PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Raskid

Off

Veze su veo­ma divni i uzvišeni bonusi živ­ota, ali nisu sam živ­ot.”

Deep­ak Kashyap, savet­nik

Ponekad je bol­je pod­neti pro­lazni bol rask­i­da nego pod­nosi­ti kon­stan­tan bol nežel­jene ili loše veze.”

Jyot­ti Savla, savet­ni­ca


Želim da ostavim svog part­nera sa kojim sam 5 god­i­na, ali se bojim da to uradim. Šta da radim?

Odluči­ti da se napusti veza je jed­na od najtežih odlu­ka da se donese za bilo koga. Broj god­i­na prove­denih zajed­no, bez obzi­ra da li su deca uključe­na, finan­si­js­ki sta­tus, nivo samopouz­dan­ja, stam­beno pitan­je, mogućnost podrške drugih uključu­jući roditel­je i pri­jatel­je – sve ovo igra ulogu u donošen­ju odluke. Kada veza ne funkcioniše ili je nasil­na, možeš se naći na raskrsni­ci, pokušava­jući da shvatiš da li tre­ba da ostaneš ili da odeš.

Ter­min “odlazak” ima poseb­nu kono­taci­ju. Za osobu koja je koris­ni­ca koli­ca ili ima oštećen­je vida, to može da zvuči obeshrabru­juće, poseb­no ako je part­ner takođe i per­son­al­ni asis­tent. U sluča­ju žene s inva­lidite­tom, zav­is­nost nije samo finan­si­js­ka zav­is­nost, može da bude i svakod­nev­na zav­is­nost od part­nera za dnevn­im potre­ba­ma koja će ovu odluku dodat­no otežati. Takođe, tu je uvek strah od nepronalažen­ja nekog novog.

Među­tim, biti u nes­rećnoj vezi često je više štet­no nego ne biti u vezi. Moraćeš da odmer­iš dobre i loše stvari u svo­joj situaci­ji pre nego što done­seš ovu odluku koja će ti promeni­ti živ­ot. Mož­da je prvi korak shvatan­je da si na mes­tu koje je loše za tebe i raz­gov­or o tome sa ljudi­ma koji će ti dati podršku. Oni ti mogu pomoći da nađeš resurse koji ti tre­ba­ju — novac, podršku porodice i pri­jatel­ja, mesto na kome možeš da odsed­neš itd. Ostani jaka. Uzmi koliko ti vre­me­na tre­ba da se odlučiš, ali kad done­seš odluku nemoj dopusti­ti da te obeshrabren­je ili kri­ti­ka promene.

Osećam se izgubljeno bez svog part­nera. Hoću li se ikad opo­rav­i­ti od ove rask­inute veze? Kako?

Evo šta savet­nik Deep­ak Kashyap kaže na to: “Prvo, nemoj biti u žur­bi da se opo­rav­iš. U redu je biti tuž­na. Kao lju­di, svi imamo kapacitet da ose­ti­mo tugu i nije pre­poručlji­vo for­sir­ati određenu emo­ci­ju na sebe. Ono što će ti pomoći da se opo­rav­iš je znan­je da: ” Ovo je privre­me­na faza. Težak deo, proći će, ali ovo je moj težak deo i moram da se izborim sa njim sada. Ne tre­ba da žurim da budem sva sreć­na i vesela odmah nakon razvo­da ili rask­i­da.” Dobro je proći kroz ovu emo­ci­ju, nauči­ti neš­to iz nje, a ne oča­ja­vati. Veo­ma je važno da shvatiš da ako si oman­u­la u roman­tičnom delu živ­ota ne znači da si oman­u­la u samom živ­o­tu.”

Ne ustručavaj se da tražiš podršku. Budi než­na pre­ma sebi. Vodi raču­na o sebi kao što bi uradi­la da je neki blis­ki pri­jatelj u istoj situaci­ji.

Kraj veze takođe može biti veo­ma poz­i­tiv­na stvar. Može te pogu­rati da uradiš neš­to u čemu bi uži­vala, a nisi pre razmišl­jala o tome. Ne osećaj se izgubljeno, jer završe­ci su takođe i poče­ci!

Imam inva­liditet. Nije li odgov­ornost moga part­nera da uvek bude sa mnom i nika­da me ne ostavi?

Ako je iz raznih razlo­ga tvoj part­ner odlučio da te ostavi, ne možeš učini­ti mno­go da promeniš to.

Možete da raz­go­varate o svo­jim prob­lemi­ma i pokušate da ih izglad­ite. Ali pokušaj da se spase tvo­ja veza samo zato što si zav­is­na od svog part­nera zbog svog inva­lidite­ta je sko­ro kao emo­cional­na uce­na za tvog part­nera. Ako je tvoj part­ner veo­ma sen­z­i­ti­van i saves­tan, mož­da će osta­ti, ali i tada će veza trpeti. Mož­da će nas­tavi­ti da bude sa tobom i da obavl­ja ulogu per­son­alnog asis­ten­ta samo zbog dužnos­ti ili odgov­ornos­ti. Među­tim, da li je to ono što ti želiš? Ulo­ga per­son­alnog asis­ten­ta je neš­to što može da bude dodel­jeno i nekom dru­gom, ali ne i ulo­ga part­nera.

Veze se održava­ju zbog ono­ga kak­va si kao ljud­sko biće. Želeći da nas­taviš na osnovu svog inva­lidite­ta gov­oriš da je to sve što si ti. To nije isti­na!

Ne pokušavaj da se držiš za, ili postavl­jaš nepotreb­na moral­na prav­i­la tvom part­neru. On ima isti izbor da napusti vezu koja ne funkcioniše kao i ti. Fokusir­aj se na ono što prouzroku­je prob­leme u tvo­joj vezi — ako tvoj inva­liditet nije jedan od njih, nema razlo­ga da ga spom­in­ješ.

Moje društ­vo ne vidi razvod kao neš­to što je u redu. Kako da se onda odlučim da se ras­tavim?

Savet­nik Deep­ak Kashyap kaže: “Ovo je prvo pitan­je — Čije odobren­je tražiš? Da li tražiš odobren­je od drugih tako što ćeš osta­ti sa svo­jim part­nerom? Ako ne voliš da deliš prob­leme sa drugi­ma i ako ste pred­stavl­jali sebe kao srećan par, bićeš veo­ma sves­na kada te lju­di pita­ju: “Šta je poš­lo naopako?” Bojiš se: “Šta će ostali mis­li­ti o meni? Hoće li presta­ti da mi veru­ju?” Zbog ovo­ga odobren­je drugih posta­je veo­ma važno. Poseb­no jer mis­liš: “Biću razve­de­na oso­ba s inva­lidite­tom i ako me lju­di ne pri­h­vate, živ­ot može posta­ti težak.”

Čak i ako veći­na društ­va ne vidi razvod kao neš­to što je u redu, biće nek­ih člano­va porodice koji će biti više saoseća­jni. Pokušaj da dobi­ješ nji­hovu podršku. Imaš samo jedan živ­ot. Da li je zaista vred­no biti u lošem braku? Ili živeti u vezi koja nije za tebe? Boriš se, živiš sa jakim bolom ili gušen­jem samo zbog društ­va. Zaš­to? Imaš pra­vo da živiš kako želiš i zaslužu­ješ da budeš sreć­na. Drži se svo­je odluke i pre ili kas­ni­je, lju­di će je pri­h­vati­ti.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Break­ing up
Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter