Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, Telo

Poznavanje svoga tela

Off

Imam osećaj da zato što sam koris­ni­ca koli­ca lju­di mis­le da je tamo dole samo prazan pros­tor.”

Izvor: “The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty”, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003.


Imam 13 god­i­na i nisam sig­ur­na šta se deša­va sa mojim telom.

Kada uđeš u svo­je tine­jdžerske godine tvo­je telo će proći kroz mnoge promene.

Slika1. Faze razvo­ja kod devo­jči­ca
Sli­ka zah­valju­jući TARSHI (Talk­ing About Repro­duc­tive and Sex­u­al Health Issues), Red Book,1999

  • Tvo­je telo će posta­ti zaobljeni­je i više.
  • Tvo­je gru­di će početi da ras­tu.
  • Dlake će izrasti na pazuhu i gen­i­tal­i­ja­ma.
  • Počećeš da dobi­jaš men­struaci­ju svakog mese­ca.
  • Vlaž­na tečnost ili sekret može početi da izlazi iz tvo­je vagine.
  • Mož­da ćeš početi da dobi­jaš više sek­su­al­nih mis­li i potre­ba.

Sve ove promene na tvom telu i tvo­jim osećan­ji­ma su pot­puno prirodne i deo postan­jan­ja žene. Većim delom, proći ćeš kroz pubertet na isti način kao i ostale devo­jke tvog uzras­ta. Ipak, tvoj inva­liditet može znači­ti da ima nek­ih mal­ih raz­li­ka. Na primer, devo­jke s razvo­jn­im inva­lidite­tom ima­ju dvade­set puta veću verovat­noću za ranom pojavom puberte­ta — u takvim sluča­je­vi­ma, tvo­je telo može proći neke od ovih prom­e­na pre nego što napuniš 8 god­i­na. Na sličan način, ako imaš višestru­ki ili teži oblik inva­lidite­ta, možeš proći kroz pubertet neš­to kas­ni­je od ostal­ih devo­ja­ka. Iako nema niš­ta loše u oba sluča­ja, devo­j­ci može biti teško kada se njeno telo men­ja dru­gači­jim tem­pom od ostal­ih oko nje. Za više infor­ma­ci­ja proveri speci­fične infor­ma­ci­je o puberte­tu kod određenih inva­lidite­ta u nas­tavku tek­s­ta.

Pubertet i razvo­jni inva­liditet: infor­ma­ci­je i resur­si speci­fične za određen inva­liditet

 

Cere­bral­na par­al­iza. Devo­jke sa cere­bral­nom par­al­i­zom će biti sposob­ne da razume­ju pro­ces puberte­ta, ali one mogu početi svoj fiz­ič­ki i hor­mon­al­ni razvoj kas­ni­je od svo­jih vršn­jak­in­ja. Uko­liko ima­ju poteškoća u kon­trolisan­ju pokre­ta svog tela, mogu iskusi­ti nepri­jat­nost kao rezul­tat rapidnog ras­ta i dobi­jan­ja na teži­ni. Za više infor­ma­ci­ja možeš poseti­ti ovaj sajt.

Auti­zam. Devo­jke mogu biti zbun­jene ili uplašene prom­e­na­ma koje se dešava­ju u nji­hovim telima, poseb­no men­struaci­jom. Može im tre­bati više vre­me­na da razume­ju i pri­h­vate ove promene i takođe mogu doživeti hipersen­i­ti­van sluh, promene u spa­van­ju, nova sviđan­ja ili ne sviđan­ja u ishrani ili mogućnost napa­da. Za više infor­ma­ci­ja, uključu­jući i savete za roditel­je ado­lesce­na­ta s autiz­mom pogledaj ovaj članak i ovaj sajt i video

Asperg­erov Sin­drom. Devo­jke će moći da razume­ju pubertet na kog­ni­tivnom nivou, ali im opet može biti potreb­na dodat­na pomoć u održa­van­ju higi­jene, komu­nikaci­ji sa vršn­jaci­ma i shvatan­ju sup­til­nih društvenih znako­va. Ado­les­cen­ti sa Asperg­erovim sin­dro­mom često doživl­java­ju frus­tracije jer počin­ju da shvata­ju da su donek­le dru­gači­ji od svo­jih vršn­ja­ka. To znači da im mož­da tre­ba dodat­na emo­cional­na podrš­ka tokom tog peri­o­da. Za više infor­ma­ci­ja pogledaj ovaj blog na kome roditelji dele svo­je priče o puberte­tu i nji­hovoj deci sa Asperg­erovim sin­dro­mom.


Želim da znam po čemu se moje telo raz­liku­je od tela muškar­ca, ali niko ne želi da priča o tome.

 

Muškar­ci i žene ima­ju dru­gači­je sek­su­alne i repro­duk­tivne organe. Muškarac koristi svoj penis za pen­e­tra­tivni seks. Obliko­van kao meki kras­tavac, visi između nje­gov­ih nogu i diže se kada je sek­su­al­no uzbuđen. Sa bilo koje strane penisa su dva testi­sa (ili jaja) koja proizvode sper­mu potreb­nu za pravl­jen­je dece. Kada muškarac postigne orgazam seme se ejakuli­ra iz vrha penisa. Za više infor­ma­ci­ja poseti ovaj sajt.

Sli­ka 2. Muške gen­i­tal­i­je
Sli­ka zah­valju­jući TARSHI (Talk­ing About Repro­duc­tive and Sex­u­al Health Issues), Red Book,1999

Ženske gen­i­tal­i­je nisu lako vidljive kao kod muškar­ca. Organi između njenih nogu čine vul­vu, mes­na­ta (mekana, gnje­ca­va i poma­lo vlaž­na) V-oblik. Pos­to­je dva otvo­ra u vul­vi, mali uri­narni otvor i vagi­na. Kada žena ima pen­e­tra­tivni seks sa muškarcem on može stavi­ti svoj penis u njenu vaginu. Kada devo­j­ka počne da dobi­ja men­struaci­ju, krv izlazi iz njenog tela kroz vaginu, odak­le takođe dolaze deca. Kada žena ima orgazam ona može da luči neke tečnos­ti iz vagine.

Kli­toris, prven­stveno organ zado­voljst­va, se nalazi na vrhu vul­ve. Otpri­like je veličine mal­og graš­ka i sakriv­en ispod nab­o­ra kože. Ekstrem­no je osetljiv na dodir i kada se stim­uliše tokom sek­sa posta­je čvršći i malo veći.

Gru­di ima­ju i muškar­ci i žene, ali ženske gru­di sadrže cevi koje omogućava­ju da proizvo­di mleko i hrani svo­je dete.

Sli­ka 3. Ženske gen­i­tal­i­je
Sli­ka zah­valju­jući TARSHI (Talk­ing About Repro­duc­tive and Sex­u­al Health Issues), Red Book, 1999

 

 

 

 

 


Da li pos­to­je određeni “sek­su­al­ni” delovi moga tela?

Seks je mno­go više od pravl­jen­ja dece i kada je u pitan­ju sek­su­al­no zado­voljst­vo pos­to­ji mno­go delo­va tvog tela koji mogu biti mes­ta zado­voljst­va pored tvo­jih gen­i­tal­i­ja i gru­di. Na primer, uši, vrat i stopala, kada se milu­ju, ljube ili ližu, mogu iza­z­vati snažan sek­su­alan odgov­or. Čak i ako nemaš fiz­ič­ki osećaj u svo­jim repro­duk­tivn­im delovi­ma, možeš istraži­vati svo­je telo da otkri­ješ koja mes­ta ti daju sek­su­al­no zado­voljst­vo.

Imam neke muške i neke ženske delove tela — da li neš­to nije u redu sa mnom?

 

Ne. Zapra­vo, 1.7% dece se rodi sa izmešan­im organ­i­ma. Neka od njih se pod­vr­gava­ju operaci­ji da postanu jed­no ili dru­go, ali opet mogu da se oseća­ju nepri­jat­no sa tim u kojem se telu nalaze. Bez obzi­ra da li si se pod­vr­gla operaci­ji ili ne, ovakav slučaj izmešanih organa zove se inter­seks. Za više infor­ma­ci­ja poseti ovaj sajt.

Iako se nisu rodili sa izmešan­im organ­i­ma, mno­gi lju­di oseća­ju da se ne ukla­pa­ju u pol sa kojim su rođeni. Tako se neki lju­di koji spol­ja izgleda­ju kao muškar­ci mogu osećati kao žene iznu­tra i obr­nu­to. U rani­jim vre­meni­ma takve osobe su se sma­trale abnor­mal­ni­ma, ili su bili lečeni od Pore­meća­ja polnog iden­tite­ta. Među­tim, pol uključu­je više od pose­dovan­ja sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih organa muškar­ca ili žene — moraš da se osećaš kao žena da bi bila žena. Na primer, pogledaj Gazal’s blog i proči­taj njenu priču zarobljenos­ti u — i oslobad­jan­ju iz “pogrešnog tela”. Ili pogledaj video u kom Del La Grace pita ljude na uli­ca­ma Lon­dona da li su muško ili žen­sko, skrećući pažn­ju na to da je pol mno­go više od ono­ga šta nam je među noga­ma!

Neki lju­di koji se ne oseća­ju u pot­punos­ti kao muško ili žen­sko (ili su u pro­ce­su trans­for­ma­ci­je iz jednog pola u dru­gi) iden­ti­fiku­ju sebe kao tran­srodne (jer je nji­hov pol/rod buk­val­no u “tranzi­ci­ji”).

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Know­ing your body
Pre­v­ela: Van­ja Orlović