PARTNERSKE VEZE, Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

Druženje

Off

Komu­ni­ci­ram sa pri­jatelji­ma i rod­bi­nom širom sve­ta. Biti u kon­tak­tu sa ljudi­ma je veo­ma važno za osobe koje koriste koli­ca. Iskušen­je je u ovom stan­ju okrenu­ti se lakšem putu, biti u zagrl­ja­ju oča­ja i izolo­vati se … želim imati pri­jatel­je ravne sebi. Mis­lim, oni bi rado uradili neke stvari umesto mene, ali ja to neću.“

Shan­nor Forbes, 67, oso­ba sa kvad­ri­pleg­i­jom.

 

 


Ne volim izlaz­i­ti napol­je. Šta da radim?

 

Počni sa postavl­jan­jem pitan­ja sebi „ Zaš­to ne voliš izlaz­i­ti napol­je?“ probaj istaknu­ti prob­lem s kojim se suočavaš. Da li se osećaš nepri­jat­no, nepri­h­vaćeno ili ti nedosta­je pouz­dan­je u soci­jal­nom okružen­ju? Da li tvo­je okl­e­van­je dolazi od prošlih iskus­ta­va koja mož­da nisu bila poz­i­tiv­na? Da li su te lju­di iz tvog okružen­ja učinili da se ne osećaš dovoljno dobrom, ili da se ne ukla­paš? Jedan način da pre­vaz­iđeš prošlost jeste da razmišl­jaš o prošlim iskustvi­ma u soci­jal­nom okružen­ju. Priseti se poz­i­tivnih aspeka­ta u toj inter­ak­ci­ji i gra­di na tome.

Dru­gi način da pre­vaz­iđeš prošlost je da pitaš za pomoć. Ako se osećaš ran­jivom u soci­jal­nim okol­nos­ti­ma, pitaj prijatelja/prijateljicu ili rođaka/rođaku da ide sa tobom. Ako imaš osećaj da prop­uš­taš vizuel­ni, ver­bal­ni ili dru­gi soci­jal­ni znak, pitaj pri­jatel­je da ti pomognu  da inter­pre­ti­raš ove soci­jalne znake, na primer, kako da se obučeš, jedeš ili ulaz­iš u inter­ak­ci­je u određen­im situaci­ja­ma. Nada­j­mo se, ovo će lako ukloni­ti tvo­ju nelago­du u ovakvim situaci­ja­ma i daće ti pouz­dan­je da im pris­ustvu­ješ.

Ako si stekla inva­liditet kas­ni­je u živ­o­tu, mož­da pos­to­je stvari koje si mogla rani­je koje ne možeš ura­di­ti sada na isti način. Na primer, ići u kupov­inu, tržni cen­tar ili bioskop može biti neš­to dru­gači­je iskust­vo: rani­je bi jed­nos­tavno ušla unutra, a sada ćeš to ura­di­ti na dru­gači­ji način, koris­teći koli­ca. Dobra stvar je da ti i dal­je možeš ići na ista mes­ta na koja si i rani­je išla, bez obzi­ra na tvoj inva­liditet. Možeš da uradiš goto­vo sve što si i rani­je radi­la, samo na dru­gači­ji način.

Kao i svi dru­gi,  i ti imaš pra­vo da upoz­na­ješ ljude. Gledaš film, jedeš napolju i uži­vaš u sebi. Ne dozvoli da ti okl­e­van­je stane na put. Pute­vi i mes­ta mogu biti nepris­tu­pač­na, lju­di povre­meno mogu biti nepri­jateljs­ki, ili grupe mogu biti zas­trašu­juće. Pa šta? Dobićeš veo­ma malo izbe­ga­van­jem spol­jašn­jeg sve­ta, a ono je iskust­vo koje se ne prop­uš­ta!

Nemam veli­ki krug pri­jatel­ja. Kako i gde mogu upoz­nati nove ljude?

 

Imati veli­ki krug pri­jatel­ja nije uvek neophod­no. Među­tim ako ih želiš više, pos­to­je stvari koje možeš ura­di­ti. Zbog tvog inva­lidite­ta, mož­da će ti biti zas­trašu­juće da priđeš ljudi­ma. Počni sa mal­im koraci­ma. Nas­mej se ljudi­ma kraj kojih prođeš u tvo­joj zgra­di, rad­nom mes­tu ili fakul­te­tu. Započni raz­gov­or sa ljudi­ma koje sva­ki dan srećeš, čak i ako je to oso­ba koja ti donosi mleko ili pomaže u domaćin­stvu. Ako si stu­den­tk­in­ja nat­er­aj se da učestvu­ješ na časo­vi­ma. Nači­ni kratak poziv ka nekom koga znaš, samo radi čavrl­jan­ja. Uključi se u inter­ak­ci­je sa niskim rizikom u kojim se verovat­no nećeš suoči­ti sa odbaci­van­jem. To će pomoći u izgrad­nji tvog samopouz­dan­ja da priđeš drugi­ma. Potom počni da šir­iš svo­je društvene opci­je. Priključi se grupi ili kur­su hobi­ja – kao što je ple­san­je, slikarst­vo, kuli­narst­vo – gde ćeš upoz­nati ljude. Inter­net, uključu­jući saj­tove soci­jal­nih mreža (pop­ut Face­book-a, Twit­ter-a itd.) je takođe pop­u­laran način da se povežeš i spi­jateljiš —  i mesto gde inva­liditet ne mora biti toliko velik kamen spot­i­can­ja.

Obožavam žurke, ali ne idem mis­leći da ću biti pre­pušte­na sama sebi.

 

Ako voliš žurke ili želiš da ih doživiš, jed­nos­tavno idi. Zapamti taj­na je u tome da odbaciš strah i inhibi­ci­je. Ako si koris­ni­ca koli­ca, ure­du – pomer­aj tvo­je funkcionalne delove u rit­mu muzike. Ako imaš oštećen­je vida, ure­du – ne bri­ni da li igraš pop­ut drugih. Ako imaš oštećen­je sluha i ne možeš čuti muziku, i to je ure­du – prati ritam tuđih nogu. Ti to možeš ako hoćeš.

 

Pored igran­ja, tu su takođe i hrana, pića i igre. Uuups! Nisu naprav­ili igru ima­jući te na umu. Možeš brzo naći rešen­je da si učiniš igru dos­tup­nom ili jed­nos­tavno traži da imaš part­nera u igri. Ako dru­gi ne načine prvi korak, uči­ni ga ti. Mož­da, samo ponekad to neće funkcionisati, ali to te ne može spreči­ti u pokuša­ji­ma, zar ne?

 

Nećeš biti pre­pušte­na sama sebi ako ti odlučiš da se uključiš. U početku, malo ćeš se osećati nepri­jat­no, ali ako istra­ješ, pos­to­ji veli­ka šansa da budeš pri­h­vaće­na – i uključe­na – tak­va kak­va si.

 

Zar neće dru­gi mis­li­ti da sam teret dok se oni zabavl­ja­ju?

 

Uvek imaj na umu iako imaš inva­liditet, ti si mno­go više od tvog invaliditeta.Ti si više od svo­jih koli­ca ili svog bel­og šta­pa. Šta lju­di vole kod tebe? Šta lju­di hvale kod tebe? Koje aspek­te voliš kod sebe? Tvoj smisao za humor? Tvo­ju inteligen­ci­ju? Tvo­ju sposob­nost da saslušaš? Sva­ka oso­ba ima poz­i­tivne osobine ličnos­ti koje ih čine omil­jen­im kod drugih. Ti si svoj čovek i dru­gi će te voleti takvu kak­va jesi.

 

S obzirom na svoj inva­liditet, dru­gi zna­ju da ti je mož­da potreb­na pomoć. Bez obzi­ra na to, pos­to­ji tan­ka lin­i­ja između traži­ti pomoć i pon­ašati se kao teret. Mož­da ćeš se osećati kao da imaš pra­vo na neke kon­cen­zuse ili dodat­nu pažn­ju i brigu zbog tvog inva­lidite­ta. Nar­avno, imaš pra­vo na osnovnu asis­ten­ci­ju, ali ne da i da budeš beba u grupi. Ako se pon­ašaš kao teret, lju­di će te tako i doživeti. Imaj ovo na umu dok se trudiš da uspostaviš ravnotežu.

 

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Social­is­ing
Pre­v­ela: Van­ja Orlović