RAĐANJE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Tokom trudnoće

Off

Kada sam začela, moj muž i nje­go­va maj­ka su gov­o­rili: “Ne bri­ni, bog te je blagoslovio ovim dete­tom, blagosloviće te način­i­ma da ga odga­jiš. Ne budi nape­ta, sve će biti u redu…”

Jair­run­isha Razar Shaikh, 34, žena s poliomi­jelit­i­som


Da li mogu da imam seks tokom trud­noće?

To zav­isi od tebe. Neke žene ne žele mno­go sek­sa kada su trudne. Druge žele više nego inače. Oba oseća­ja – i bilo šta između – su pot­puno nor­mal­ni i sig­urni za tebe i tvo­je dete.

Ponekad, seks može biti nepri­jatan tokom trud­noće. U zav­is­nos­ti od tvog inva­lidite­ta možeš pro­bati različite poze dok ne nađeš neš­to što odgo­vara tebi i tvom part­neru. Neke poze koje mogu biti bol­je su kada si ti gore, u sedećem ili sto­jećem položa­ju ili ležeći na strani. Često se pogrešno mis­li da seks tokom posled­njih nedel­ja trud­noće pomaže u izazi­van­ju porođa­ja. To nije tačno, ali mno­gi mogu imati seks tokom tog peri­o­da zbog emo­cionalne podrške ili odklan­jan­ja stre­sa!

Ako imaš seks tokom trud­noće važno je da izbe­gavaš infek­ci­je tako što ćeš se uver­i­ti da je bilo šta što se stavl­ja u tvo­je telo čis­to. Koristi kon­dome da izbeg­neš zarazu HIV-om ili drugim pol­nim boles­ti­ma. Ako si već imala bebu i iskusi­la rani­ji porođaj verovat­no je najbol­je da nemaš vagi­nal­ni seks posle šestog mese­ca trud­noće.

Osim sek­sa, ti i tvoj part­ner možete radi­ti više stvari da se usrećite i osetite zado­voljst­vo, kao što su na primer ljubljen­je, dodiri­van­je jed­no dru­gog i masaže. Ponekad, više nego fiz­ičkim kon­tak­tom, parovi oseća­ju zado­voljst­vo tokom ovog peri­o­da dok priča­ju o svo­jim nadama i snovi­ma za budućnost.

Kako da znam da li je neu­god­nost koju osećam iza­z­vana mojim inva­lidite­tom ili trud­noćom?

Tokom trud­noće žene često iskuse fiz­ičku nelagod­nost pop­ut umo­ra, čestog mokren­ja, visoke pod­ložnos­ti infek­ci­ja­ma, bol u leđi­ma ili slabu probavu. Pogledaj neke primere simp­toma koje možeš oseti­ti. Ovo su simp­to­mi koje su iskusile i žene s inva­lidite­tom kao i žene bez inva­lidite­ta. Tačni­je, ako imaš bilo kakav čul­ni inva­liditet tvo­ja nelagod­nost tokom trud­noće neće uopšte biti iza­z­vana tvo­jim inva­lidite­tom. U drugim sluča­je­vi­ma, tvoj inva­liditet može da pogorša ove nelagod­nos­ti. Maxwell’s Health Hand­book for Women with Dis­abil­i­ties ima neke korisne infor­ma­ci­je vezane za određeni inva­liditet. Ako imaš povre­du kičme, infek­ci­je uri­narnog sis­tema mogu da se dese češće tokom trud­noće. Ako tvoj inva­liditet utiče na kre­tan­je i ravnotežu mož­da bi tre­ba­lo da počneš da koris­tiš ortopet­s­ka poma­gala da se krećeš tokom trud­noće. Ako ti je noga amputi­rana i imaš prostetičku, mož­da ćeš morati da počneš da koris­tiš koli­ca ili štake umesto nje. Ako imaš lim­i­ti­rani kapacitet pluća usled mal­og ras­ta ili oduze­tost grud­nih mišića, mož­da ćeš morati da se trudiš da ti pluća budu čista tokom ovog peri­o­da.

Ako nisi sig­ur­na odak­le se nelagod­nost pojavlju­je, upore­di nivo svo­je nelagod­nos­ti tokom trud­noće sa nivoom nelagod­nos­ti pre trud­noće. Ako budeš to znala to će ti biti od pomoći da otkri­ješ šta izazi­va tvo­ju nelagod­nost i da je rešiš shod­no tome. Telo svake žene se men­ja da ugo­di njenoj bebi pa će tako i tvo­je. Kon­sul­tuj se sa doktorom/doktoricom koji/koja razume tvoj inva­liditet da bi ti on ili ona mogli pomoći tokom ovog peri­o­da.

Svi mis­le da se moj pobačaj desio zbog mog inva­lidite­ta. Da li je to tačno?

Mož­da su ti mno­gi lju­di rek­li (ili otvoreno mis­lili) da nisi bila pogod­na da imaš dete. Moguće je da čak nisu odobravali tvo­ju odluku da začneš. Lju­di često veru­ju da žene s inva­lidite­tom ne tre­ba da ima­ju decu, pa mogu pret­postavi­ti da je tvoj pobačaj iza­z­van tvo­jim inva­lidite­tom – poš­to nikad nisi ni bila “pre­do­dređe­na” da imaš dete. Na kra­ju, mož­da ćeš početi da veru­ješ u to. Među­tim, kao žena s inva­lidite­tom, nisi niš­ta više pod­lož­na pobača­ju od žene koja nema inva­liditet. Pobača­ji su najčešći tokom prvog trome­seč­ja – 3 mese­ca – trud­noće i mogu biti iza­z­vani nez­drav­im jajašci­ma ili sper­mom, pobača­ji­ma u famil­i­ji, izrasli­na­ma (fibroi­di) u materi­ci, infek­ci­jom materice ili vagine, teškim radom ili nes­rećom, lošom ishra­nom, emo­cional­nim stre­som ili trau­mom. Za detal­je o ovim stan­ji­ma pogledaj ovaj članak. Naći ćeš da nijed­no od njih nije povezano sa inva­lidite­tom.

Pobačaj, rani­je ili kas­ni­je u trud­noći, može da prouzroku­je ogro­man emo­cionalan bol i tugu, za šta može biti potreb­no više vre­me­na da prođe od fiz­ičkog bola. Ako lju­di učine da se osećaš kao da si ti kri­va za pobačaj to može još više otežati ovaj trau­matičan peri­od. Čak i ako dru­gi ne razume­ju tvo­ju tugu, tre­ba da dozvoliš sebi da osećaš ove emo­ci­je — to je pot­puno prirod­no. Pričaj sa nekim ko te dobro poz­na­je i shva­ta da pobačaj nije bio tvo­ja kriv­i­ca.

Zapamti, bez obzi­ra šta bilo ko kaže, nisi ti kri­va – i ako si izgu­bi­la jed­nu trud­noću ne znači da ne možeš opet biti trud­na.

Da li je za mene pogrešno da imam abor­tus?

Kao žena koja živi u Indi­ji, imaš zakon­sko pra­vo da med­i­cin­s­ki okončaš svo­ju trud­noću tokom prvih 20 nedel­ja. Ovo tre­ba da se izvede pod med­i­cin­s­ki propisan­im uslovi­ma u reg­istrovanoj klin­i­ci za abor­ti­ran­je. Bez obzi­ra na pravni sta­tus, mnoge žene se pita­ju da li je moral­no ispravno ura­di­ti abor­tus. Mno­ga društ­va – poseb­no ona reli­gioz­na – veru­ju da je abor­tus greh. To nije tačno. Abor­tus je med­i­cin­s­ki zah­vat koji je najbol­je ura­di­ti sig­urno.

Pre nego što odlučiš da uradiš abor­tus, uveri se da si dovoljno razmis­lila o tome – to je, ipak, nepovratan zah­vat. Ponekad, pričan­je sa savet­nikom ili savet­ni­com pre donošen­ja odluke može pomoći. Savet­ni­ca Jyot­ti Sal­va kaže: ”Žene se suočava­ju sa velikim pri­tiskom kad je reč o abor­tusu. Mož­da pos­to­ji pri­ti­sak od strane porodice ili pri­jatel­ja, ili sramo­ta i kriv­i­ca koji ih mogu naterati da done­su takvu odluku. Ako su začele u van­bračnoj aferi ili su svesne da nisu imale zaštićen seks, nivo kriv­ice može biti veći i mogu poželeti da abor­ti­ra­ju. Tu je takođe ogrom­na moral­nost oko abor­ti­ran­ja. Među­tim iskreno, sva­ka indi­vid­ua ima svoj sop­stveni sis­tem vred­nos­ti i da li je abor­tus ispra­van ili ne zav­isi isključi­vo od njenih vred­nos­ti i razmišl­jan­ja. Ponekad, kad im pomognemo da se izbore sa drugim povezan­im prob­lemi­ma, mogu doneti bolju i više informisanu odluku.”

Društvene norme vezane za abor­tus često su odraz prikrivenog sis­tema vred­nos­ti. Uda­ta žena koja nema inva­liditet sko­ro nikad nije ohrabri­vana da abor­ti­ra, dok uda­ta žena s inva­lidite­tom jeste – zbog pret­postavke da će dete imati inva­liditet ili da maj­ka neće biti u stan­ju da brine o dete­tu. Za neu­date žene, ili žene koje su začele tokom sek­su­alnog zlostavl­jan­ja, abor­ti­ran­je je često viđeno kao “najbol­je” ili “jedi­no” rešen­je. U nekim konz­er­v­a­tivn­im društvi­ma, abor­ti­ran­je na osnovu pola dete­ta je takođe ohrabri­vano. Ovo je nele­gal­no i pol dete­ta ne sme biti osno­va za abor­tus.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Dur­ing preg­nan­cy
Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter