Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Uživanje u svom telu

Off

Kako sam mogla da plešem kad nisam mogla da hodam? Pomisao na živ­ot bez ple­sa je bila ekstrem­no deprim­i­ra­juća za mene. Morala sam da nađem način da nas­tavim da plešem. Ono što sam nauči­la je da ple­sači­ca u meni nije znala ili je nije bilo briga da ja koris­tim koli­ca, ona je samo htela da nas­tavi da pleše.”

Kittz Lunn, žena s para­plegi­jom


Između save­ta o samopoš­to­van­ju, stan­dar­da lep­ote i vežban­ja, gde je vreme za zabavu?

Pogodi­la si pra­vo u cen­tar. Da, važno je održa­vati telo snažn­im i zdrav­im, biti sves­na raznih fak­to­ra koje utiču na tvo­je samopoš­to­van­je, veze i sreću, ali zab­o­ravi na trenu­tak na pravil­nu ishranu, odlaske kod dok­to­ra i vežbe. Tvo­je telo je tvo­je da uži­vaš u nje­mu, a ovde su par ide­ja i save­ta kako da počneš!

Da li se osećaš samopouz­dani­je kada se oblačiš na određen način? Kada nalaki­raš nok­te speci­jal­nom bojom laka za nok­te, ili staviš malo kre­ona da istakne tvo­je oči? Ponekad samo pronalažen­je savršene marame sa tek­stur­om koju ćeš nosi­ti na speci­jal­nom izlasku može učini­ti da se osećaš sja­jno. Zaš­to se ne bi onda počasti­la stvari­ma koje čine da se osećaš poseb­no i atrak­tivno? Idi u kupov­inu sa dru­gari­com. Ne dozvoli da tvoj inva­liditet stane na put tvog ophođen­ja pre­ma svom telu na način koji vidiš ili osećaš da je prik­ladan. Probaj novu odeću, men­jaj se sa svo­jim pri­jatelji­ca­ma, rođaka­ma ili čak sa svo­jom majkom. Budi kreativ­na — to je tvo­je telo i doterivan­je tre­ba da bude zabavno, ne obaveza.

Ako si kod kuće većim delom dana, odlazak u šet­nju ili vožn­ju tvo­jim kolici­ma napolju može biti pravi dašak svežeg vaz­duha koji ti je potre­ban. Ako živiš u gradu, nađi park sa šetal­ištem ili samo deo puta sa povetarcem. Izlazak iz kuće i uži­van­je u pogled­i­ma, mirisi­ma i zvukovi­ma ulice može biti oslobađa­juće — iza­đi i probaj.

Pos­to­ji li određe­na hrana u kojoj stvarno uži­vaš? Mož­da je to speci­jal­ni desert tvo­je tetke od kog ti ide voda na usta, ili Chat mesto, tik niz ulicu, koji ima najbolji Pani Puris koji si ika­da probala.

Uži­van­je u različitim vrsta­ma hrane i ukusa može biti zabavno, i ako izlaz­iš napol­je, pogledaj kakve su različite stvari dos­tup­ne u tvo­joj okoli­ni. Ako uži­vaš u kuvan­ju pokušaj da eksper­i­men­tišeš sa recep­ti­ma. Jeden­je i del­jen­je hrane može biti relak­sir­a­juća i zabav­na aktivnost, pa se ne uzdržavaj od novih ukusa i kuhin­ja — mog­lo bi zaista da ti zači­ni živ­ot!

Ako znaš da pli­vaš, ili imaš pri­liku da naučiš, nika­da nije kas­no u živ­o­tu da uži­vaš dok pomer­aš svo­je telo na različite načine kroz vodu. Ili ako ne možeš da pli­vaš, ali imaš prist­up bazenu ili moru — za to služi plićak! Ako živiš u toploj kli­mi to je odličan način da se rash­ladiš! Ako nemaš prist­up velikim voden­im površi­na­ma, ili ti je teško da pomer­aš svo­je telo, jed­nos­tavno zado­voljst­vo dnevne kup­ke može biti uzbudlji­vo.

Iza­đi sa svo­jim dru­gari­ca­ma. Nema niš­ta bol­je od pomer­an­ja tvog tela u rit­mu dobre muzike. Pod pomer­an­jem, mis­limo na pomer­an­je bilo čega što možeš! Head bobs mogu biti novi cha cha cha, i ako ti ne možeš da se okrećeš u krug, drži ruku tvo­je dru­garice da bi ona mogla. Za inspiraci­ju možeš pogle­dati ove snimke sja­jnih ple­sača koris­ni­ka koli­ca iz Abil­i­ty Unlim­it­ed.

Ako imaš oštećen­je sluha to ne znači da ne možeš da uži­vaš u ple­san­ju. Oseti ritam nogu lju­di na podi­ju­mu i kreći se sa nji­ma. Sećaš se svih onih roman­tičnih sce­na u fil­movi­ma gde dvo­je lju­di sporo plešu u praznoj uli­ci ili na plaži? Pa, oni nisu morali da čuju muziku da bi uži­vali u ple­su, ne moraš ni ti. Razmis­li o kreativn­im način­i­ma na koje možeš pri­lagodi­ti aktivnos­ti koje bi želela da radiš. Zaš­to ne bi probala da igraš bad­minton u sedećem položa­ju iz svo­jih koli­ca? Ili ako ne čuješ, šta mis­liš da tvo­ji pri­jatelji trep­ta­jućim svet­lom pokazu­ju kada tre­ba da im dodaš lop­tu tokom fud­balske utak­mice.

Da li uži­vaš u umet­nos­ti? Ako ne vidiš, možeš uži­vati u medi­ji­ma pop­ut gline koji se oslan­ja­ju na tek­stu­ru pre nego na vid.

Nar­avno, tvo­je telo (i tvoj um) može biti mesto neograničenog sek­su­alnog zado­voljst­va. Bilo da je to preko mas­tur­baci­je i fan­tazi­ran­ja na način koji čini da se osećaš dobro, ili del­jen­jem sek­su­alnog iskust­va sa part­nerom (ili part­ner­i­ma), tvo­je telo može biti izvor velikog sek­su­alnog uži­van­ja.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Enjoy­ing your body

Pre­v­ela: Van­ja Orlović