Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Lepota i ti

Off
“Naša tela su mes­ta gde se samopoš­to­van­je, žud­n­ja i sek­su­al­nost spa­ja­ju. Što više pažn­je posveću­je­mo svo­jim potre­ba­ma, moći ćemo bol­je da vodi­mo raču­na o sebi.”

 

Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003


Nika­da neću izgle­dati kao žene sa rekla­ma i postera i zbog toga se osećam jako loše.

 

Pridruži se klubu. Reklame koje vidiš i čuješ su diza­jni­rane da pro­da­ju proizvode i zaključili su da je najbolji način za to da se sman­ji samopoš­to­van­je žena. Izjed­nača­van­jem određenih tipo­va tela i izgle­da sa slika­ma sreće ili ljubavi, žene oseća­ju da mora­ju izgle­dati kao sa tih sli­ka da bi bile zado­voljne ili vol­jene. Ženi s inva­lidite­tom, ovo može posta­ti još kom­p­liko­vani­je. Ne samo da dobi­jaš poruku koju sve ostale žene pri­ma­ju (“tvo­je telo nije lepo”), dobi­jaš i dodat­nu — “tvoj inva­liditet znači da nika­da ne možeš biti lepa, tako da tebe ni ne uključu­je­mo u našu cil­janu pub­liku.”

Lju­di koji postavl­ja­ju stan­darde u lep­oti nisu zain­tereso­vani da učine da se osećamo dobro same sa sobom, iako je mno­go lakše reći da ćemo ignorisati te stan­darde nego to i ura­di­ti, važno je da se trudi­mo.

Upoz­nati se sa ili deli­ti iskust­va o telima drugih žena je mož­da najbolji način da se shvati da slike žen­skog tela koje viđamo oko nas ima­ju malo zajed­ničkog sa stvarn­im žen­skim telima, koja su real­ni­ja i lep­ša od mod­ela sređenih u fotošopu.

Moje telo dru­gači­je izgle­da i funkcioniše. Mogu li se ika­da ikome svide­ti?

 

Da, nar­avno da možeš i budi sig­ur­na da nisi jed­i­na koja sum­n­ja u sebe. Nedostižni stan­dar­di fiz­ičkog izgle­da postavl­jeni slika­ma i poruka­ma oko nas otežava­ju svim žena­ma — s inva­lidite­tom i bez — da vide da zapra­vo ne pos­to­ji veza između žud­nje i “lep­ote” na način koji je defin­isana pop­u­larnom kul­tur­om. Svu­da oko nas su slike sek­su­al­no nadraženih žena sa naiz­gled “savršen­im” telima — i one čine da mnoge od nas veru­ju da moramo izgle­dati kao one da bi postigle takvu ekstazu ili ljubav.

Među­tim u real­nos­ti, žud­n­ja i sek­su­al­na privlačnost su mno­go kom­p­liko­vani­je nego što pop­u­lar­na kul­tura ili medi­ji žele da mis­limo. Ostavi te slike i ide­je sa strane na trenu­tak i razmis­li o tome šta žud­n­ja — kao fiz­ič­ki osećaj: lupan­je srca i pul­sir­an­je pre­pona — znači za tebe. Da li je to sja­j­na stran­i­ca mag­a­z­i­na polu­gole osobe? Mož­da je pre bla­gi miris zno­ja neko­ga ko sedi pored tebe u pre­vozu. Zvuk grml­javine. Osećaj u stom­aku koji se javi sva­ki put kada te najbolji pri­jatelj uhvati za ruku. Privlačnost je višestruko poprište gde se čula spa­ja­ju sa sećan­jem, mis­li­ma i sek­su­al­nim fan­taz­i­ja­ma — i ovi namet­nu­ti stan­dar­di lep­ote mož­da nema­ju apso­lut­no niš­ta sa tim.

Zar lep­ota ne tre­ba da bude važan deo živ­ota? Ako su sve ove ide­je o lep­oti tako pogrešne, šta, ili ko, može ika­da biti lep?

 

Ok, počni mis­leći o star­i­joj ženi koju voliš i poš­tu­ješ — to može biti tvo­ja maj­ka, tet­ka, per­son­al­na asis­ten­tk­in­ja ili škol­s­ka učitelji­ca. Zamis­li lin­i­je na njenom licu, dodir njene nab­o­rane kože ili njen bla­go hra­pav glas. Da li je ona lepa? Šta je sa nekim od najen­ergični­jih, najs­trastveni­jih ili najpri­jat­ni­jih žena s inva­lidite­tom koje poz­na­ješ? Možeš li oseti­ti lep­o­tu tu, bez obzi­ra na kosu koja opa­da, ostare­lu kožu ili prostetičke udove? Sig­urno da možeš. Izre­ka da “lep­ota leži u oči­ma pos­ma­trača” se pre­više koristi — ali to je zato što je tač­na.

Društ­vo postavl­ja lažne stan­darde lep­ote, po koji­ma se žene s inva­lidite­tom često grubo osuđu­ju. Među­tim, pra­va taj­na lep­ote nije Fair & Love­ly kre­ma, zaobljeni­je gru­di ili savršeno pra­va leđa — nego da sama lep­ota nema defini­ci­ju, stan­darde i prav­i­la. Ovo može biti teško za razumeti poš­to su nam oči i čula istreni­rana da vide određene tipove tela ili lica kao lepe. Mnoge žene s inva­lidite­tom koriste online mes­ta, umet­nost i pisan­je da iskažu svo­je ide­je o lep­oti. Na primer, bloger­ka Jamie sa saj­ta New Mobil­i­ty koja je koris­ni­ca koli­ca, naprav­i­la je sajt koji se zove I Look Good Today na kom kači privlačne slike sebe uz modne savete. Na dru­gom blogu, Meli­na, umet­ni­ca koja ima sko­liozu kaže da je uvek verovala da samo “savršeno” telo tre­ba biti prezen­to­vano u umet­nos­ti, ali je počela da sli­ka tela sa sko­lio­zom … i otkri­la da daje pre­di­van tok telu. Ili pogledaj Bod­ies of Dif­fer­ence, gde Ash­ley koristi fotografi­ju da istraži veze između inva­lidite­ta, sek­su­al­nos­ti, samopoš­to­van­ja i slike tela, proširu­jući ide­je o tomo šta znači biti lepa.

 

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Beau­ty and you
Pre­v­ela: Van­ja Orlović