Novosti

Milijarda ustaje – akcija protiv nasilja prema ženama

Off

Žen­s­ka sol­i­darnost je važ­na, jer su žene tako jače i mogu da se pobune i prek­inu lanac nasil­ja pre­ma nji­ma, poru­ka je aktivistk­in­ja koje su se 14-og feb­ru­ara okupile u Novom Sadu, kao deo istoimenog glob­alnog protes­ta pro­tiv nasil­ja i silo­van­ja žena i devo­jči­ca.

Akci­ju u Novom Sadu smo orga­ni­zo­vale na više nivoa kroz sarad­nju sa insti­tu­ci­ja­ma i nevla­din­im orga­ni­zaci­ja­ma, čiji su nam se pred­stavni­ci pridružili i iskaza­li svoj stav“, rekla je agen­ci­ji Beta aktivistk­in­ja Sil­vi­ja Dražić.
Cen­tral­ni događaj akci­je, kao i u više od 200 zemal­ja širom sve­ta, bio je per­for­mans, uz pes­mu Tene Klark prepe­vane na srp­s­ki jezik.

Sil­vi­ja Dražić rekla je da su mnoge kri­tike upućene na račun te glob­alne akci­je, čiji su orga­ni­za­tori izabrali Dan zaljubljenih za skre­tan­je pažn­je na prob­lem nasil­ja pre­ma žena­ma.

Fem­i­nistk­in­je namer­no su ovo uradile, jer su htele da kri­tiku­ju taj građan­s­ki roman­tični ambi­jent, jer nije samo to ljubav. Ljubav može imati mno­go gore i ružni­je oblike na koje skreće­mo pažn­ju“, rekla je Sil­vi­ja Dražić.

Dodala je da je sve­ga neko­liko deseti­na građana doš­lo da podrži ovu akci­ju, te da je to odraz patri­jarhal­nih stereoti­pa koji u Srbi­ji vlada­ju i koji još ne dop­uš­ta­ju žena­ma da iza­đu i javno kažu „ne nasilju“.

Akci­ju su orga­ni­zo­vale Alum­nistk­in­je rod­nih studi­ja, a podržali su Pokra­jin­s­ki ombuds­man, Pokra­jin­s­ki sekre­tar­i­jat za privre­du, zapošl­ja­van­je i ravno­pravnost polo­va, Zavod za ravno­pravnost polo­va, Cen­tar za rodne studi­je, Uni­verzitet u Novom Sadu i više od 20 insti­tu­ci­ja i orga­ni­zaci­ja. Jučer­ašn­ju akci­ju u podne na Trgu Slo­bode u Novom Sadu podržale su i član­ice orga­ni­zaci­je … IZ KRUGAVOJVODINA.

Akci­ja u Novom Sadu deo je glob­alnog pro­jek­ta koje su pokrenuli aktivisti svetske orga­ni­zaci­je „V-day“, a u akci­ji je učestvo­va­lo više od 200 zemal­ja sve­ta u koji­ma je juče u podne odi­grana ista kore­ografi­ja i otpe­vana ista pes­ma.

Izvor: Radio Tele­viz­i­ja Vojvo­dine