Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Biti seksualna

Off

Izne­nadi­lo me je kada sam shvati­la, posle moje nes­reće, da još uvek mogu da se uzbudim. Otkako nemam nikakav osećaj dole, nika­da nisam primeti­la, da kada sam uzbuđe­na, imam ovaj lep­ršav osećaj u grudi­ma. Ovo nije nov­ina, samo nika­da rani­je nisam obrati­la pažn­ju na to.”

Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty,ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003

 


 

Može li moj invalidet da se ispreči na putu moje sek­su­al­nos­ti?

To zav­isi od toga kako tvoj inva­liditet utiče na tvo­je telo i um. Potreb­na ti je energi­ja da istražiš tvo­je telo i osećaj sek­su­al­nos­ti. Neki od fak­to­ra koji mogu da utiču na tvoj nivo sek­su­alnog intreso­van­ja ili energi­je su:

Bol. Bol može da pre­vla­da tvo­je telo i živ­ot otežava­jući ti da mis­liš na bilo šta dru­go. Među­tim, dis­trak­ci­ja može biti najbolji (ili jedi­ni) lek i ako dozvoliš sebi da stigneš do tačke sek­su­alnog zado­voljst­va, to može ublaži­ti bol. Ovaj članak objašn­ja­va kako i zaš­to različite sek­su­alne rad­nje mogu ublaži­ti hroničan bol.

Zamor. Osećaj umo­ra ili hroničan zamor mogu učini­ti da doživiš seks kao još jedan  dodat­ni teret. Uko­liko pos­to­je određeni delovi dana kada imaš više energi­je, vidi da li možeš tad da odvo­jiš neko vreme za seks. Ali zapamti, zado­voljst­vo i sek­su­al­na reak­ci­ja ne mora­ju biti telesno energični – uzmi vreme koje ti je potreb­no. Ako ti je energi­ja sla­ba, než­na stim­u­laci­ja, (bilo da si sama ili sa part­nerom) može biti pri­jat­na.

Men­tal­no stan­je. Kada neš­to neg­a­tivno utiče na način tvog razmišl­jan­ja (bilo o sebi ili tvo­joj okoli­ni) to takođe, može uti­cati na to kako se osećaš u vezi sa sek­som i sek­su­al­nos­ti. Na primer, nisko samopoš­to­van­je i depre­si­ja su glavni fak­tori koji te mogu spreči­ti i na samu pomisao ili da imaš seks.

Lek. Ako svakod­nevno uzi­maš lekove verovat­no znaš mno­go o tome — zaš­to ih uzi­maš, kako delu­ju i kako se osećaš pre i posle njih. Ono šta dok­tori i uput­st­va često zab­o­rave da ti kažu je uti­caj leko­va na tvoj nivo sek­su­alnog intereso­van­ja, mis­li i raspoložen­ja. Može ti biti teško da pričaš sa svojim/om doktorom/kom o ovome (poseb­no ako on ili ona pret­postavl­ja­ju da sek­su­al­nost nije važan deo tvog živ­ota), ali je važno da bar pokušaš da saz­naš. Dru­ga alter­na­ti­va je da istražiš na inter­ne­tu, da vidiš da li dru­gi lju­di uzi­ma­ju iste lekove, ima­ju slične simp­tome.

Pogledaj sajt i vidi lis­tu leko­va i efeka­ta koji oni mogu imati na tvoj sek­su­al­ni ziv­ot.

(Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003)

Imam veo­ma mali osećaj u seksu­al­nim delovima tela. Mogu li još uvek da ose­tim sek­su­al­no zado­voljst­vo?

Ako tvo­je telo ne radi stvari koje „tre­ba“ da radi — poseb­no tokom sek­sa — lju­di mogu da pret­postave da nemaš sek­su­al­nih mis­li ili oseća­ja. Među­tim, najveći sek­su­al­ni organ u tvom telu je … Čekaj … tvoj mozak! I da li se uzbudiš — bez obzi­ra na količinu oseća­ja koje tvo­je telo doživl­ja­va — ima više veze sa onim šta osećaš pre­ma činu, oso­bi ili fan­taz­i­ji, nego sa sposob­nošću tvog tela da delu­je na određeni način.

Ako nemaš osećaj u delovi­ma ispod stru­ka, pos­to­je mnoge ero­gene zone u gorn­jem delu tela. Mnoge žene oseća­ju sek­su­al­no zado­voljst­vo kada su nji­hove uši, vrat ili gru­di stim­ulisane ili milo­vane. Ako si izgu­bi­la osećaj u određen­im delovi­ma svog tela, potraži tačke gde imaš taj osećaj. Ta mes­ta su obično veo­ma osetlji­va i biti dotaknu­ta u ovim delovi­ma može biti sek­su­al­no pobuđu­juće. Mnoge žene sa povre­dom kičmene mož­dine još uvek oseća­ju zado­voljst­vo kroz cervikalnu stim­u­laciju (unutar vagine).

 

Konačni vodič za seks i inva­liditet ima jedin­stven pred­log. Zbog toga što svi delovi tela ima­ju kore­spondi­ra­juće oblasti u mozgu, ponekad neosetljiv i osetljiv deo ima­ju položaj u mozgu jedan pored dru­gog. Tako da, stim­u­lacijom osetljivog dela može se stvoriti vrs­ta oseća­ja u neosetljivom delu. Da, za ovo će biti potreb­no mno­go istraži­van­ja i eksper­i­men­ti­san­ja, ali mog­lo bi da se isplati na kra­ju.

Šta je orgazam? Mogu li ga imati uprkos mom inva­lidite­tu?

Verovat­no bi bila potreb­na cela knji­ga da se pokuša defin­isati orgazam. U stvari, pos­to­ji ih mno­go. Ali, pre nego što se snad­beš lit­er­atur­om vezanom za orgazam, pričekaj. Prvi prob­lem je što su orgaz­mi gen­er­al­no defin­isani od strane lju­di koji nema­ju inva­liditet u nji­hovim opažan­ji­ma drugih lju­di bez inva­lidite­ta. Pre­ma toj defini­ci­ji, orgazam kod žena je vrhunac sek­su­alnog čina za vreme kli­torisne, vagi­nalne ili analne stim­u­lacije.

Tako da, uko­liko ti telo ne dozvol­ja­va da uradiš neku od ovih ili sve stvari, očigled­no ne možeš da imaš orgazam. Ovo nije isti­na. Orgazam nije niš­ta više (ni man­je) do pot­punog telesnog iskust­va jakog zado­voljst­va. Obično ga pred­ho­di sek­su­al­na i telesna napetost, pro­praćen je pot­punim opuš­ta­jućim oseća­jem u tvom telu i/ili umu.

Orgazam može da se dogo­di na različite načine pored gen­i­talne stim­u­lacije. Na primer, neke žene dožive orgazam kroz sek­su­al­nu fan­taz­i­ju ili u erot­skim snovi­ma. Druge, koje nema­ju osećaj u gen­i­tal­i­ja­ma, mogu da osete orgazam u različitim delovi­ma tela. Na primer, žene koje ima­ju povre­du kičmene mož­dine još uvek mogu da dostignu vrhunac stim­ulišući kli­toris koji oseća­ju u gorn­jem delu tela

(Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty,ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003).

Lju­di sa par­al­i­zom ili povre­dom kičmene mož­dine obično posta­ju veo­ma osetljivi iznad zone oduze­tosti — mno­gi mogu da osete orgazam stim­ulišući ove zone. Mnoge žene sa i bez inva­lidite­ta ne oseća­ju orgazam na način na koji „tre­ba“, ali to ne znači da one ne oseća­ju kra­jn­je sek­su­al­no zado­voljst­vo. Ne bri­ni ako se ono što vidiš i čuješ o orgaz­mu ne pok­la­pa sa tvo­jim iskustvom – najbit­ni­je je da je osećaj dobar.

Usko­ro ću u menopauzu. Da li će se moj osećaj i žel­ja za seks promeni­ti?

 

Moguće je, ali zav­isi od tebe. Menopauza je peri­od u živ­o­tu žene, gen­er­al­no posle 50-te godine, kada prestane da dobi­ja men­struaci­ju. To znači da više ne može da ostane u dru­gom stan­ju i dobi­je dete. Neke žene posta­ju  zain­tereso­vani­je za seks posle prestanka men­struaci­je, jer više ne brinu o nežel­jenoj trud­noći. Druge to vide kao oslobođen­je od sek­su­al­nih zahte­va veze.

Nema razlo­ga da prestaneš da uži­vaš u sek­su dok­le god si živa, dok­le god se pri­lagođavaš prom­e­na­ma tvog tela. Na primer, zbog toga što tvo­je telo ne proizvo­di hor­mon estro­gen, tvo­ja vagi­na ne posta­je lako vlaž­na. Ako se ovo dogo­di, sačekaj do pen­e­tracije, ili stavi plju­vačku, ulje, mazi­vo na bazi vode unutar i oko vagine. Slično, posle menopauze zid vagine posta­je tan­ji i mišići posta­ju slabi­ji. Kegel vežbe – kon­trak­ci­je kar­ličnih mišića blizu vagine, mogu da pomognu jačan­ju mišića oko vagine, čineći pen­e­traciju lakšom. Pogledaj ovaj članak za savete i čin­jenice o sek­su nakon menopauze.

Moja kćer­ka ima 15 god­i­na i ima men­tal­ni inva­liditet. Brinem se da razvi­ja “sek­su­al­na osećanja“.

Mno­gi roditelji brinu o razvo­ju sek­su­al­nos­ti nji­hovih ćer­ki. Ne plaši se – prirod­no je za devo­jke tog uzras­ta da razvi­ju sek­su­al­nu želju i oseća­je. Da bi pomogla svo­joj ćer­ki, prvo  tre­ba da sebi ovo priz­naš. Ignorišući sek­su­al­ni aspekt svo­je ćerke neće učini­ti da on nes­tane. Bez obzi­ra na kog­ni­tivne sposob­nos­ti koje ima, ona verovat­no ima fiz­ič­ki zre­lo telo i sek­su­alne potrebe devo­ja­ka njenih god­i­na. Moraš se suprot­stavi­ti sop­stven­im ubeđen­ji­ma i nauči­ti je kako da bude sek­su­al­no sig­ur­na i sreć­na. Na primer, ako tvo­ja ćer­ka počne da mas­tur­bira, važno je da ne kažeš “Ne” mas­tur­baci­ji, ali objas­ni joj raz­liku između javnih i pri­vat­nih mes­ta. Pogledaj pre­vod Mas­tur­baci­ja da bi nauči­la neš­to više o ovome.

Možeš se brinu­ti da zbog inva­lidite­ta, ona neće moći da raz­liku­je dobar od lošeg dodi­ra, povećava­jući šan­su da bude sek­su­al­no zlostavl­jana. Umesto da držiš ćerku unutra da bi je zašti­ti­la, nauči je da pravi raz­liku između prik­ladnog i ne prik­ladnog dodi­ra. Koristi slike, crteže ili priče koje bi mogle da pomognu. Ovaj veb­sajt objašn­ja­va kako napisati i pričati društvene priče za decu koja ima­ju poteškoće da razume­ju. Role play je još jedan efek­ti­van način da se nauče deca i odrasli sa men­tal­ni inva­lidite­tom. Zajed­no možete odi­grati jed­nos­tavne sce­nar­i­je o sig­urnos­ti i opas­nos­ti. Ako se brineš da će tvo­ja ćer­ka biti pre­više fiz­ič­ki bliska sa njen­im vršn­jaci­ma, imaj u vidu da joj pokažeš koje pon­ašan­je je prik­lad­no za društvene situaci­je.

 

(Izvor: Human Sex­u­al­i­ty Edu­ca­tion for Stu­dents with Spe­cial Need, Liz Sweeney)

Ovo bi mog­lo biti teško i usaml­jeno vreme za tebe kao roditel­ja. Poveži se sa drugim roditelji­ma i per­son­al­nim asis­ten­ti­ma koji ti mogu ti dati ide­je i podršku.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: http://www.sexualityanddisability.org/sexuality/being-sexual.aspx

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter