Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Masturbacija

Off

Mas­tur­baci­ja može biti opi­pljiv dokaz da možeš oseti­ti zado­voljst­vo u svom telu i svom umu, i da možeš biti pod­strekač tog zado­voljst­va kao i kon­t­role gde i kada zado­voljst­vo dolazi.“

Izvor: “The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty”, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003


Zar seks ne tre­ba da uključu­je i drugu osobu?

Dobrodošla u mas­tur­baci­ju, koja pred­stavl­ja “solo” seks (što uključu­je tebe, tebe i tebe). Mas­tur­baci­ja uključu­je tvo­je zado­vol­ja­van­je uma i tela. Neki lju­di mis­le da je mas­tur­baci­ja zame­na za „pravi“ seks – dru­gi najbolji način ako ne možeš imati seks sa nekim drugim. To gen­er­al­no nije isti­na. U stvari, mas­tur­baci­ja ti dozvol­ja­va da se fokusir­aš više na svo­je vlasti­to telo i osećan­ja bez da si „uhvaće­na u neči­ji dru­gi sek­su­al­ni ras­pored“. To je, takođe, najčešće izvođen sek­su­al­ni akt na sve­tu! Tako da evo, po među­nar­o­d­nom kon­cen­zusu – možeš defin­i­tivno imati sja­jan seks sa samom sobom.

Zar nije pogrešno mas­tur­birati?

Mas­tur­baci­ja je način da voliš svo­je telo i gov­oriš mu da je dos­to­jno pri­jat­nih mis­li i dodi­ra. Da li ti to zvuči pogrešno? Nada­j­mo se da ne. Sve dok svo­je gen­i­tal­i­je tre­ti­raš nežno bez povređi­van­ja, mas­tur­baci­ja je zdrav deo tvo­je sek­su­al­nos­ti. Devo­jka­ma je često gov­oreno da određeni delovi nji­hovih tela – kao rec­i­mo nji­hove gen­i­tal­i­je ili gru­di – su prl­jave, sramne i ne tre­ba o nji­ma raz­go­varati, dirati ih, a naroči­to ne zado­vol­ja­vati. Među­tim, ti delovi su isto toliko delovi tvog tela koliko i tvo­ja kosa ili oči i zaista ne pos­to­ji niš­ta prl­ja­vo u nji­ma.

Mož­da si takođe čula mno­go mito­va oko dodiri­van­ja sebe – da ako uradiš to, nećeš moći da imaš dete, da je to moral­no grešno, ili da ćeš pokupi­ti mno­go loše karme u pro­ce­su.* Niš­ta od ovo­ga nije tačno. Mno­gi od ovih mito­va su stvoreni zato što su lju­di mis­lili da bi žene tre­ba­lo da ima­ju seks jedi­no kako bi mogle da rađa­ju decu. Među­tim mas­tur­baci­ja, kao i seks, vrti se oko zado­voljst­va i neće ti izrasti tri glave, niti ćeš posta­ti neplod­na pomažući svom telu da se oseća dobro.

Takođe, moguće je da imaš loše iskust­vo povezano sa svo­jim gen­i­tal­i­ja­ma. Ako si bila sek­su­al­no zlostavl­jana, možeš se osećati kao da je bilo koji kon­takt sa tvo­jim gen­i­tal­i­ja­ma sramotan ili prl­jav. Ili ako si imala ginekološke pre­glede ovih delo­va dok si odrasta­la, može ti biti teško poveza­ti ove delove tela sa zado­voljstvom. Ako je tako, počni sa istraži­van­jem delo­va svog tela koji nema­ju takve aso­ci­jaci­je pre prelas­ka na „teže“ delove.

Kako ja mogu mas­tur­birati?

S obzirom da gen­er­al­no roditelji vole verovati da su nji­hove ćerke (naroči­to nji­hove ćerke s inva­lidite­tom) asek­su­alne – velike su šanse da veći­ni devo­ja­ka, uključu­jući i tebe, nije pokazano ili rečeno kako da mas­tur­bira­ju. Dobre vesti su da nika­da nije kas­no da se nauči.

Ne pos­to­je prav­i­la koja određu­ju šta smeš, a šta ne smeš koris­ti­ti za mas­tur­baci­ju. Maš­ta, ruke i prsti, jas­tuk, per­je, objek­ti čisti i prik­ladnog obli­ka i voda su često korišćeni od strane žena kako bi se zado­voljile.

Voda je dobra, naroči­to ako ne možeš doh­vati­ti svo­je gen­i­tal­i­je, ali želiš da ih stim­ulišeš. Može se koris­ti­ti usmer­a­van­jem tuša ili mlaza vode na svo­je gen­i­tal­i­je (ili na bilo koji dru­gi osetljivi­ji deo tela), imati na umu ne usmer­a­vati vodu direk­t­no u vaginu ili anus. To može biti dobra tehni­ka ako jed­inu pravu pri­vat­nost možeš imati u tušu ili toale­tu.

Često je teško biti kreativ­na u mas­tur­baci­ji, jer malo lju­di gov­ori o tome – gde ti tre­ba da nađeš svo­ju inspiraci­ju?

Dok je veći­na stvari na inter­ne­tu uglavnom usmer­e­na ka stre­jt muškarci­ma koji žele da gleda­ju žene dok se same dodiru­ju zureći u kameru, pos­to­ji neko­liko dobrih foru­ma i resur­sa koji su fokusir­ani da se žena oseća dobro.

Na primer, www.critical.com je pros­tor za žene da podele tehnike koje koriste da bi se samozado­voljile.

Ili ako si tine­jdžer­ka, www.healthystrokes.com odgo­vara na pitan­ja koja dru­gi mla­di lju­di ima­ju u vezi mas­tur­baci­je, sa opci­jom da sama napišeš i postaviš pitan­je?

Ovo su neki od opštih save­ta iz Glavnog vodiča kroz seks i inva­liditet:

  • Održavaj vlažnost. Koristi mno­go lubrikana­ta, plju­vačke ili vode da pre­ven­ti­raš kas­ni­ji osećaj iritaci­je kože.
  • Daj si vre­me­na da upoz­naš svo­je telo, i stavl­jaj različite sen­zualne tačke u fokus tokom različi­tih mas­tur­baci­ja.
  • Mešaj nadraža­je. Sek­su­al­no zado­voljst­vo dolazi od tren­ja, vibraci­ja, pri­tiska, topline ili hlad­noće. Probaj različite nadraža­je – pri­tiskan­je neče­ga uz tvo­je telo ima veo­ma dru­gači­ji osećaj od laganog goli­can­ja per­om.
  • Žene koriste jed­nu ili obe pen­e­tracije (u vaginu/anus) i spol­jašn­ju stim­u­laciju (na kli­toris ili druge osetljive delove tela) kada mas­tur­bira­ju. Probaj i vidi šta ti odgo­vara.

Neka­da sam bila u mogućnos­ti da mas­tur­biram na način na koji sam stvarno uži­vala, ali sada osećam se frus­tri­ra­nom jer ne mogu više doseg­nu­ti sve prave delove.

Iako čud­no zvuči, mož­da ćeš morati promeni­ti svo­ju ruti­nu. To je, mož­da, lakše ura­di­ti razbi­jan­jem nek­ih mito­va koje mno­gi od nas ima­ju o mas­tur­baci­ji — ne moraš biti gola, ne mora­ju ti svi nervi funkcionisati, ne moraš biti u stan­ju da doh­vatiš ili dotakneš svo­je gen­i­tal­i­je … i sve­jed­no može biti zaista dobro.

Zamišl­ja­jući sebe u različitim sek­su­al­nim situaci­ja­ma, možeš istraži­ti stvari koje će te uzbu­di­ti bez direk­tnog kon­tak­ta sa tvo­jim gen­i­tal­i­ja­ma. To može uključi­vati bilo šta, od trl­jan­ja svo­jih bra­davi­ca do milo­van­ja vra­ta do osećan­ja mlaza vode na svom telu. Ne pos­to­ji staros­ni lim­it učen­ja novih nači­na mas­tur­baci­je, iako može biti zamorno i frus­tri­ra­juće dok ne shvatiš šta ti odgo­vara, kra­jn­ji rezultat(i) će najverovat­ni­je biti vred­ni tru­da.

Uvek su lju­di oko mene, sto­ga kad da ja mas­tur­biram?

Ako živiš sa per­son­al­nom asis­ten­tk­in­jom ili čak u velikoj porod­i­ci, teško je doći do pri­vat­nos­ti. Čak i tada, pri­vat­ni momen­ti mogu se ubac­i­ti u većine živ­ota. Da li pos­to­ji bilo koji mom­e­nat kada znaš da ćeš biti sama? Mož­da, popodne kada znaš da će svi prileći? Ako je tvo­ja asis­ten­tk­in­ja uvek sa tobom, pričaj sa njom o potre­bi da budeš više vre­me­na sama. Ti njoj ne moraš reći zaš­to želiš biti sama, već samo da bi želela malo pros­to­ra za sebe sva­ki dan.

Ako nemaš nima­lo pris­tu­pa pri­vat­nos­ti, onda možeš zatvoriti oči i prav­i­ti se da spavaš, puš­ta­jući svoj um da te odvede gde god ti želiš.

Moja dvanaesto­godišn­ja ćer­ka ima men­talne smet­nje u razvo­ju i ona je počela da dira svo­je intimne delove, čak i na javn­im mes­ti­ma. To je veo­ma sramot­no i ja sam zabrin­u­ta za njenu sig­urnost. Šta mogu da uradim?

Prvo, moraš pri­h­vati­ti da to što ona oseća je prirod­no i nema veze sa njen­im inva­lidite­tom. Sve devo­jke ovog uzras­ta doživl­java­ju sek­su­alne žel­je i počin­ju istraži­vati svo­je telo. Među­tim, zbog toga što devo­jke s men­tal­nim smet­n­ja­ma u razvo­ju mogu teže naprav­i­ti raz­liku između pri­vatnog i javnog pon­ašan­ja, to može izgle­dati kao da one ima­ju „neprirodne“ sek­su­alne žel­je. Ako kažeš „Ne“ mas­tur­baci­ji, to može dovesti do njenog skri­van­ja od tebe i da to radi na nebezbed­nim mes­ti­ma. Moraš joj objas­ni­ti kako i gde može bezbed­no da mas­tur­bira.

Pre raz­gov­o­ra sa svo­jom ćerkom o ovim pitan­ji­ma, uzmi u obzir svoj nivo udob­nos­ti o ovim pitan­ji­ma. Koja su tvo­ja vlasti­ta verovan­ja o mas­tur­baci­ji? Da li ti je pri­jat­no koris­ti­ti isprav­na ime­na za intimne delove tela? Da li si otvore­na da daješ odgov­ore na bilo koja pitan­ja koje bi ona mogla imati? Da li vidiš svo­ju ćerku kao pot­puno ljud­sko biće koje ima pra­va na zado­voljst­vo? Važno je da upot­puniš sebe sa što više infor­ma­ci­ja pre nego što pričaš sa njom. Ako ima prob­le­ma da razume kom­plek­sne ide­je (kao dobar dodir naspram lošeg dodi­ra) koristi slike, crteže, priče ili role play sce­nar­i­ja kad god je moguće. Ovde možeš pron­aći primere kako koris­ti­ti društvene priče da bi se pomog­lo ljudi­ma sa intelek­tu­al­nim smet­n­ja­ma da razume­ju dru­gači­je ide­je

Dže­si­ka koja poduča­va decu s autiz­mom, ima sledeće savete za roditel­je: „Sa puberte­tom dolaze i nove sen­zaci­je u telu, a tema mas­tur­baci­je je jed­na od onih koja dolazi u nijansama sive. Kao što je goto­vo sa svime (u vrsta­ma men­ta­log inva­lidite­ta), morate obrati­ti pažn­ju od sluča­ja do sluča­ja. U prin­cipu ako ih učite da to nika­da nije ure­du, vi ignorišete osnovnu ljud­sku potre­bu. Važno je biti proak­ti­van u vezi ovo­ga. Možete joj pomoći da razume jed­nos­tavne ide­je kao što je: „To je ure­du, ali ona mora biti sama“ ili čak: „To je ok da radi noću pre spa­van­ja, u njenoj sobi.“ (Speci­fičn­im opi­som u kojim pri­vat­nim pros­tori­ma je ure­du mas­tur­birati – na primer, pravl­jen­jem raz­like između kupati­la u vašoj kući i javnog toale­ta – može joj pomoći da bude bezbed­na). Sa dečaci­ma, ado­les­cen­ti­ma, učen­je konkret­nih prav­i­la oko toga kako mas­tur­birati je na neki način lakše zbog fiziološk­ih raz­li­ka. Erek­ci­ja je očigled­na. Možete jas­no reći: „To znači to i ovo on može radi­ti.“ Sa devo­jka­ma nije tako očigled­no, fiz­ič­ki. Što je slučaj i sa devo­jka­ma bez inva­lidite­ta, takođe.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: http://www.sexualityanddisability.org/sexuality/sex-with-yourself.aspx

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović