Novosti

Novosadska prezentacija studije slučajeva — Žene sa invaliditetom – Nevidljive žrtve nasilja

Off

U decem­bru 2008. godine je iza­šla iz štampe prva studi­ja sluča­je­va doku­men­to­vanog nasil­ja i diskrim­i­naci­je nad žena­ma sa inva­lidite­tom u Srbi­ji Žene sa inva­lidite­tom – Nev­idljive žrtve nasil­ja. U Studi­ji su objavl­jeni samo neki od primera nasil­ja i diskrim­i­naci­je nad osoba­ma sa inva­lidite­tom, a koje su imale pri­like da zabeleže aktivistk­in­je SOS tele­fona za žene sa inva­lidite­tom žrtve nasil­ja orga­ni­zaci­je …Iz kru­ga- Srbi­ja u toku jedanaest god­i­na rada.

Orga­ni­zaci­ja …Iz kru­ga – Vojvo­d­i­na je 19. mar­ta 2009. godine u Plavoj sali Skupš­tine Gra­da orga­ni­zo­vala novosad­sku prezentaci­ju Studi­je. Prezentaci­ji su pris­ustvo­vali stručnjaci/kinje koji su u svom radu usmereni na osobe sa inva­lidite­tom (radnici/e cen­tra za soci­jal­ni rad, predstavnici/e poli­ci­je, predstavnici/e orga­ni­zaci­ja koje oku­pl­ja­ju osobe sa inva­lidite­tom i drugih nevla­dinih orga­ni­zaci­ja kao i rel­e­vant­nih pokra­jin­skih i grad­skih insti­tu­ci­ja).

Na pro­mo­ci­ji su gov­o­rile: Dan­i­ca Todor­ov, zameni­ca za ravno­pravnost polo­va Pokra­jin­skog ombuds­mana, Zagor­ka Janković, savet­ni­ca pomoćni­ka min­is­tra rada i soci­jalne poli­tike sek­tor za osobe sa inva­lidite­tom, Lep­o­j­ka Čare­vić Mitanovs­ki, predsed­ni­ca orga­ni­zaci­je …Iz kru­ga- Srbi­ja, Ljil­jana Bogavac, zameni­ca direk­torke Incest Trau­ma Cen­tra i Oliv­era Ilk­ić, autor­ka Studi­je.

Elek­tron­sku verz­i­ju Studi­je sluča­je­va možete preuzeti sa saj­ta orga­ni­zaci­je …Iz kru­ga – Srbi­ja, www.izkruga.org

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter