PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Porodične stvari

Off

Moja porod­i­ca i rođaci su bili srećni što me ima­ju. Nika­da nisu rek­li da ne žele sna­ju koja ima inva­liditet. Napro­tiv, rek­li su: “Sja­jno, obo­je možete biti zajed­no, podrža­vati se i brinu­ti jed­no o dru­gom.” To je ono što smo i radili.”

Jairun­nisha, 34, žena s poliomi­jelit­i­som


Kako da dokažem da sam dobra sna­ja uprkos mom inva­lidite­tu?

Ko je “dobra” sna­ja? Ona koja ispun­ja­va očeki­van­ja svih? Koja se brine za svači­je potrebe? Koja se pov­in­u­je svim prav­il­i­ma i propisi­ma koji joj se postavl­ja­ju? Ti možeš imati jed­nu defini­ci­ju “dobrog” a tvo­ja muževl­je­va rod­bi­na mogu imati drugu. Psi­hološk­in­ja Jyot­ti Savla kaže: “Nisi li čula za osobe koje nema­ju inva­liditet, a ima­ju prob­leme sa muževl­jevom rod­bi­nom? Za neke famil­i­je, žena može biti loša sna­ja bez obzi­ra na njen inva­liditet.

Sva­ka oso­ba ima svo­ja ograničen­ja. Muževl­je­va rod­bi­na je znala za tvo­ja i pri­h­vatili su te. Ako mis­liš da nisu srećni pitaj da li je neš­to što radiš pogrešno? Ako jeste, šta je to onda? Ima­ju li neka nere­al­na očeki­van­ja od tebe? Jer onda kada budeš htela da ispuniš sva očeki­van­ja bićeš nepraved­na pre­ma sebi. Kao što sam rekla, niš­ta nije savršeno. Nika­da ne možeš biti savrše­na sna­ja za njih.

Tvo­je vred­nos­ti kao osobe pomažu da utvrdiš ulogu koju igraš. Tvo­ja defini­ci­ja i nji­ho­va defini­ci­ja se raz­liku­ju. Ura­di ono što osećaš da je ispravno. Pobri­ni se da ne povređu­ješ niko­ga i da ne nanosiš nikakvu šte­tu. Ako čak ni tada ne budu srećni, onda stvarno ne možeš niš­ta da uradiš povodom toga.”

Ne tre­ba da se osećam duž­na što muževl­je­va rod­bi­na pravi toliko pri­lagođa­van­ja zbog mene?

Kada lju­di žive zajed­no, pri­lagođava­ju se jed­ni drugi­ma – i man­je i više. Kao što ćeš se ti nav­ići prom­e­na­ma i pri­lagodi­ti sa svo­jom novom famil­i­jom, slično će i oni sa tobom. Ipak, možeš se osećati kao da pri­lagođa­van­je u vezi sa tvo­jim inva­lidite­tom ima dodat­ni pri­ti­sak. Nema niš­ta loše u izraža­van­ju zah­val­nos­ti, ali pos­to­ji raz­li­ka u tome da li se osećaš zah­val­no ili dužno.

Da li se “osećaš dužno” jer mis­liš da neš­to nedosta­je kod tebe? Da nisi jed­na­ki član famil­i­je? Da, mož­da imaš inva­liditet, ali ti donosiš mno­go stvari u svo­ju novu famil­i­ju pored svog inva­lidite­ta. To može biti tvo­ja toplina, tvo­ja dobro­ta, tvoj humor, tvo­je pri­jateljst­vo, šta god je to što te čini osobom kak­va jesi.

Zar ne tre­ba da imam neke ustup­ke u odgov­ornos­ti­ma poš­to imam inva­liditet?

To je tvoj dom, tvo­ja famil­i­ja. Zav­isi od razumevan­ja kako se odgov­ornos­ti dele u domaćin­stvu. Mož­da će biti nek­ih stvari koje nećeš moći da uradiš, ali to te ne oslobađa tvog dela posla. Ura­di ono što možeš. Ako si koris­ni­ca koli­ca, ne možeš da se pop­neš na merdevine i očis­tiš tavan. Neko dru­gi može. Umesto toga, ti možeš da sor­ti­raš sve što se snese dole. Ako imaš oštećen­je vida, mož­da nećeš moći da proči­taš recept. Među­tim, neko dru­gi može da ti ga čita dok pripremaš jelo.

Poen­ta je da ne koris­tiš svoj inva­liditet kao izgov­or — ni sebi ni svo­joj famil­i­ji. Osećaćeš se i gledaćete kao ravno­pravnog člana ako obav­iš svoj deo.

Ponekad kada moj part­ner nije tu, sramo­ta me je da pri­h­va­tim pomoć drugih člano­va famil­i­je oko ličnih stvari. Šta da radim?

Pitaj člana famil­i­je sa kojim ti je najpri­jat­ni­je da ti asi­s­ti­ra. Ako ti nika­da pre nisu asi­s­ti­rali, pričaj sa nji­ma i objas­ni im kako ti je potreb­no da se to ura­di. Ako je neš­to lično pop­ut kupan­ja ili men­jan­ja uloš­ka, proveri da li im je nepri­jat­no da to urade. Oso­ba koju privre­meno zamoliš za asi­s­ti­ran­je je tvoj privre­meni asis­tent ili asis­ten­tk­in­ja. On ili ona mož­da nisu naviknu­ti da ti asi­s­ti­ra­ju, pa budi str­plji­va.

Nemoj da zane­maru­ješ sebe, jer ti bračni part­ner nije tu. Tvo­je okl­e­van­je može da dovede do bola ili nepri­jat­nos­ti. Niko, ni tvoj part­ner ni tvo­ja famil­i­ja, ne želi da živiš tako.

Ponekad, moja famil­i­ja mi pre­više pomaže, čak i kada mi to nije potreb­no. Šta da radim?

Moguće je da ako su se navikli da ti asi­s­ti­ra­ju ili brinu o tebi, pa počnu da preteru­ju u tome. Raz­gov­or sa nji­ma i objašn­jen­je stvari će pomoći. Mož­da ćeš morati da im kažeš da će ti mož­da tre­bati vre­me­na ili da ćeš naprav­i­ti grešku, ali da je to deo tvog proce­sa učen­ja. Zadatak mož­da neće biti urađen tako efikas­no ili lepo, ali to što ga ti radiš ti daje sat­is­fak­ci­ju.

Ako mis­le da je neš­to suviše riz­ično, mogu da te nad­gleda­ju prvih par puta. Polako, nji­ho­vo pov­eren­je će rasti i otarasićeš se “pre­v­e­like pomoći” koju nude.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Fam­i­ly mat­ters
Pre­v­ela: Van­ja Orlović