Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Seksualno samopouzdanje

Off

Kada sam sa novim ljubavnikom moram ići veo­ma sporo, od poljub­ca preko dodi­ra do, mož­da, pen­e­tracije. Potreb­no mi je mno­go vre­me­na da dozvolim sebi da veru­jem svom novom ljubavniku – ne samo zbog prethodnog iskust­va zlostavl­jan­ja već i zbog toga kako se osećam u vezi sa svo­jim telom, jer se moje telo baš i ne ukla­pa u ide­ju kak­vo „nor­mal­no“ telo tre­ba biti. Zaista sam probala da promenim sliku o sebi i uglavnom, uspela sam da ostanem fokusir­ana. Ponekad prime­tim da padam u stare ruti­ne kada se osećam ran­ji­vo. Moram znati da mogu ini­ci­rati seks i da ga takođe mogu zaus­tavi­ti kada mi je to potreb­no.“

Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003

 Niko me neće vide­ti kao sek­su­al­nu zbog mog inva­lidite­ta

Ako si odrasta­la videći sebe kao asek­su­al­nu osobu zbog svog inva­lidite­ta, mož­da će ti biti teško početi da mis­liš na sebe kao o nekom ko je sek­su­alan ili sek­si. Moraš prek­inu­ti vezu između inva­lidite­ta i sek­su­al­nos­ti u svo­joj glavi. Imati inva­liditet ne znači da nisi sek­su­al­na. Pos­to­ji li neš­to u vezi s tvo­jim inva­lidite­tom što čini da se tako osećaš? Ili pos­to­jan­je inva­lidite­ta čini da se osećaš neprivlačnom ili nepoželjnom? Kako ti vidiš sebe utiče na tvo­ju pro­jek­ci­ju u sve­tu oko tebe i  na to kako te dru­gi vide.

Neki lju­di te definišu kroz tvoj inva­liditet i to može naškodi­ti tvom iden­tite­tu i tvo­joj sek­su­al­nos­ti. Mogu te vide­ti kao hrab­rog anđela, koji je pre­vladao prepreke i koji je pre­više dobar da bi imao seks. S druge strane, lju­di te mogu vide­ti kao bespo­moćnu žrtvu koja niš­ta ne može sama ura­di­ti, naroči­to da ima dobar seks. Među­tim ovo su zablude i naj­go­ra stvar koju možeš da uradiš sebi jeste da veru­ješ u njih. Zapamti, tek kad ti sebe budeš videla kao sek­su­al­nu osobu i dru­gi će početi da te vide na taj način.

Savet­nik i sek­su­al­ni ter­apeut Deep­ak Kashyap kaže: „Pre sve­ga, tre­ba da sma­traš da si privlač­na. Tre­ba da naučiš kako da mas­tur­biraš gleda­jući svo­je telo u ogledalu. Veruj da ti zaslužu­ješ to zado­voljst­vo. Kada veru­ješ u to, ti odišeš određen­im samopouz­dan­jem. Ono šta mis­liš da zaslužu­ješ je potom reflek­to­vano na ono šta lju­di mis­le da zaslužu­ješ.“

Nikad pre nisam imala seks i brinem se da neću biti sposob­na ura­di­ti to na pravi način

Prirod­no je osećati se ner­vozno zbog prvog sek­su­alnog odnosa. Devo­jke i mlade žene stal­no vide scene sek­sa i romanse koje daju veliku pažn­ju „poseb­nom“ prvom putu i pos­to­ji veli­ki pri­ti­sak da se ta očeki­van­ja ispune. Nije uvek lako i to je ure­du. Kada dvo­je lju­di ima­ju seks po prvi put (čak i ako su već imali sek­su­alne part­nere), pos­to­ji određen broj pokuša­ja i pogreša­ka dok pokušava­ju da shvate šta zado­vol­ja­va onog dru­gog. Nasuprot onom što ti je mož­da rečeno ili pokazano, pos­to­ji mno­go nači­na da se ima seks i „ispravno“  je sve što tebe i tvog part­nera čini da se osećate dobro. Što ne početi sa pričan­jem sa njim ili njom? Pos­to­ji li neš­to određeno što te brine? Mis­liš li da će boleti? Da li tvoj inva­liditet podrazume­va da ćeš morati biti kreativ­na sa poza­ma? Zajed­no možete otkri­ti (sek­si) načine da zao­biđete tvo­je brige?

Ako ti nije pri­jat­no da pričaš o tome, ali tražiš neke uopštene savete i smer­nice, možeš pogle­dati neke veb­saj­tove kao što je ovaj. Ipak zapamti, seks je povezanost između dve osobe, a ne lista za i pro­tiv – zato nemoj da se osećaš ograničeno slika­ma, opisi­ma ili rad­n­ja­ma koje ne možeš (ili ne želiš) da uradiš.


Pre sam imala akti­van sek­su­al­ni živ­ot, ali nakon inva­lidite­ta ne znam mogu li da nas­tavim sa tim.

Mnoge žene su zabrinute da ima­ju seks nakon bilo kakve velike promene na nji­hovom telu, uključu­jući dobitak ili gubitak težine, dobi­jan­je inva­lidite­ta ili pro­lazak kroz trud­noću. Razmis­li šta te najviše brine. Da li se osećaš kao da nećeš moći da zado­voljiš svog part­nera? Ili da nećeš moći da osetiš zado­voljst­vo kao što si pre mogla? Ili da te lju­di više neće sma­trati sek­su­al­no privlačnom? Ili osećaš gubitak samopouz­dan­ja?

Ponovno zamišl­jan­je sebe kao „sek­si“ nakon dobi­jan­ja iva­lidite­ta može potra­jati. Mis­li o onome šta te čini da se osećaš privlačnom. Mož­da određe­na halji­na, frizu­ra ili par­fem koji voliš? Počni tako što ćeš se vide­ti u ogledalu na način koji ti pri­ja, i pri­lagodi­ti svo­je viđen­je svom novom „ja“. Koje su to stvari koje si volela na svom telu, a koje se nisu prome­nile od kako si dobi­la inva­liditet? Fokusir­a­jući se na te aspek­te možeš steći samopouz­dan­je. Mas­tur­baci­ja takođe može biti dobar način da se vidiš u sek­su­al­nim situaci­ja­ma i da ti da samopouz­dan­je u svo­ju sposob­nost da osetiš zado­voljst­vo.

Kada se  oslo­bod­iš svo­jih stra­ho­va rizikuj i vidi šta tebi odgo­vara. Ako tvoj stečeni inva­liditet može da utiče na način na koji si pre imala seks, zaš­to ne bi pričala sa svo­jim part­nerom? Zajed­no možete naći nove načine da zado­voljite jed­no dru­go.

Zapamti, mnoge žene prođu kroz različite sek­su­alne faze. Kako žena posta­je star­i­ja, može iskusi­ti neke raz­like u njenoj želji da ima seks, ili u reak­ci­ja­ma njenog tela na sek­su­alne nadraža­je. Na sličan način, sek­su­al­ni deo veze takod­je fluk­tuira – pos­to­ji vreme kada je seks veo­ma važan deo roman­tičnog odnosa (poseb­no na početku) i vreme kada on više nema važnu ulogu. Tako da nemoj da dozvoliš da te tvoj inva­liditet spreča­va u uži­van­ju u sek­su, ali nemoj se nepotreb­no optereti­ti da budeš „aktiv­na“ u svom sek­su­al­nom živ­o­tu kao što si bila pre.

Mogu li imati seks sa nekim sa kim nisam u vezi?

 

Sve dok ste ti i tvoj sek­su­al­ni part­ner zado­voljni situaci­jom, možeš imati seks sa kim god želiš. Mogla bi da uzmeš u obzir svo­ja osećan­ja pre­ma toj oso­bi (da li želiš da se to razvi­je u dublju vezu), koliko poš­tu­jete jed­no dru­go, i koliko se sig­urno osećasš sa njom.

Mno­gi lju­di oma­lo­važava­ju žene koje ima­ju sek­su­alne part­nere sa koji­ma nisu u ozbiljnoj vezi. To je povezano sa dva soci­jal­na mita – da žene tre­ba da ima­ju seks samo da bi imale decu i da su žene bez stalnog muškog part­nera nepot­pune. U stvarnos­ti žena može da ima seks i sa muškarci­ma i sa žena­ma isključi­vo zbog zado­voljst­va.

 

Bila sam sek­su­al­no zlostavl­jana i moja osećan­ja pre­ma sek­su su kon­fuz­na. Ne znam da li želim da imam seks pono­vo.

Nakon što si bila zlostavl­jana ili uzne­mire­na, mož­da su ti osta­la mno­ga osećan­ja i reak­ci­je o tome što se dogodi­lo koja mogu da se razvlače i osta­ju sa tobom god­i­na­ma. Posledice zlostavl­jan­ja mogu se raz­liko­vati od osobe do osobe i mogu da uključu­ju osećaj otuđenos­ti od svog tela i flešbekove koji te ter­a­ju da se osećaš kao da se napad pono­vo deša­va. Možeš da osećaš nepoverljivost pre­ma poten­ci­jal­nim sek­su­al­nim part­ner­i­ma, strah od dodi­ra, kriv­i­ca zbog sek­su­alnog uži­van­ja ili teškoće u dos­ti­zan­ju orgaz­ma. Neka od tvo­jih osećan­ja povezana sa sek­su­al­nim zado­voljstvom mogu biti kon­tradik­tor­na. Sa jedne strane možeš osećati sram, kriv­icu, izda­ju ili gađen­je, ali to može biti dop­un­jeno oseća­ji­ma sek­su­alnog zado­voljst­va. Neki nasil­ni­ci pokušava­ju  da nji­hove žrtve osete sek­su­al­no zado­voljst­vo i možeš osećati kriv­icu zbog pobuđenos­ti ili zbog doživl­ja­van­ja orgaz­ma tokom napa­da. U takvim sluča­je­vi­ma, mnoge žene se oseća­ju kao da su ih nji­ho­va tela izdala jer su izgu­bile kon­trolu.

Biti sek­su­al­no zlostavl­jana nika­da nije tvo­ja kriv­i­ca. Ako si sprem­na, moguće je da iskusiš svo­ju sek­su­al­nost na dru­gači­je, poz­i­tivne načine. Ako pos­to­je određeni delovi tvog tela koja povezu­ješ sa zlol­stavl­jan­jem, istraži sebe u pre­de­li­ma koja ne pred­stavl­ja­ju oki­dač za nepri­jat­na sećan­ja, mis­li i flesšbekove. Kako vreme pro­lazi možeš se dodiri­vati u pre­de­li­ma koja se čine strašni­jim, uvek dajući sebi dozvolu da staneš kada ti to želiš. Ako doživiš flešbekove, pokušaj da ne paničiš. Otvori oči i prizemlji se u svom okružen­ju. Pod­seti se da nisi sada zlostavl­jana – ti dodiru­ješ sebe, ti imaš kon­trolu.

Mnoge žene koje su doživele sek­su­al­no uzne­mi­ra­van­je okl­e­va­ju da započnu nove veze. Ako želiš da počneš da izlaz­iš sa nekim novim, može ti pomoći kon­tro­la vre­me­na koje provodite zajed­no. Mogućnost da mis­liš onome što čini da se osećaš sig­urno (mes­ta, vreme, aktivnos­ti, nivo fiz­ičke intim­nos­ti – ako je ima) i shod­no tome plani­raš vreme koje provodite zajed­no može da ti pomogne da se osećaš pri­jat­ni­je.

Biti u mogućnos­ti da kažeš „ne“ sek­su kada ga ne želiš može biti važan korak za tebe. Oso­ba koja te je uzne­mi­ravala mogla ti je reći da tre­ba da budeš zah­val­na za bilo kakvu sek­su­al­nu pažn­ju zbog tvog inva­lidite­ta. To nije isti­na. Kon­trolisati kada, kako i sa kim imaš seks je važno da bi videla svo­ju sek­su­al­nost u poz­i­tivnom svetlu. Pogledaj članak koji gov­ori o vraćan­ju tvo­je sek­su­al­nos­ti nakon zlostavl­jan­ja, sa linkovi­ma ka drugim koris­nim tek­stovi­ma i članci­ma.
Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: http://www.sexualityanddisability.org/sexuality/sexual-confidence.aspx

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović