Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Upravljanje menstruacijom

Off

Posta­jem star­i­ja. Posta­jem krup­ni­ja. Moje telo se men­ja. Ponekad će biti krvi koja dolazi iz mog tela. To je ure­du. Neće boleti … Mož­da ću biti tuž­na. Ako se to desi, mogu prileći…“


Društve­na priča pisana za devo­jčice s autiz­mom od Jes­sice, učiteljice speci­jalne edukaci­je.

(Izvor:  http://www.thewip.net/contributors/2009/07/girls_with_autism_face_the_cha.html )


Zaš­to krvarim sva­ki mesec?

Sli­ka 1. Men­stru­al­ni cik­lus
Sli­ka zah­valju­jući TARSHI (Talk­ing About Repro­duc­tive and Sex­u­al Health Issues), Red Book,1999

Kada su devo­jčice između 10 i 15 god­i­na, počin­ju krvar­i­ti iz vagine sva­ki mesec na 4 do 7 dana.  Pro­tok krvi može biti obi­lan ili ne i može vari­rati iz mese­ca u mesec. Tehnič­ki naziv ovog krvaren­ja je men­struaci­ja, ali poz­nati­je je kao cik­lus, meca, men­zes. Dobiti men­struaci­ju je neš­to što se deša­va svim devo­jči­ca­ma tokom odras­tan­ja i u pot­punos­ti je nor­mal­no. Ponekad se devo­jčice uplaše jer pomis­le da neš­to nije ure­du sa nji­ma. Sve je ure­du sa tobom – u stvari, to je znak da je tvo­je telo zdra­vo i da se razvi­ja.

Dobi­jan­je cik­lusa je način prirode da ti kaže da se razvi­jaš u ženu koja je sprem­na da ima bebu. Unutar tvog tela su dva jajni­ka koja sadrže hil­jade mal­ih jajaša­ca. Sva­ki mesec, jaje je pušteno i počin­je da putu­je do tvog uterusa ili materice, tokom ovog vre­me­na, mater­i­ca zgusne svo­ju slu­zokožu i sku­pl­ja krv u pripre­mi za trud­noću. Ako u vreme dok se jajašce ne spusti u mater­icu ne sus­retne sa muškom sper­mom, beba ne može biti napravl­je­na i tvo­je telo ne tre­ba dodat­nu krv i slu­zokožu. Potom, ova dodat­na krv odlazi kroz tvo­ju vaginu.

Ima­jući u vidu svoj inva­liditet, kako ja mogu da upravl­jam svo­jom men­struaci­jom?

Dobi­jan­je men­struaci­je po prvi put može biti pre­više za sve devo­jčice – bez obzi­ra da li ima­ju neki inva­liditet. Lju­di oko tebe mogu brinu­ti da zbog tvog inva­lidite­ta, nećeš moći upravl­jati svo­jom men­struaci­jom. Za najveći deo tre­ba­lo bi da si u mogućnos­ti da upravl­jaš svo­jom men­struaci­jom, pita­jući za pomoć kada ti je potreb­na. Devo­jči­ca­ma sa razvo­jn­im inva­lidite­tom ovo može biti teže – za više infor­ma­ci­ja, pogledaj posled­nje pitan­je na ovoj strani.

Mnoge žene koriste maram­ice (mekana krpa), higi­jenske uloške za jed­nokrat­nu upotre­bu (koji može biti smešten unutar tvog don­jeg veša) ili tam­pon (koji se umetne unutar vagine) tokom men­struaci­je. Neke devo­jke ili žene preferi­ra­ju uloške ili maram­ice jer ne mora­ju niš­ta da stavl­ja­ju u sebe, a maram­i­ca može se oprati i pono­vo koris­ti­ti. Druge vole tam­pone, jer se oseća­ju čis­ti­je (natopi se krvlju u vagi­ni) i mogu se lako odloži­ti.

Tvoj inva­liditet znači da moraš uzeti neko­liko stvari u obzir. Ako imaš oštećen­je vida, biće mno­go lakše da iden­ti­fiku­ješ men­struaci­ju po mirisu. Ako ti je ograniče­na mobil­nost, mož­da ćeš tre­bati asis­ten­ci­ju. Raz­go­varaj sa svo­jom per­son­al­nom asis­ten­tk­in­jom o tome šta će biti pri­jat­no za nju. Na primer, ona će mož­da biti ok sa men­jan­jem tvog uloš­ka, ali joj neće biti pri­jat­no da ti stavi tam­pon. Ako imaš spastični (uski) kuk ili butne mišiće i ne možeš mno­go da rašir­iš noge, mož­da je lakše da koris­tiš metod koji ne uključu­je ubaci­van­je neče­ga u tvo­ju vaginu.

Tvo­je telo naći će različite načine da ti kaže da će početi tvo­ja men­struaci­ja. Mnoge žene oseća­ju osetljivost u svo­jim bra­davi­ca­ma ili bol u don­jem delu leđa ili abdom­e­na, baš pre nego što im počne men­struaci­ja. Možeš takođe da osetiš i promene u svo­jim raspoložen­ji­ma i emo­ci­ja­ma, ponekad poz­nati kao PMS – to je u pot­punos­ti prirod­no i to je način da ti telo kaže da je cik­lus na putu. Poš­to je men­struaci­ja priro­dan način da krv napusti telo, područ­je vagine ne tre­ba da te boli. Među­tim ponekad možeš oseti­ti bol ili težinu u don­jem delu leđa, abdomenu, grudi­ma ili buti­na­ma. Neke žene dobi­ja­ju ozbiljne grčeve, druge mogu osećati osetljivost u nji­hovim grudi­ma ili opšti bol tela. Ako imaš gadne grčeve, koristi toplu vodu na abdomenu, nežno masir­a­jući taj deo ili popij table­tu pro­tiv bolo­va. Lagana vež­ba i nas­tavl­jan­je sa svakod­nevim aktivnos­ti­ma može da pomogne, jer sprečava­ju da mišići postanu steg­nu­ti ili zgrčeni. U sluča­ju prekomernog bola, ili bola u i oko vagine, kon­sul­tuj se sa ginekologom/ginekološkinjom ili zdravstvenim/om radnikom/com.

Da li tre­ba da ostanem kod kuće tokom men­struaci­je?

Jedi­no uko­liko imaš ozbiljne bolove ili se osećaš loše, u suprot­nom ne pos­to­ji nikakav razlog da ostaneš kod kuće. Često se devo­jke ili žene sma­tra­ju bolesnim ili prl­jav­im dok ima­ju men­struaci­ju i od njih se očeku­je da se drže dal­je od ostal­ih tokom tog peri­o­da. Među­tim men­struaci­ja te ne čini prl­javom! Razmis­li o tome – krv koja izlazi iz tvog tela je ista ona krv koja je bila potreb­na da se nahrani beba koja raste u tebi. Kako to može biti prl­ja­vo? Razlog zbog kojeg napuš­ta telo je, jer više nije potreb­na, ne zato što je nečista.

Među­tim, pos­to­je mno­gi soci­jal­ni tabui o men­struaci­ji koji nameću nepotreb­ne propise devo­jka­ma i žena­ma tokom ovog dela mese­ca.  Ali vreme je da se ovo opovrgne, jer bez obzi­ra šta dru­gi kažu, dobi­jan­je men­struaci­je je prirod­no koliko i dis­an­je ili jeden­je. Tako da možeš ići u kuhin­ju, kon­tak­ti­rati sa drugi­ma i nas­tavi­ti sa svo­jom dnevnom ruti­n­om kao što bi i inače.

Da li mogu imati seks ili osta­ti trud­na tokom moje men­struaci­je?

Ako je i tebi i tvom part­neru pri­jat­no, možeš imati seks tokom svog cik­lusa. Ako nisi sig­ur­na da li tvoj part­ner ima HIV ili neku drugu pol­nu preno­sivu bolest, dobra je ide­ja da zašti­tiš sebe od moguće infek­ci­je koris­teći ispravnu kon­tra­cep­ci­ju.

Mno­gi lju­di veru­ju da ne možeš osta­ti trud­na tokom ovog peri­o­da ako imaš neza­štićen seks sa muškarcem – ovo nije tačno. Ne pos­to­ji vreme tokom tvog repro­duk­tivnog živ­ota u kom je rizik od trud­noće 0 pos­to, dak­le najbol­je je da koris­tiš neku vrstu zaštite (bez obzi­ra da li imaš men­struaci­ju ili ne) ako ne želiš osta­ti trud­na. Pogledaj treće pitan­je na ovom linku za više infor­ma­ci­ja.

Moja ćer­ka ima razvo­jni inva­liditet i teško joj je da razume mno­go stvari. Usko­ro će početi njene men­struaci­je. Šta da radim?

Nor­mal­no je brinu­ti se o dobro­biti svo­je ćerke, a men­struaci­ja može biti put pre­pun iza­zo­va za roditel­je. Među­tim, pos­to­je neki jed­nos­tavni koraci i tehnike koje možeš koris­ti­ti da pomogneš svo­joj ćer­ki da samostal­no upravl­ja men­struaci­jom koliko može.

Mno­gi dok­tori i eduka­tori o speci­janl­nim potre­ba­ma pred­lažu da se koristi kalen­dar da pomogne devo­jka­ma i žena­ma da plani­ra­ju nji­hov men­stru­al­ni cik­lus. Zajed­no, ti i tvo­ja ćer­ka možete početi sa označa­van­jem dana kada ima men­struaci­ju, što joj može pomoći da se pripre­mi i man­je uzne­miri sva­ki mesec. Neke porodice i dok­tori odluče da ster­il­išu devo­jčice sa razvo­jn­im inva­lidite­tom, jer oni sma­tra­ju da one ne mogu upravl­jati svo­jom men­struaci­jom. To nije neophod­no. Pogledaj posled­nje pitan­je u pre­vo­du Sig­u­ran seks pre raz­ma­tran­ja ove opci­je.

Dobra ide­ja je da počneš pripremati ćerku za njenu men­struaci­ju pre nego što zapra­vo dobi­je cik­lus, naroči­to ako si zabrin­u­ta da se mož­da plaši krvi. Način na koji joj objašn­javaš zav­isiće od njene kog­ni­tivne sposob­nos­ti. Aus­tralia Glob­al Med­ical School ima koris­nu i lako razumljivu knjižicu za roditel­je i per­son­alne asis­tente o pomoći oko men­struaci­je devo­jči­ca­ma sa men­tal­nim inva­lidite­tom. Ona pruža detaljne infor­ma­ci­je za per­son­alne asis­tente da pomognu devo­jči­ca­ma da pri­h­vate svo­je cik­luse (bez stre­sa i anksioznos­ti), da se pon­aša­ju na društveno pri­h­vatljiv način za vreme men­struaci­je, kao i da učestvu­je u nekim, ili svim, upravl­jan­ji­ma men­struaci­jom. Učen­jem jed­nos­tavnih fraza tipa „Krvar­ićeš sva­ki mesec“ i „Krv nije prl­ja­va – čista je“ može biti efek­ti­van način da se razbi­ju kom­p­liko­vani­je ide­je. Takođe mogu pomoći korišćen­je sli­ka i priča kad god je moguće. Evo jedne zivopisne priče koja objašn­ja­va kako sve devo­jke dobi­ja­ju svo­je men­struaci­je, kako i gde promeni­ti uložak i kako joj neko kome veru­je može pomoći oko toga. Možeš pri­lagodi­ti na osnovu njene ruti­ne, oko­line i pri­jatel­ja, da joj pomogneš da razume kako se men­struaci­ja ukla­pa u njen vlasti­ti živ­ot.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Man­ag­ing your peri­ods

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović