Izdavaštvo

Istraživački izveštaj o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Vojvodini

Off

Istraži­van­je o kvalite­tu živ­ota žena sa inva­lidite­tom u Vojvo­di­ni sprov­eli smo 2011. godine u sarad­nji sa Cen­trom za istraži­van­je i edukaci­ju TIM i orga­ni­zaci­ja­ma oso­ba sa inva­lidite­tom.

Cilj istraži­van­ja bio je da se ispi­ta­ju prepreke sa kojim se suočava­ju žene sa inva­lidite­tom u svo­jim živ­ot­nim sre­d­i­na­ma. Istraži­van­je je bilo orga­ni­zo­vano tako da pokri­je aktuelne oblasti rada orga­ni­zaci­je …IZ KRUGAVOJVODINA i to: еkonom­sko osnaži­van­je, repro­duk­tivno zdravl­je i zašti­ta od nasil­ja i diskrim­i­naci­je.

Žene sa iskustvom inva­lidite­ta često se suočava­ju sa društven­im, fiz­ičkim, kul­turn­im i ekonom­skim bar­i­jera­ma koje ih sprečava­ju da dobi­ju odgo­vara­juću zdravstvenu zašti­tu, obra­zo­van­je, zaposlen­je.

Dugoročni cilj ovog istraži­van­ja je da pokrene nove pro­jek­te i da se poveća broj ini­ci­ja­ti­va koje će se dopri­nosi­ti unapređen­ju kvalite­ta živ­ota žena sa inva­lidite­tom.

Elek­tron­sku verz­i­ju istraži­van­ja možete preuzeti u PDF for­matu.

Izradu istraži­van­ja podržala je Mama Cash.