Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Seks sa drugima

Off

U veći­ni fil­mo­va učine da seks izgle­da tako čis­to i kon­torlisano, to me tera da shva­tim koliko ja nisam u sve­tu koji vidim prezen­to­vana.“

(Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003)


Nika­da pre nisam doživela pen­e­traciju. Kako to funkcioniše i da li će boleti?

Pen­e­traci­ja gen­er­al­no znači ulazak nečeg u tvo­ju vaginu. To može uključi­vati prste, ruke, objek­te, ili penis. Iako pen­e­traci­ja nije neophod­na za ugo­dan sek­su­al­ni uži­tak, moge žene uži­va­ju da ima­ju seks na ovaj način. Pen­e­traci­ja između muškar­ca i žene može dovesti do trud­noće.

Mnoge žene se brinu da će pen­e­traci­ja po prvi put biti bol­na, ali nije uvek tako. Neke žene se brinu da će penis mož­da biti pre­v­e­lik za mali otvor kao što je vaginin, ali mišići na vagi­ni se šire tokom pen­e­tracije da odgo­vara svim veliči­na­ma. Daj sebi vre­me­na da se uzbudiš kako bi vagi­na posta­la vlaž­na, koristi lubrikante i fokusir­aj se na predi­gru da te dovede u raspoložen­je. Retko, žene ima­ju ekstrem­no bol­nu reak­ci­ju na vagi­nal­ni seks zvanu vaginizam, gde se mišići u vagi­ni grče, čineći da je pen­e­traci­ja otežana ili nemoguća. Ako se to dogo­di, kon­sul­tuj se sa ginekol­o­gom.

Pen­e­traci­ja nije jedi­ni način da se ima seks. Ako si koris­ni­ca koli­ca, imaš spastične (ili ekstrem­no uske) mišiće oko tvo­je vagine, nemaš oseća­je u tvo­jim gen­i­tal­i­ja­ma, ili uži­vaš u drugim vrsta­ma oseća­ja osim pen­e­tracije, pos­to­je mno­gi različi­ti nači­ni da imaš seks. Dodiri­van­je, milo­van­je, ljubljen­je, oral­ni seks (stim­u­laci­ja part­nerovih gen­i­tal­i­ja sa tvo­jim usti­ma), milo­vati ili stim­ulisati tvo­je gru­di, uši, vrat, anus (ili bilo koji dru­gi deo tela koji te uzbuđu­je) sve to mogu biti neverovat­na sek­su­al­na iskust­va. Seks je o povezanos­ti i privlačnos­ti između dvo­je (ili više) lju­di i sva­ka oso­ba definiše (i ima) seks na svoj način.

 

Pored pen­e­tracije, koji su ostali nači­ni da se ima seks?

 

Pos­to­je mno­gi nači­ni kako lju­di ima­ju seks i šta je dobro je sve što je tebi dobro i tvom part­neru. Evo nek­ih ugod­nih sek­su­al­nih aktivnos­ti:

Ljubljen­je. Pos­to­je mno­gi različi­ti nači­ni za ljubljen­je i to je sek­su­al­ni akt koji možeš izvodi­ti čak i bez  ski­dan­ja svo­je odeće! Ljubljen­je može uključi­vati samo tvo­je usne, ili čak tvoj jezik i zube. Kada dvo­je lju­di koriste svo­je jezike da istraže jed­no dru­gom usta, to je zove Fran­cus­ki poljubac – i samo zato što ste obo­je koris­ni­ci koli­ca ili ste osobe s oštećen­jem vida i ne možete vide­ti jed­no dru­gom lice, to ne znači da tre­ba da to pro­pustite.

Dodiri­van­je. Svi mi žudi­mo da bude­mo dotaknu­ti i pos­to­je mno­gi tipovi dodi­ra u koji­ma lju­di uži­va­ju. Masaža mišića, milo­van­je lica, vra­ta ili uši­ju, ili milo­van­je osetljivih delo­va, sve to mogu biti sek­su­alne aktivnos­ti. Čak i ako nemaš osećaj u svom telu, možeš se uzbu­di­ti gleda­jući neko­ga kako te dodiru­je, ili dodiri­va­jući nekog.

Mas­tur­baci­ja. Mas­tur­baci­ja ne mora uvek znači­ti da si sama! Gleda­jući jed­no dru­gog kako mas­tur­birate može biti pri­jat­no kao zajed­nič­ka aktivnost i može biti način da pokažeš svom part­neru šta voliš, kao i  način da naučiš šta drugu osobu uzbuđu­je. Ako zbog inva­lidite­ta ne možeš doh­vati­ti svo­je gen­i­tal­i­je, maš­ta može biti pri­jat­na zame­na.

Oral­ni seks. Oral­ni seks uključu­je stim­u­laciju gen­i­tal­i­ja tvog part­nera ili anus sa tvo­jim usti­ma i jezikom. Zbog toga što često pos­to­ji dos­ta sti­da i tajnos­ti povezanih sa ovim delovi­ma tela, potreb­no je neko vreme da se navikne na ovu ide­ju. Ako imaš prob­lem sa inkon­ti­nen­ci­jom (gubitak kon­t­role nad crevi­ma ili bešikom), isprazni svo­ja cre­va ili bešiku pre oralnog sek­sa. Ako ti ili tvoj part­ner patite od spas­ticite­ta (ekstrem­no napetih mišića ili nevoljnih mišićnih reak­ci­ja), man­j­ka energi­je, ili slabog vlažen­ja, oral­ni seks može biti odličan način da se zao­biđu ovi prob­le­mi.

Anal­ni seks. Ovo je neš­to što mno­gi lju­di u star­tu okl­e­va­ju da istraže, jer anus je viđen kao „prl­jav“. Ali i muškar­ci i žene mogu uži­vati u stim­u­laciji i pen­e­traciji anusa. Ako nemaš osećaj u anusu moraš biti pažljivi­ja, jer je slu­zokoža anusa veo­ma osetlji­va. Stavl­jan­je u vaginu bilo čega što je prethod­no bilo u anusu može dovesti do infek­ci­je.


Pos­to­je li poze u koji­ma  mogu da imam pen­e­traciju uprkos mom inva­lidite­tu?

Pos­to­je mnoge poze u koji­ma par može da se upusti u pen­e­traciju. Neke od njih su:

Jedan part­ner gore. Ako imaš sla­ba leđa, pokušaj da ležiš na leđi­ma sa jas­tukom ispod tvo­jih kole­na ili don­jeg dela leđa kako bi ti pomog­lo da držiš svo­je noge odvo­jene. Ili lezi na stranu sa jas­tukom ispod tvo­jih kuko­va ili stom­a­ka. Ako nemaš mno­go snage ispod stru­ka, ali imaš jak gorn­ji deo tela, koristi svo­je ruke da se osloniš o krevet i stvoriš kar­lične pokrete.

U tvo­jim kolici­ma. Ako se mogu skinu­ti nasloni za ruke na tvo­jim kolici­ma i možeš izdržati part­nerovu težinu, on ili ona može ses­ti u tvo­je kri­lo (bilo okrenut/a ka tebi ili okrenut/a leđi­ma), sa noga­ma na obe tvo­je strane. Ako se na tvo­jim kolici­ma ne mogu ukloni­ti ručke, naju­dob­ni­je je ako tvoj part­ner sedne u tvo­je kri­lo okrenut leđi­ma.

Ležan­je po strani. Ako nosiš kateter ili imaš prob­le­ma sa kukovi­ma, možeš biti pen­etri­rana od poza­di dok ležiš po strani. Možete takođe ležati po strani okrenu­ti jed­no dru­gom, što znači da jed­no od vas ili obo­je možete naprav­i­ti pokret sa kukom (u odno­su na pozu kada part­ner mora obezbe­di­ti većinu toga). Ako imaš zateg­nute tetive ili mišiće kuko­va ili nogu, možeš leći na stranu dok je tvoj part­ner ver­tikalno u odno­su na tebe sa noga­ma oko tvog stru­ka.

Raz­gov­or sa svo­jim part­nerom o poza­ma koje će vam obo­ma odgo­varati, najbolji je način da se otkri­ju novi i pri­jat­ni nači­ni da imate seks. U sek­su je sve u isproba­van­ju novih stvari, sto­ga ne boj se da eksper­i­men­tišeš!

(Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003)

 

Invalid­nost-speci­fični sek­su­al­ni saveti

Spas­ticitet (ekstrem­no zateg­nu­ti mišići). Efek­ti dodiri­van­ja, milo­van­ja i predi­gre mogu pomoći da se tvo­ji mišići opuste. Ako ti je teško da isprav­iš noge tokom pen­e­tracije, lezi na leđa sa svo­jim part­nerom gore. Tvoj ljubavnik se može se osloni­ti na tvo­je sav­i­jene noge. Ako imaš mul­ti­ple sklerozu ili spastične butne mišiće, vagi­nal­na pen­e­traci­ja od poza­di može omogući­ti da ti moge ostanu spo­jene.

Inkon­ti­nen­ci­ja (gubitak kon­t­role nad crevi­ma ili bešikom). Ako patiš od inkon­ti­gen­ci­je bešike ili cre­va, sek­su­alne aktivnos­ti mogu doprineti da se to i dogo­di. Ako pos­to­ji deo dana kada je veća verovat­noća da ćeš imati seks, gledaj da prethod­no isprazniš cre­va i bešiku. Ako imaš prob­le­ma sa crevi­ma ili uri­narn­im funkcionisan­jem, možete koris­ti­ti pozu sa strane tokom pen­e­tracije da bi izbegli pri­ti­sak na bešiku. Seks u kadi ili tuš kabi­ni može biti dobar način da se izborite sa telesnim tečnos­ti­ma. Za savete kako da popričaš sa part­nerom oko kon­t­role cre­va i bešike, pogledaj pre­vod tek­s­ta Raz­gov­or o sek­su. Za više infor­ma­ci­ja o kon­troli cre­va ili bešike tokom sek­sa, pogledaj ovaj veb­sajt.

Artri­tis. Vruća kup­ka pre sek­sa može ti pomoći u ublaža­van­ju bola. Pažlji­vo pozi­cioni­ran­je korišćen­jem jas­tu­ka i pauzi­ran­je može ti pomoći tokom sek­sa. Neke žene nalaze i pen­e­traciju i oral­ni seks lakšim ako leže dole sa noga­ma preko kreve­ta dok nji­hov part­ner kleči na podu. Za više infor­ma­ci­ja i poza pogledaj ovu knjižicu Veze, intim­nost i artri­tis.

 

Povre­da kičmene mož­dine. Ako imaš sman­jeno vagi­nal­no pod­mazi­van­je, korišćen­je mno­go lubrikan­ta tokom pen­e­tracije može ti pomoći da pre­ven­ti­raš vagi­nal­nu iritaci­ju ili cepan­je. Mnoge žene doživl­java­ju orgazam nakon povrede, naroči­to kroz stim­u­laciju grlića. Mož­da ćeš oseti­ti efek­te orgaz­ma i na drugim mes­ti­ma osim gen­i­tal­i­ja, na primer grudi­ma ili stom­aku.

Cere­bral­na par­al­iza. Mnoge poze objašn­jene u prethod­nom delu mogu biti dobri i za tebe. Sek­su­alne aktivnos­ti koje zahte­va­ju velike pokrete pre nego male manip­u­lacije može biti lakše za tebe i sa više pri­jat­nos­ti i za tebe i za tvog part­nera. Ate­toza jezi­ka (koji se ponekad kreće van tvo­je kon­t­role) može biti odličan za ljubljen­je, oral­ni seks i stim­u­laciju bra­davi­ca.

(Izvor:The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty,ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003)

Moja part­ner­ka je nedavno silo­vana. Da li tre­ba da pričekamo do ponovnog sek­su­alnog kon­tak­ta?

Osobe koje su preživele silo­van­je ili sek­su­al­no uzne­mi­ra­van­je često se oseća­ju zbun­jeno, izdano, stid, kriv­icu ili uplašeno. Neke žene mož­da neće želeti nikakav fiz­ič­ki kon­takt, dok će druge mož­da hteti da „dokažu“ da inci­dent nije uti­cao na njih nas­tavl­ja­jući sa svo­jim sek­su­al­nim živ­o­tom kao i rani­je. Druge žene mož­da će hteti ići vre­menom korak po korak.

Najbolji način da vidiš da li je tvo­ja part­ner­ka sprem­na na fiz­ič­ki kon­takt je da je pitaš. Jedan od naj­trau­matični­jih delo­va sek­su­alnog napa­da je osećaj gubit­ka kon­t­role. Pita­jući je uvek pre dodi­ra, biće u mogućnos­ti da ti kaže sa čim joj je pri­jat­no ili nepri­jat­no. Ne pret­postavl­jaj da vrs­ta dodi­ra koji su pre bili ok, da su i sada. Ako u bilo kom momen­tu ti kaže da staneš,  tre­ba to da uradiš odmah. Moguće je da još uvek nije shvati­la da pos­to­je određene sek­su­alne bliskosti na koje nije sprem­na i može veo­ma loše reago­vati na njih. Zapamti ovo nije usmereno na tebe. Pita­jući je sta oseća ili mis­li može pomoći obo­ma da shvatite šta aktivi­ra njene reak­ci­je. Ako ima napade panike, pitaj je kako bi ona volela da ti reagu­ješ i podržiš tokom napa­da.

Ne osećaj se odbačenom ako nije sprem­na. Ona verovat­no pro­lazi kroz mnoge kon­flik­tne emo­ci­je koje ne može da razume ili napravi raz­liku i najbol­je što možeš učini­ti je dati joj vre­me­na i podršku koja joj je potreb­na.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: http://www.sexualityanddisability.org/sexuality/sex-with-others.aspx
Pre­v­ela: Van­ja Orlović