Novosti

Akcija na Spensu

Off

Posled­njeg dana kam­pan­je “16 dana aktiviz­ma”, 10-tog decem­bra, na Med­ju­nar­o­d­ni dan ljud­skih pra­va, orga­ni­zaci­je Sos Žen­s­ki Cen­tar i Iz Kru­ga Vojvo­d­i­na orga­ni­zo­vale su del­jen­je infor­ma­tivnog mater­i­jala za pro­mo­visan­je jedin­stvenog SOS tele­fona za žene žrtve nasil­ja — 0800 10 10 10. Ova akci­ja odrzana je na SPENSU u peri­o­du od 11.00 do 13.00 caso­va.