Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Otkrivanje svog tela

Off
“Često se pret­postavl­ja da inva­liditet stvara ras­cep između osobe i nji­hovog tela, zbog stvari koje su izgu­bili. Iako ovo može bilo kome da se dogo­di, za mnoge od nas isti­na je da učen­je živeti sa našim inva­lidite­tom, pri­b­liža­va nas našim telima.“

Izvor:“The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty,“ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003


Ja ne izgledam kao svi ostali i moje telo se pon­aša dru­gači­je. Da li sam nor­mal­na?

 

Bez obzi­ra šta ti je mož­da rečeno ili pokazano, raz­li­ka je u pot­punos­ti nor­mal­na – tela dolaze u razn­im oblici­ma i veliči­na­ma i nema dvo­je lju­di koji izgleda­ju, oseća­ju, mir­išu, ili zvuče pot­puno jed­nako. Ne pos­to­ji „nor­malan“ ili „reg­u­laran“ tip tela, iako nas sve oko nas, od mag­a­z­i­na do porodice i pri­jatel­ja, može naterati da osećamo kao da je tako. Mnoge žene – sa ili bez inva­lidite­ta – oseća­ju kao da su nji­ho­va tela nenor­mal­na. Ako si viša od ostal­ih devo­ja­ka u tvom razre­du, možeš se osećati kao da si nenor­mal­no viso­ka. Ako svi oko tebe ima­ju mno­go više ili man­je kilo­gra­ma od tebe, možeš se osećati kao da si nenor­mal­no debela ili mrša­va. Pogledaj ovaj blog o vezi jedne osobe sa njen­im telom – da li je stvarno toliko nenor­mal­no biti dru­gači­ja? Šta je to što čini tvo­je telo dru­gači­je? Da li su tvo­je ruke različite dužine? Da li je oblik tvo­jih leđa dru­gači­ji? Da li je to što ne možeš uvek kon­trolisati pokrete svo­jih ruku? Ili to što tvo­je oči nisu nikad fokusir­ane ni na šta određeno?

To je zablu­da da je telo s inva­lidite­tom man­jka­vo telo. U stvarnos­ti, goto­vo sve u tvom telu radi na sko­ro isti način kao telo bilo koje druge žene. Na tvo­je unutrašn­je organe, repro­duk­tivne organe i većinu drugih delo­va tela, tvoj inva­liditet neće uti­cati. Znači čak i ako imaš inva­liditet, ne tre­ba da mis­liš o svom telu ili sebi kao o man­jkavoj ili nedostatku.

Ne mogu vide­ti, oseti­ti ili čuti različite delove mog tela. Kako mogu znam kakvi su?

 

Svi mogu da istražu­ju i otkri­va­ju svo­ja tela na bezbroj nači­na. Tvo­je telo je jedin­stveno, a način na koji učiš o tome može biti pod­jed­nako per­son­al­i­zo­vano – bez obzi­ra da li imaš inva­liditet ili ne.

Ako si koris­ni­ca koli­ca ili imaš ograničenu pokretljivost, pitaj pri­jateljicu ili per­son­al­nu asis­ten­tk­in­ju da ti pomognu da pogledaš sebe iz različi­tih uglo­va u ogledalu. Ako ne vidiš, možeš istraži­ti svo­je telo prelazeći svo­jim ruka­ma i prsti­ma preko raznih delo­va tela. U stvari, pos­to­je izvori i mod­eli koji ti mogu pomoći da naučiš o ljud­skom telu. Ovo je tak­til­na knji­ga u kojoj su  fotografi­je aka­ta za osobe s oštećen­jem vida. Pot­puno je nor­mal­no biti radoz­nala u vezi svog tela – tvo­je je i ti možeš uči­ti o nje­mu u meri koja ti je pri­jat­na, uzi­ma­jući ono­liko vre­me­na koliko ti je potreb­no.

 

 

Da li je ure­du da istražu­jem svo­je intimne delove?

Mnoge žene oseća­ju da su određeni delovi tela – kao što su gru­di ili gen­i­tal­i­je – prl­javi ili sramot­ni i da tre­ba da ostanu skriveni od pogle­da ili dodi­ra. Uprkos onome što ti je mož­da rečeno, ovi delovi su isto toliko delovi tvog tela koliko i tvo­ja kosa ili oči i ne pos­to­ji niš­ta sramot­no o nji­ma. Ako hoćeš da istražu­ješ delove tela koji su „pri­vat­ni“ počni sa nalažen­jem sig­urnog pros­to­ra (kupati­lo, praz­na soba ili čak i deo dana kada svi spava­ju). Da li su ti neki delovi osetljivi­ji? Neki te bole? Neki izazi­va­ju osećaj zado­voljst­va?

Ako imaš ograničenu pokretljivost i ne možeš doseg­nu­ti ove delove, mož­da možeš pitati neko­ga da ti pomogne nekom kome zaista veru­ješ? Imaj na umu da to može biti nepri­jat­no i za tebe i za tu osobu. Takođe, možeš da sur­fu­ješ na netu da vidiš kako ti delovi izgleda­ju. Pogledaj ovaj sajt sa jas­no označen­im slika­ma žen­skih gen­i­tal­i­ja ili ovaj sajt sa slika­ma različi­tih žen­skih gru­di.

Moja ćer­ka pro­lazi kroz pubertet i postavl­ja mi pitan­ja u vezi njenog tela. Ne veru­jem da će ika­da vodi­ti nor­malan živ­ot žene, sto­ga šta da joj kažem?

Za poče­tak, tre­ba da pri­h­vatiš da tvo­ja ćer­ka posta­je žena, baš kao i bilo koja dru­ga devo­j­ka. Šta bi joj rekla da nema inva­liditet? Da li bi pričala sa njom o prom­e­na­ma kroz koje njeno telo pro­lazi i objas­ni­la joj zaš­to joj se to deša­va? Da li bi raz­go­var­ala o tome kako bi joj se emo­ci­je i osećan­ja prome­ni­la? Da li bi joj rekla da je prirod­no da doživi različite vrste mis­li i žel­ja? Zaš­to ne ura­di­ti istu stvar čak i ako ima inva­liditet?

Koliko god je moguće, daj joj infor­ma­ci­ju koja joj je potreb­na pre­ma njen­im god­i­na­ma i intelek­tu­al­nim sposob­nos­ti­ma. Evo jedan koris­tan izvor za roditel­je o sek­su­al­noj edukaci­ji. Ako tvo­ja ćer­ka ima intelek­tu­al­ni inva­liditet, mož­da ćeš morati da joj daš više baz­ičnih infor­ma­ci­ja o njen­im men­struaci­ja­ma, bezbed­nos­ti i mas­tur­baci­ji. Pokušaj i zado­volji njenu prirod­nu radoz­nalost. Ohrabri je da priča o svo­jim osećan­ji­ma i da postavl­ja pitan­ja. Pusti je da izlazi sa  pri­jatelji­ma, da se zabavi i sto­ji na svo­jim noga­ma. Uzbudlji­vo je biti tine­jdžer i priprema­jući je da radi sve stvari koje može, ona će najverovat­ni­je vodi­ti „nor­malan“ živ­ot kao i sva­ka dru­ga mla­da devo­j­ka.

Dok će tvo­ja ćer­ka pro­laz­i­ti  kroz goto­vo iste promene kao i sva­ka mla­da žena njenih god­i­na, njen inva­liditet može probu­di­ti druge brige kod tebe. Razni izvori izveš­tava­ju neke od najčešćih briga kao što je men­stru­al­ni cik­lus, odloženi ili rani poče­tak puberte­ta kod dece sa smet­n­ja­ma u razvo­ju, „neprik­lad­no“ sek­su­al­no pon­ašan­je, pod­ložnost sek­su­al­nom zlostavl­jan­ju i sveobuh­vat­nih prom­e­na u pon­ašan­ju. Pogledaj savete na kra­ju pre­vo­da „Poz­na­van­je svog tela“ više za invalid­nost — speci­fične infor­ma­ci­je o puberte­tu.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Dis­cov­er­ing your body

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović