Novosti

Obeležavanje 8. marta — Međunarodnog dana žena

Off

Na sli­ci je Mapa deša­van­ja Povodom obeleža­van­ja 8. mar­ta, Među­nar­o­dnog dana žena …IZ KRUGAVOJVODINA i Novosad­s­ka Lezbe­js­ka Orga­ni­zaci­ja vas pozi­va­ju na pro­jek­ci­ju fil­ma To je moj izveš­taj vama i raz­gov­or o pitan­ji­ma koja pokreće Žarana Papić, fem­i­nis­tič­ka antropološk­in­ja i poli­tič­ka aktivistk­in­ja.

Pro­jek­ci­ja fil­ma i raz­gov­or održaće se 8. mar­ta u 18h, u pros­tori­ja­ma Neza­v­isnog društ­va nov­inara Vojvo­dine, Zmaj Jov­ina 31.

Žarana Papić (1949–2002), fem­i­nis­tič­ka antropološk­in­ja i poli­tič­ka aktivistk­in­ja
Ide­ja i pro­duk­ci­ja: Rekon­struk­ci­ja Žen­s­ki fond
Pre­vod na engles­ki: Jas­mi­na Tešanović
Diza­jn i prelom: Kata­ri­na Popović
Reži­ja: Vladimir Šojat

8. mart je za fem­i­nis­tič­ki pokret bitan, kako zbog istori­je borbe za pra­va, slo­bo­du i izraža­van­je, tako i zbog sol­i­darnos­ti, umreža­van­ja, vidljivosti i akci­je.

Ovo je jedan od nači­na da beleži­mo i arhivi­ramo istori­ju fem­i­nis­tičk­ih i žen­skih orga­ni­zaci­ja.

Rekon­struk­ci­ja Žen­s­ki fond pred­stavl­ja na jed­nom mes­tu deša­van­ja koja orga­nizu­ju ženske grupe širom Srbi­je obeležava­jući 8. mart – Među­nar­o­d­ni dan žena. Pro­gram Mape možete naći na http://rwfund.org/osmimart2013