PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Seks u vezi

Off

Lju­di s inva­lidite­tom mis­le da niko ne želi da ima seks sa nji­ma, sto­ga kada je neko dovoljno „ljubazan“ da želi, oni ne tre­ba da postavl­ja­ju mno­go uslo­va. Oni su sprem­ni da pređu tu dodat­nu milju… Među­tim, ja ne tražim od lju­di da prave kom­pro­mise.“

 

Deep­ak Kashyap, savet­nik.

Kada imaš prob­lem u svom sek­su­al­nom živ­o­tu, važno je naći zajed­nič­ki teren između vas dvo­je i da radite šta vam obo­ma odgo­vara.“

Prab­ha Nagara­ja, direk­tor­ka pro­gra­ma, TARSHI (Talk­ing About Repro­duc­tive and Sex­u­al Health)


Koliko je važan seks u vezi?

Deep­ak Kashyap, savet­nik, kaže: „Seks je veo­ma važan u roman­tičn­im veza­ma. Iako je sva­ka ozna­ka otvorenog tipa, sva­ka ozna­ka ima i značen­je, zbog čega se tako i zove. Na primer, svi mi lju­di se raz­liku­je­mo jed­ni od drugih, a ipak svi mi podrazumeva­mo da smo ljud­s­ka bića. To znači da pos­to­ji nit koja nas sve veže, koja nas iden­ti­fiku­je s tom rečju. Na isti način, kada formi­ramo kon­cepte kao što su veze, tačni­je roman­tične veze, jedan od naj­važni­jih ele­me­na­ta romanse je seks. To je verovat­no glavni fak­tor raz­liko­van­ja od drugih vrs­ta veza, kao što je pri­jateljst­vo, odnos roditelj-dete, men­tor/­ka-učenik/­ca itd.“

Koliko je seks važan zav­isi od znača­ja koji mu pri­da­ješ ti ili obo­je. Za neke parove to može biti 80 pos­to nji­hove veze, za druge to može biti 20 pos­to. Za neke to može biti važno jer je rezul­tat trud­noća, za neke druge je to važno jer pruža zado­voljst­vo.

Nemoj mis­li­ti da seks nije za tebe zbog tvog inva­lidite­ta. Pos­to­je mno­gi kreativni nači­ni (pogleda­jte pre­vode u sek­ci­ji Sek­su­al­ni odnosi), uprkos inva­lidite­tu. Istovre­meno, nemoj dozvoli­ti da te neko prisili na seks pre nego što si sprem­na. Ponekad žene s inva­lidite­tom oseća­ju zah­val­nost za bilo kakvu sek­su­al­nu pažn­ju i trude se na sve moguće načine da zado­vol­je svo­je part­nere. Seks može biti mno­go toga, ali to nužno nije sred­st­vo da se izrazi zah­val­nost. Radi­je, to je izvor obostra­nog zado­voljst­va da se uži­va kada si sprem­na da to uradiš.

Moj part­ner želi da radim stvari u vezi kojih se ne osećam pri­jat­no. Šta da radim?

Ako je je tvoj osećaj nepri­jat­nos­ti povezan sa tvo­jim inva­lidite­tom, najbol­je je pron­aći način da to kažeš. Na primer, ako ne možeš dugo biti u nekom položa­ju, ili imaš prob­lem sa kon­trolom bešike ili cre­va, pokušaj da raz­go­varaš sa svo­jim part­nerom. Možete naći načine da pora­dite na nji­ma zajed­no.

Ako je tvoj osećaj nepri­jat­nos­ti psi­hološke ili emo­tivne prirode, mož­da moraš razmis­li­ti o tome dublje. Mož­da mis­liš da je određeni akt „prl­jav“ kao što je oral­ni seks. U društvi­ma gde se seks sam po sebi sma­tra prl­jav­im, ovo je veo­ma moguće. Ali ne pos­to­ji niš­ta prl­ja­vo u sek­su­al­nom aktu sve dok je obostra­no saglasan i sig­u­ran. Trik je da pron­ađeš sa čim ti je pri­jat­no i da se držiš toga. Ne radi neš­to iz stra­ha da budeš napušte­na, zbog pri­tiska ili iz oseća­ja zah­val­nos­ti.

Istraži­van­je svo­je sek­su­alne granice – ili tanke lin­i­je između pri­lagođa­van­ja svom  part­neru i granice do koje se možeš pruži­ti može biti kon­fuzno. Savet­nik Deep­ak Kasyap kaže: „Prvo moraš odluči­ti koliko ceniš svog part­nera i onda odluči­ti da li si sprem­na da pomer­iš malo granicu svo­je pri­jat­nos­ti. Ono što se deša­va kada si sa part­nerom i kad te pita da uradiš sek­su­al­ni akt koji ti se ne sviđa, tada moraš shvati­ti koliko si sprem­na pomer­i­ti svo­je granice. Jer, i tebi takođe tre­ba da se „daje“ u sek­su. Međitim, davati sve do momen­ta dok ne osećaš da te se gura van tvo­jih grani­ca. Sve dok ti mis­liš da je to u okvir­i­ma tvog limi­ta, a nika­da rani­je nisi to radi­la, to je neš­to što možeš pro­bati.

Mi to zove­mo „cena pri­je­ma“. Nijed­na veza nije laka, sve to dolazi sa pri­lagođa­van­jem. Pri­lagođa­van­ja ovde i tamo, jer se neće svi pon­ašati kako mi hoće­mo da se pon­aša­ju. Neće svi voleti što i mi volimo. Pos­to­je dve reči: pri­lagođa­van­je i kom­pro­mis. Pri­lagođa­van­je je kada raz­men­ju­jete jed­nake vred­nos­ti – kada je tvoj momak vred­ni­ji od tvo­je nelagod­nos­ti. Među­tim, pret­vara se u kom­pro­mis kada daješ veću vred­nost za man­ju – izlaz­iš sa tim dečkom tek dve nedel­je i pita te da to ura­dite, a tvoj nivo nelagod­nos­ti je viši od znača­ja tog mom­ka u tvom živ­o­tu. U tom sluča­ju ako daš, to će biti kom­pro­mis. Ja ne tražim od lju­di da čine kom­pro­mis. Ono što ti tre­baš je pri­lagođa­van­je. Pri­lagođava­mo se u svakom aspek­tu našeg živ­ota i onda ne razumem zaš­to izbe­gava­mo da čin­i­mo pri­lagođa­van­ja u sek­su­al­nim oblas­ti­ma.“

 

 

Mis­lim da moj inva­liditet utiče na naš sek­su­al­ni živ­ot i na našu vezu. Šta mogu učini­ti?

U zav­is­nos­ti od toga kako inva­liditet utiče na funkcionisan­je tvog uma i tela, tvo­ja sposob­nost da izvodiš sek­su­alne akte i tvo­ju želju da imaš seks može uti­cati različi­ti fak­tori. Na primer, ako patiš od hroničnog bola, teško je mis­li­ti na bilo šta dru­go, uključu­jući i seks. Ako koris­tiš lekove, mogu pos­to­jati nus pojave koje utiču na to kako se sek­su­al­no osećaš. Ako je tvoj part­ner nedavno postao i tvoj asis­tent, obo­je možete biti nesig­urni gde tre­ba pod­vući granicu između asis­ten­ta i sek­su­alnog part­nera. Moguće je da pos­to­je sek­su­alne poze u koji­ma ste ti i tvoj part­ner uži­vali pre tvog inva­lidite­ta, koje više ne možete radi­ti. S obzirom da je seks gen­er­al­no važan deo u roman­tičn­im veza­ma, bilo koje promene ili izmene koje utiču na sek­su­al­nu intim­nost – bez obzi­ra na inva­liditet – može biti teško za oba part­nera. Ova zajed­nič­ka frus­traci­ja može se man­i­festo­vati i u drugim oblas­ti­ma u vašoj vezi.

Da bi se situaci­ja razreši­la, mora pos­to­jati vol­ja sa obe strane da se pora­di na teškom sek­su­al­nom delu/problemu. Komu­nikaci­ja je ključ. Možeš pora­di­ti na ovom disku­tu­jući o svo­jim osećan­ji­ma, briga­ma i mogućim rešen­ji­ma. Disku­tu­jući kako ćete razd­vo­ji­ti vreme koje tvoj part­ner provede kao tvoj asis­tent i vreme koje vas dvo­je provodite sek­su­al­no je mož­da neš­to od čega da krenete. Ako osećaš umor, pad energi­je ili pospanost zbog leko­va, plani­ra­jte da imate seks tokom vre­me­na kada se osećaš najviše bud­na. Da li si znala da je najbolji lek za bol odvlačen­je pažn­je? Dos­ti­zan­je sek­su­alnog vrhun­ca može ukloni­ti ekstrem­ni bol kod žena. Ili ako imaš prob­le­ma sa određen­im sek­su­al­nim poza­ma, pos­to­je mnoge druge za koje nije prekas­no da se nauče! Zapamti, svi parovi – bez obzi­ra da li neko od njih ima inva­liditet ili ne – nas­tavl­ja­ju da istražu­ju nji­hov sek­su­al­ni živ­ot da pron­ađu nove načine da zado­vol­je jed­ni druge. To zahte­va ula­gan­je napo­ra, ti i tvoj part­ner možete učini­ti isto.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Sex in rela­tion­ships
Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter