najbol­je se poz­abav­i­ti time ako plani­raš da zatrud­niš. Poseti doktora/doktoricu koji/a te može posave­to­vati oko bilo koje speci­fične zdravstvene potrebe koju mož­da imaš.

Pos­to­je mno­gi razlozi zaš­to žena­ma – sa ili bez inva­lidite­ta – može biti teško da zatrudne. Ako se nalaz­iš u ovoj situaci­ji, ne gubi nadu. Ponekad je to izleči­vo, ali čak i ako nije, ne mis­li da man­je vrediš. Društve­na stig­ma i pri­ti­sak tvo­je zajed­nice može te navesti da mis­liš kako uko­liko ne možeš da postaneš maj­ka, da ti nisi dovoljno  „žena“. Ovo nije isti­na. Zapamti, usva­jan­je dete­ta je uvek u opci­ji (pogleda­jte pre­vod Usva­jan­je dete­ta).

Pos­to­ji li pra­vo vreme za začeće?

Tehnič­ki gov­oreći, možeš zatrud­neti čim ti počnu men­struaci­je (pre­vod Upravl­jan­je men­struaci­jom), što može biti već sa 9 god­i­na! Među­tim, u tim god­i­na­ma nisi sprem­na da preuzmeš odgov­ornos­ti koje donosi dete – fiz­ič­ki ili emo­cional­no. Sa početkom men­struaci­je, počin­je i ser­i­ja (pogleda­jte pre­vod Poz­na­van­je svog tela) prom­e­na u tvom telu, koje se uglavnom završe do 18 godine. Tada je tvo­je telo sprem­no da bezbed­no začne i ti si bol­je psi­hološ­ki pripreml­je­na za dete.

Mnoge žene zatrudne između 20 do 30 god­i­na, što se obično sma­tra „prav­im vre­menom“. S obzirom na biološ­ka ograničen­ja, pra­vo vreme gen­er­al­no zav­isi od toga kada si sprem­na da postaneš roditelj, tvo­jih pro­fe­sion­al­nih i ličnih cil­je­va, finan­si­jskih raz­ma­tran­ja i tako dal­je. Sve više i više žena začnu u nji­hovim kas­nim 30-im i 40-im god­i­na­ma.

Ako želiš da imaš dete u tvo­jim 40-im, pos­to­je fak­tori koje tre­ba da raz­motriš. Kako star­iš, može biti teže da ostaneš u dru­gom stan­ju i brineš o dete­tu. Porođaj može biti kom­liko­vani­ji i pos­to­je veće šanse da razvi­ješ stan­ja kao što su dija­betes ili visok krvni pri­ti­sak – pre ili tokom trud­noće.  U naj­gorem sluča­ju, može pos­to­jati povećana šansa da tvo­ja beba ima fiz­ič­ki ili men­tal­ni inva­liditet ili da bude mrtvorođenče.

Takođe mogla bi da uzmeš u obzir i biološ­ki sat svog part­nera. Muš­ka plod­nost je gen­er­al­no veo­ma viso­ka sve do 30-ih. Do 50 god­i­na starosti, oko trećine muškara­ca doživiće pad u bro­ju proizve­dene sperme. Među­tim, dve trećine muškara­ca neće doživeti nikakav gubitak plod­nos­ti dok su čak i mno­go star­i­ji od toga.

Sto­ga zapamti, pos­to­je samo mogućnos­ti. Možeš biti izuze­tak i doneti na svet zdravu bebu sa 15, ili čak sa 50 god­i­na. U osnovi ti si plod­na i sposob­na da zatrud­niš čim ti počne men­struaci­ja pa sve do menopauze (kada men­struaci­ja presta­je). Ti moraš da odlučiš koje je „pra­vo vreme“ za tebe da imaš bebu.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Get­ting preg­nant
Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter