PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Upoznati nekoga

Off

Neverovat­no je kako je živ­ot nepred­vidljiv. Kada sam počela da radim, nisam ni zamišl­jala da ću ga naći tamo. Bila sam nje­go­va trener­i­ca. Pitao bi me o sum­n­ja­ma i drugim stvari­ma. Počeli smo da pričamo preko tele­fona, delimo svo­je filo­zofi­je, snove i stvari su se pok­lop­ile.”

Nami­ta (ime promen­jeno), 29, žena s oštećen­jem vida.


Neko me privlači, ali se bojim odbi­jan­ja.

Pa, nisi sama! Strah od odbi­jan­ja je unierza­lan – bez obzi­ra na starost, posao kojim se bav­iš, kako izgledaš i da li imaš inva­liditet ili ne. Savet­ni­ca iz Mom­ba­ja, Neha Trive­di kaže: “Da bi bili u vezi mora da pos­to­jati određeni ste­pen povezanos­ti i privlačnos­ti na obe strane. Ako pogledaš sta­tis­tike među ljudi­ma bez inva­lidite­ta, onda ćeš gen­er­al­no naći da svako ko ima jed­nu uspešnu vezu, imao je neuspešnu vezu u prošlosti, nekog je odbio, ili bio odbi­jen. Sto­ga nemoj mis­li­ti da sva­ka oso­ba s inva­lidite­tom koja priđe dru­goj bude pri­h­vaće­na.“

Uprkos tome, možeš se osećati više odbi­je­na zbog svog inva­lidite­ta. Čak i ako je privlačnost koju osećaš uzvraće­na, možeš osećati da dru­ga oso­ba neće želeti vezu sa nekim ko ima inva­liditet. Ne prepisuj sve svom inva­lidite­tu. Pokušaj da odvo­jiš svoj inva­liditet od drugih fak­to­ra koji mogu spreči­ti razvi­jan­je veze. Kako jedan savet­nik kaže: “Ono što se često deša­va osoba­ma sa inva­lidite­tom je da svako odbi­jan­je u vezi gleda­ju samo kroz inva­liditet.”

To ne znači da te nikad neće privući neko ko će tvoj inva­liditet vide­ti kao prob­lem. Tada to posta­je lično pitan­je. Da li hoćeš da budeš sa nekim ko ne može da napravi raz­liku između tebe i tvog inva­lidite­ta? Ako nez­nan­je, inhibi­ci­je ili društveni pri­ti­sak prave prob­lem, on se može reši­ti kroz otvorenu, iskrenu komu­nikaci­ju (iako ovo nije lako kao što zvuči) sve dok je privlačnost uza­jam­na. Ako to ne pomogne, ili ako pos­to­je dublje pre­dra­sude u poza­di­ni, moraće nekako da se reše.

Nika­da nisam bila u vezi. Da li sam toliko nepoželj­na?

 

Za mnoge žene, osećaj nepoželjnos­ti je sko­ro uni­verza­lan kao i strah od odbi­jan­ja i često nema veze sa inva­lidite­tom. Medi­ji nam gov­ore da nemamo savršene usne, oči ili tela, sudi­mo sebi po tuđim stan­dard­i­ma, viđamo ljude koji su vitk­i­ji ili “lep­ši” od nas – i nalaz­i­mo da smo man­jkavi u poređen­ju sa nji­ma. Doda­van­je inva­lidite­ta u sve ovo često poveća­va osećaj nepoželjnos­ti.

Jedan način da se zao­biđe “zam­ka nepoželjnos­ti” je da mis­liš o onome što čini da se osećaš privlačnom. Da li je to maskara koja ti ističe oči? Ili odeća koju čuvaš za speci­jalne pri­like? Ili mož­da nakon vežban­ja, kada ti se telo oseća fit i zdra­vo. Šta je to na tebi za šta ti dru­gi daju kom­pli­mente? Ima li neš­to što možeš da dodaš svom svakod­nevnom živ­o­tu da pojačaš ovaj poz­i­ti­van osećaj? Gra­di­ti od poz­i­tivne srži će pre dodati tvo­joj kvoti poželjnos­ti nego oduz­i­man­je poe­na pre­ma medi­js­ki stvorenom pogle­du vred­nos­ti.

Uprkos ovome, atribu­ti vezani za tvoj inva­liditet – bilo da su stvarni ili zamišl­jeni – mogu da znače da je ostal­i­ma teško da te vide na sek­su­al­no privlačan način. Jed­na žena, koja koristi koli­ca za kre­tan­je, postavi­la je pitan­je na foru­mu da li je zbog njenog fiz­ičkog inva­lidite­ta nepoželj­na. Neki muškar­ci su osetili da čak i ako vide ženu sa inva­lidite­tom kao privlačnu, mogu naći da je teško nosi­ti se sa situaci­ja­ma do kojih njen inva­liditet dovo­di. Iako ovo nisu odluču­jući fak­tori kad dolazi do upoz­na­van­ja neko­ga, tre­ba ih imati na umu.

 

 


Zaljublje­na sam u osobu koja nema inva­liditet.
Da li ovo može da uspe?

Ako je osećan­je obostra­no, zaš­to da ne? Veza je neš­to što zajed­no gra­dite – ako ste kom­pat­i­bil­ni, sviđate se jed­no dru­gom, cen­ite se, privlačite se, veru­jete i poš­tu­jete jed­no dru­go, nema razlo­ga da ne pružite tome šan­su. Neha Trive­di, savet­ni­ca na pro­jek­ti­ma za osobe sa oštećen­jem vida, kaže: „Sus­re­ta­la sam veze u koji­ma osobe s oštećen­jem vida su i sa osoba­ma s oštećen­jem vida i sa osoba­ma bez oštećen­ja vida. Veze funkcionišu isto kao i kod dve osobe bez inva­lidite­ta – znači, ako se sviđa­ju jed­no dru­gom, onda su zajed­no. Ovde ne pos­to­ji veća teori­js­ka kom­p­likaci­ja.

Videla sam da lju­di s oštećen­jem vida ima­ju više samopouz­dan­ja, srećni­ji su i za njih nji­hov inva­liditet nije inva­liditet (onemoguća­van­je) i ima­ju veze sa osoba­ma koje nema­ju inva­liditet. Nji­hov inva­liditet je samo jedan aspekt nji­hovog živ­ota, i u tom sluča­ju oni inter­ak­tu­ju sa sve­tom na dru­gači­ji način i ima­ju veo­ma srećne brakove. Čin­jeni­ca da jed­na gru­pa to može postići, znači da i dru­ga može to isto. “

Nar­avno, biće sluča­je­va gde takve veze neće funkcionisati. Među­tim pitan­je je sledeće: da li nije uspe­lo jer jed­na oso­ba ima inva­liditet, a dru­ga ne? Ili su pos­to­jali dru­gači­ji razlozi? Tvoj inva­liditet mož­da nije bio razlog vaše nekom­pat­i­bil­nos­ti, sto­ga ne skači sa brzo­ple­tim zaključci­ma i u budućnos­ti nemoj bežati od poten­ci­jal­nih part­nera bez inva­lidite­ta.

Zaljublje­na sam u drugu ženu. Da li neš­to nije ure­du sa mnom?

 

Sve je ure­du sa tobom. To samo znači da nisi het­erosek­su­al­na – ili da ne osećaš privlačnost sa „suprot­nim polom“. Na žalost, veze suprot­nih polo­va su više soci­jal­no pri­h­vaćene od istopol­nih veza, pa je moguće da ti je teško pri­h­vati­ti taj deo sebe. Ali, ne dozvoli nikom da te blati, tvo­ju part­nerku ili tvo­je opre­del­jen­je. Istopolne veze su pod­jed­nako zakon­s­ki priz­nate i legit­imne kao i sve druge veze, bez obzi­ra na stig­mu koju nose. Za više infor­ma­ci­ja, pogledaj pre­vod Sek­su­al­na ori­jentaci­ja.

Svi moji pri­jatelji kažu da je imati vezu naj­važni­ja stvar u živ­o­tu. Da li je to isti­na?

Na žalost, mno­gi od nas su „pro­grami­rani“ da veru­ju da bis­mo bili istin­s­ki srećni MORAMO biti u vezi. Ovo mišl­jen­je pre­cen­ju­je vred­nost roman­tične veze i daje nam laž­na očeki­van­ja o tome kak­va veza tre­ba da bude. Devo­jke i žene se poseb­no oseća­ju pod pri­tiskom da uđu u vezu u nji­hovim tine­jdžer­skim i dvade­se­tim god­i­na­ma kada su u „god­i­na­ma za brak“ star­i­je žene koje su same su često pot­cen­jene, uprkos drugim postignući­ma. Pri­ti­sak da se bude u vezi – od strane vršn­ja­ka i člano­va porodice – često može gur­nu­ti ženu u nez­dravu vezu. Među­tim, biti u lošoj ili nasil­noj vezi, ili vezi koja naruša­va tvo­je samopoš­to­van­je, često je gore nego ne biti u vezi.

Istovre­meno, isti­na je da je dobra veza neš­to što je vred­no iskusi­ti – bez obzi­ra da li tra­je nedelju dana ili ceo živ­ot. Među­tim, veza nije sve u živ­o­tu. Biti sama može biti koris­no, ako ne i više od toga.

Počni gov­oriti NE veza­ma koje nisu za tebe. Molim te, nemoj se udati za neko­ga samo jer su na raspo­la­gan­ju. Molim te, nemoj mis­li­ti kako moliš kada je veza u pitan­ju, čak i ako si kroz sve tvo­je godine odras­tan­ja uče­na da veru­ješ kako nemaš izb­o­ra.

Moja ćer­ka ima 21 god­inu. Uz sve ono sa čim se ona mora izbori­ti, mis­lim da ona ne tre­ba ni da raz­ma­tra da se upuš­ta u vezu.

Sva­ki roditelj se suoči sa anksioznošću kada nje­go­vo ili njeno dete prelazi u nove delove živ­ota. Ti nisi izuze­tak. Doduše, mož­da je tvoj nivo anksioznos­ti viši zbog inva­lidite­ta tvo­je ćerke. Taj inva­liditet mož­da uključu­je oštećen­je sluha ili vida, ili je mož­da dovelo do spori­jeg kog­ni­tivnog ili intelek­tu­alnog razvo­ja, ili ima druge posledice. Gledaj to ovako. Tvo­ja ćer­ka je ljud­sko biće, kao i svi dru­gi, sa osećan­ji­ma i žel­ja­ma. Gde može otići kada joj tre­ba neka vrs­ta intime koju roman­tič­na veza traži? Ako ne bude mogla da izrazi sebe ili svo­je žel­je, one se mogu ispolji­ti na dru­gači­ji način – kroz agre­si­ju, frus­traciju ili depre­si­ju.

Jesi li zaista zabrin­u­ta da bude u vezi, ili si zabrin­u­ta da ne bude isko­riš­ta­vana u toj vezi? Ono što će  pomoći je raz­gov­or sa tvo­jom ćerkom koji će pomoći da razume vezu, izraz ljubavi, izraz naklonos­ti kao i znake isko­riš­ta­van­ja. Eduko­van­je svo­je ćerke o sek­su­al­nos­ti i sek­su­al­nim aktivnos­ti­ma je još jedan način da je zašti­tiš. Kada ima infor­ma­ci­je o sek­su­al­nim veza­ma, odno­su, kon­tra­cep­ci­ji i posledica­ma, biće osnaže­na – a ti ćeš se osećati sig­urni­je. Ne pod­cen­juj svo­ju ćerku i ne budi preza­štit­nič­ki nas­tro­je­na. Svi mora­ju biti malo povređeni da bi odrasli i napre­dovali u živ­o­tu.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-ePoint of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Meet­ing some­one
Pre­v­ela: Van­ja Orlović