Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Očuvati zdravlje

Off

Naša tela su mesto gde se samopoš­to­van­je, žel­je i sek­su­al­nost sas­ta­ju. Što više pažn­je posveću­je­mo našim potre­ba­ma, bol­je ćemo moći vodi­ti raču­na o sebi.“

Izvor:The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty,ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003


Zaš­to tre­ba da se trudim i da budem zdra­va kada svi me tre­ti­ra­ju kao da sam bolesna?

Neki lju­di mis­le da to što imaš inva­liditet znači da si bolesna. To nije isti­na. Među­tim, mož­da moraš vodi­ti raču­na o svo­joj dnevnoj ruti­ni kako bi osta­la zdra­va. Ti poz­na­ješ i razumeš svo­je telo bol­je od bilo koga dru­gog. Ako imaš neo­bične oseća­je ili telesne reak­ci­je, negde osetiš bol, ili neke rane, ne ignoriši to. Ako određen deo ne možeš doseg­nu­ti (bilo jer ne možeš vide­ti, ne možeš oseti­ti ili je nez­god­no mesto), pitaj člana porodice ili prijatelja/prijateljicu da ti pomogne. Ne tre­ba da patiš zbog pre­dra­su­da drugih lju­di – tvoj inva­liditet nije bolest i imaš pra­vo na zdrav um i telo kao i svi dru­gi.

Uprkos mom inva­lidite­tu, kako mogu oču­vati zdravl­je?

 

Pre sve­ga, šta podrazumevaš pod zdravl­jem? Zdravl­je uključu­je mno­go više od same posete dok­toru i biti bez bolesti. To ima veze sa tim kako se osećaš i u svom telu i tvom umu i pos­to­je mnoge stvari koje možeš da uradiš za svo­je fiz­ičko, men­tal­no i emo­cional­no blagostan­je.

 

Unošen­je hranljivih namir­ni­ca, dovoljno sna i izvođen­je vežbi koje ti pri­ja­ju – bez obzi­ra na tvoj inva­liditet – sve su to važni nači­ni kako bi održala svo­je telo zdra­vo. Šta čini da se emo­tivno dobro osećaš, ipak, zav­isi od toga u čemu uži­vaš. Pos­to­je li neke određene aktivnos­ti koje te čine opuštenom i zado­voljnom? Slušan­je muzike, čitan­je, provođen­je vre­me­na sa ljudi­ma koje voliš i aktivno intereso­van­je o sve­tu oko tebe, sve to može doprineti poz­i­tivnom stan­ju tvog uma.

Zaš­to je vež­ba važ­na?

Vež­ba je odlič­na za svako­ga, bez obzi­ra na godine, nivo kondi­ci­je, inva­liditet ili pol. To te čini da se osećaš dobro, podiže ti energi­ju i jača tvo­je mišiće i kosti. Da li imaš slabe kosti? Zatvor? Visok krvni pri­ti­sak? Vež­ba je najlakši način da svo­je telo održiš jakim i flek­si­bil­nim i može biti veo­ma zabavno.

Neke vrste vežbi mogu ti pomoći da man­je osetiš bol. Ako imaš artri­tis ili hroničan bol, joga, spo­ra ruti­na u tere­tani ili jed­nos­tavno hodan­je može ti pomoći. Ako te pomer­an­je tela mno­go boli, činiće ti se da je jed­nos­tavni­je ne pomerati se mno­go uopšte. Među­tim, uvođen­je lagane vežbe u tvo­ju ruti­nu može učini­ti kre­tan­je delom tvog živ­ota.

Vežban­jem se oslobađa endorfin u telu koji ti pomaže da se osećaš dobro u vezi sebe. To je takođe i odličan način da se dobro noću nas­pavaš.

Šta mogu da uradim da bih vežbala?

Pos­to­ji mno­go stvari koje možeš da radiš da održiš svo­je telo u pokre­tu i fit i mnoge od njih ne zahte­va­ju da ideš u tere­tanu ili na kurs. Odlazak u šet­nju (čak i ako si koris­ni­ca koli­ca) ili trčan­je na otvorenom nije jedi­ni način da ostaneš fit, ali daje ti lep dah svežeg vaz­duha.

Ako imaš ste­penice u svo­joj kući (čak i samo jed­nu dve), kre­tan­je gore dole na nji­ma može da toni­ra tvo­je mišiće nogu. Ili rec­i­mo osnovne vežbe rastezan­ja ili joge? Ne tre­ba ti niš­ta više od pro­stirke i mirnog mes­ta. Ple­san­je je još jedan odličan i zaba­van način da se vež­ba – ići na kurs, u klub, ili jed­nos­tavno samo ple­sati po sobi sa prijateljem/prijateljicom.

 


Imam veo­ma malu pokretljivost – kako mogu da vežbam?

Započni pokušava­jući da pomer­aš sve delove tvog tela kroz nji­hov pun opseg pokre­ta. Ako 5 inča od sto­la mak­si­mal­no koliko možeš da pomer­aš svo­je pod­lak­tice, pomer­aj ih tih 5 inča i pon­avl­jaj to ono­liko koliko ti je pri­jat­no. Ako ti je veo­ma teško da uopšte pomer­aš svo­je telo, probaj često da men­jaš položaj. Ako često ležiš, probaj da se pomer­aš iz sedećeg u ležeći položaj. Ako si većinu vre­me­na nag­nu­ta napred, pokušaj da istegliš mišiće na grudi­ma. Ili ako si koris­ni­ca koli­ca, možeš ojačati različite mišiće u tvo­jim rameni­ma gura­jući svo­ja koli­ca nazad. Takođe, možeš pogle­dati ove savete za vežban­je za jačan­je gorn­jeg dela tela dok sediš.

Osećam se depre­sivno i bezvred­no većinu vre­me­na – Brine me moje zdravl­je.

 

Šta je to što te čini da se tako osećaš? Razmis­li na trenu­tak o tome. Da li pos­to­ji neš­to što želišš da radiš, ali ne možeš? Da li želiš da imaš više prijatelja/prijateljica? Da li lju­di ismeva­ju tvoj izgled? Da li je povezano sa tim kako te inva­liditet tera da se osećaš? Pos­to­ji mala šansa da su ova osećan­ja u stvari iza­z­vana tvo­jim inva­lidite­tom. Ipak, ako se dru­gi loše ophode pre­ma tebi, to se može odraz­i­ti na tvo­je samopouz­dan­je.

Da li si pokušala da pričaš sa nekim o tome kako se osećaš? Ponekad ignoriše­mo svo­ja osećan­ja, nada­jući se da će nes­ta­ti. Među­tim, često je najbol­ja stvar da dopus­ti­mo drugi­ma da zna­ju šta se deša­va. Ponekad imati samo nekog da mu/joj se pover­iš može učini­ti da se osećaš bol­je.

Vežbe takođe, mogu poboljšati način na koji se osećaš, kao i umet­nost ili bilo koja dru­ga kreativ­na aktivnost. Usmer­a­van­je svo­je energi­je u stvaran­je nečeg novog može ti dopusti­ti da izraz­iš svo­je emo­ci­je na način na koji ti ne bi bilo pri­jat­no da pričaš.

Kako god, te stvari nisu uvek dovoljne. Depre­si­ja može da ovla­da tvo­jim živ­o­tom, sa simp­tomi­ma koji mogu da uključu­ju kom­ple­tan gubitak intereso­van­ja ili zado­voljst­va, osećaj kriv­ice ili nisko samovred­no­van­je, pore­mećaj sna ili apeti­ta, niska energi­ja ili sla­ba kon­cen­traci­ja. U Velikoj Bri­tani­ji, depre­si­ja je kat­e­go­ri­zo­vana kao men­tal­ni inva­liditet i Svet­s­ka zdravstve­na orga­ni­zaci­ja navo­di da je to vodeći uzrok men­talnog inva­lidite­ta širom sve­ta. Ako mis­liš da mož­da patiš od depre­si­je, tre­ba da popričaš sa savetnikom/savetnicom ili potražiš pro­fe­sion­al­nu pomoć.

Moja ćer­ka je sla­ba i bolešlji­va – ona nikad neće biti zdra­va kao svi ostali. Kako joj mogu pomoći?

 

Najbol­je je naprav­i­ti raz­liku između njenog inva­lidite­ta i njenog zdravl­ja i osig­u­rati da je ona zdra­va bez obzi­ra na inva­liditet. Pomoći joj da ostane zdra­va ne znači samo vodi­ti je kod dok­to­ra kada je bolesna, već proak­tivno prav­i­ti korake da se osigu­ra njeno blagostan­je.

 

Da li si znala da je najčešći zdravstveni prob­lem žena širom sve­ta koji ih onemoguća­va loša ishrana? Za devo­jke s inva­lidite­tom, nedo­bi­jan­je dovoljno dobre hrane usporiće njen rast, oslabiti njene kosti i često pogoršati njen inva­liditet. Sva vaša deca, bez obzi­ra na pol i sposob­nost, tre­ba da dobi­ju istu hranu, zdravstvenu negu i ljubav.

Veruj u nju. Znaj da ona može postići stvari u svom živ­o­tu i napravi neza­v­isne i dobre odluke. Pokaži joj da je voliš i da imaš vere u njene sposob­nos­ti. Pomozi joj da ima samopouz­dan­ja da izlazi, upoz­na­je ljude i uži­va u sebi. Ako je tre­ti­raš kao zdravu osobu, odrašće veru­jući da je ona vred­na i da zaslužu­je najbol­je za sebe.

Ako tvo­ja ćer­ka ima višestru­ki inva­liditet, pati od hroničnih bolesti, ili ima ozbil­jan razvo­jni inva­liditet, može biti veo­ma teško osta­ti poz­i­tiv­na o njenom zdravlju. Vodi­ti je kod dok­to­ra, obezbe­di­ti da je pravil­no zbrin­u­ta i pomoći joj da razume i komu­ni­ci­ra sa svo­jom okoli­nom su aktivnos­ti koje koš­ta­ju, oduz­i­ma­ju dos­ta vre­me­na i često obeshrabru­ju. Ovo može biti veo­ma usaml­jeno vreme za tebe kao roditel­ja i onla­jn resur­si ili gru­pa podrške u tvo­joj lokalnoj zajed­ni­ci mogu te poveza­ti sa drugim roditelji­ma radi save­ta i podrške.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View.
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Stay­ing healthy
Pre­v­ela: Van­ja Orlović