PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Stupanje u brak

Off

Kada su lju­di pri­lazili mojoj maj­ci u vezi moje uda­je gov­o­rila je “ne”. Brin­u­la se kako ću se snaći, šta ću ura­di­ti, kako ću živeti u novoj kući. Onda sam napokon našla nekog, moja odlučnost ju je nat­er­ala da shvati da sam sprem­na i ona se složi­la.”

Jairun­nisha, 34, žena s poliomi­jelit­i­som


Moja ćer­ka je koris­ni­ca kolici­ma. Brinem se da nika­da neće­mo naći muža za nju.

Psi­hološk­in­ja Jyot­ti Savia kaže: “Da, može biti teško naći brižnog part­nera za Vašu ćerku i to Vas brine. Zaš­to želite da se ona uda? Nadate li se da ćete naći nekog da se brine o njoj? Da li je zbog finan­si­ja ili druge podrške? Pokuša­jte onda da napravite alter­na­tive. Ako neko pris­tane da joj pomaže u budućnos­ti bez etikete muža, nije li to dos­ta? Možete naprav­i­ti dogov­ore oko njenih budućih finan­si­ja i eduko­vati je i nauči­ti da zarađu­je za živ­ot. Društve­na podrš­ka koja joj je potreb­na može da bude u vidu porodičnih pri­jatel­ja. Takođe, možete da formi­rate grupu devo­ja­ka sa sličn­im inva­lidite­tom, koje bi mogle da žive zajed­no u istom stanu ili sused­nim stanovi­ma i možete naći osobe koje su spremne da budu sa nji­ma. Uda­ja nije zagaran­to­vana for­mu­la za sreću Vaše ćerke. Ima mno­go sluča­je­va kada muže­vi napuste svo­je žene i one ne zna­ju gde da idu, šta da rade. Nisu bile eduko­vane ili učin­jene sposob­n­im da se brinu same o sebi na bilo koji način. Bol­je je da pri­h­vatite i objas­nite svo­joj ćer­ki da brak može da se desi, a i ne mora. Znati to je bol­je nego verovati u ljubavne priče iz bajke i srećne završetke. Objas­nite to i osnažite ih.”

Moji pri­jatelji mis­le da tre­ba da se udam za osobu s inva­lidite­tom. Da li tre­ba da uradim to?

Niko osim tebe ne tre­ba da odluči za koga ćeš se udati. Dru­gi mogu da ti kažu šta da uradiš jer mis­le da zna­ju bol­je, ili mis­le da to rade ima­jući tvo­je najbol­je interese u vidu. Na tebi je da odlučiš koliko ćeš toga usvo­ji­ti, a koliko ignorisati.

Neke žene razmišl­ja­ju o uda­ji za osobu sa istim inva­lidite­tom, neke mož­da žele neko­ga sa dru­gači­jim inva­lidite­tom, dok druge žele osobu bez inva­lidite­ta. Najbol­je je ne optereći­vati se mno­go ovim. Ide­al­no, oso­ba će ti se svide­ti zbog toga ko je on ili ona — onda njegov/njen inva­liditet neće biti uopšte bitan. Šta god da uradiš, ne dozvoli da te mišl­jen­je drugih navede da uradiš neš­to što ne želiš da uradiš.

Tre­ba li da kri­jem svoj inva­liditet i da se udam?

Pov­eren­je je temelj veze. Kada slažeš ili pre­var­iš, razbi­jaš pov­eren­je i slabiš temelj veze. Šta ćeš dobiti ako sakri­ješ svoj inva­liditet? Obman­ji­vati neko­ga nije fer pre­ma toj oso­bi. Da li bi volela da tebi to neko ura­di? Bez obzi­ra koli­ki je pri­ti­sak, koliko je iskušen­je, ne započin­ji svo­ju vezu polu-isti­na­ma ili laži­ma. Neiskrenost u vezi takođe može da ima neg­a­tive rip­ple effects. Može da rezul­tu­je part­nerovoj mržn­ji pre­ma tebi zato što si lagala, napuš­tan­ju ili poniža­van­ju i zagorča­van­ju tvog živ­ota.

Laž može da sre­di sadašn­jost, ali nema budućnost.

Naša ćer­ka se uda­je. Osećamo da tre­ba da damo tazbi­ni brdo skupih pok­lona da nadok­nadi­mo njen inva­liditet.

Vaša ćer­ka nije komoditet da se nudi na popus­tu ili sa obećan­jem besplatnog pok­lona. Mis­leći o nadok­nađi­van­ju jednog njenog aspek­ta kroz pok­lone ili novac, vi je uman­ju­jete. Ne samo da je tre­ti­rate kao nepožel­jan ili defek­ti­van objekat, nego takođe prenosite to na njenog svekra i svekrvu. Mis­lite li da će biti sreć­na u takvom braku? Neko ko je pri­h­va­ta zbog ono­ga što doda­je bankovnom računu, a ne zbog ono­ga ko je ona neće je uopšte tre­ti­rati kao ljud­sko biće.

Sma­trate li je tere­tom koji možete da prosledite? Onda grešite. Vaša ćer­ka je oso­ba sa svo­jim tal­en­ti­ma i man­a­ma, nadama i razočaren­ji­ma. Neke devo­jke su mršave, neke debele, neke ima­ju inva­liditet, neke nema­ju. To ne znači da porod­i­ca tre­ba da kom­pen­zu­je za težinu svo­je ćerke zlatom, sre­brom, novcem ili elek­tron­ikom.

Molim vas, prestanite da je tre­ti­rate kao da je nepot­puna ili man­jka­va, neko koga tre­ba kom­pen­zo­vati.

Kažu mi da pros­jaci ne bira­ju. Kako onda da odbi­jem neko­ga?

Neha Trive­di, pro­jek­t­na kon­sul­tan­tk­in­ja u St. Xavier’s Resource Cen­ter for the Visu­al­ly Chal­lenged kaže: “Nar­avno da svako ima izbor. Zaš­to bi htela da budeš sa bilo kim? Radi se o tvom živ­o­tu, zar ne?

Zato ja neprekid­no prav­im para­lelu sa ostal­im (bez inva­lidite­ta) gru­pa­ma u društvu, jer ova ten­den­ci­ja stvaran­ja pri­tiska je tako ljud­s­ka ten­den­ci­ja. Ista je stvar i sa lep­o­tom. Lju­di kažu “Ako nisi lepa devo­j­ka, ne možeš da biraš. Ako si tam­na, ne možeš da biraš. Ako si iznad određenih god­i­na, ne možeš da biraš.” Ko kaže!

Tre­ba da naučiš da kažeš ne. Nemoj da se uda­ješ za neko­ga samo zato što su pris­tu­pačni. Nemoj mis­li­ti da si pros­jak­in­ja, čak iako si dok si odrasta­la nave­de­na da mis­liš da nemaš opci­je.

Kao i druge žene, zaslužu­ješ part­nera koji te poš­tu­je i kome je sta­lo do tebe. Zaslužu­ješ part­nera koji će te slušati i lepo se ophodi­ti pre­ma tebi. Zaslužu­ješ da nađeš neko­ga ko te voli zbog ono­ga što jesi — part­nera koji ceni tvo­je vrline i koji će ti pomoći sa tvo­jim ograničen­ji­ma. Je li brak jedi­ni način da se bude sa nekim? Može­mo li da živi­mo zajed­no umesto toga? Svakako možeš to izabrati.

Možete se odluči­ti na zajed­nič­ki živ­ot iz bilo kog razlo­ga, ako želite da testi­rate vašu kom­pat­i­bil­nost pre dužeg obavezi­van­ja, zbog finan­si­jskih ograničen­ja ili drugih odgov­ornos­ti, ili zato što ste u vezi sa osobom istog pola. Mož­da veru­jete da je venčan­je samo bacan­je para, ili da vašoj ljubavi ne tre­ba nikak­va potvr­da na papiru ili društve­na dra­ma.

Mož­da će to biti teško za pri­h­vati­ti vašoj porod­i­ci, reli­giozn­im vođa­ma, društvu, jer se takve veze još sma­tra­ju nemoral­nim. Kao sa bilo kojim drugim korakom u vezi, anal­izira­jte svo­ja osećan­ja, uzmite u obzir pogod­nos­ti, troškove, rizike i druge fak­tore i ura­dite ono što vama odgo­vara.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Get­ting mar­ried
Pre­v­ela: Van­ja Orlović