Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Siguran seks

Off

Trenut­no nisam u grup­noj podrš­ci, ali bih volela da budem, da upoz­nam druge pop­ut mene i učim od njih. Ovo nije kraj sve­ta, nije razlog da se odus­tane od naših nada i sno­va. Mi imamo kon­trolu, ne bolest. Nika­da mi nije bilo toliko pri­jat­no sa samom sobom kao što je sada, barem za to sam zah­val­na.“

Žena obolela od HIV-a, objavl­jeno na Avert.org


Šta lju­di podrazumeva­ju pod sig­urn­im sek­som?

Sig­u­ran seks je često defin­isan pro­tek­ci­jom od nežel­jene trud­noće i sek­su­al­no preno­sivih bolesti (STDs) uključu­jući HIV[1]. Ako imaš pen­e­tra­tivni seks sa muškarcem i on ejakuli­ra svo­ju sper­mu u tebe, možeš da zatrud­niš. Takođe, pos­to­ji mno­go infek­ci­ja i bolesti koje se mogu preneti vagi­nal­nim, anal­nim i oral­nim sek­som sa muškarcem ili ženom. Dok su ovo sve važni ele­men­ti sig­urnos­ti u sek­su­al­noj situaci­ji, sig­u­ran seks takođe uključu­je tvo­je men­tal­no, emo­cional­no i fiz­ičko zdravl­je i sig­urnost. To uključu­je slo­bo­du od nago­varan­ja (sek­su­al­nih čino­va koje ne želiš da izvodiš), znan­je kako da izabereš i koris­tiš kon­tra­cep­ci­ju pravil­no i upražn­ja­van­je sek­su­alne intim­nos­ti sa obostran­im pris­tankom i poš­to­van­jem. Za više infor­ma­ci­ja o sek­su­al­nom zdravlju poseti ovaj sajt, a za kreativne i duhovite postere koji pro­movišu sig­u­ran seks poseti ovaj.

Kako da znam da li sam dobi­la sek­su­al­no preno­sivu bolest?

 

Neke sek­su­al­no preno­sive bolesti ima­ju simp­tome koji se lako iden­ti­fiku­ju, a neke ne. Ako imaš neza­štićen seks (bez kon­do­ma), najbol­je je da redovno ideš na ginekološke pre­glede. Neke česte sek­su­al­no preno­sive bolesti su:

Hlamidi­ja. Veći­na žena nema simp­tome, ali indika­tori mogu uključi­vati sekret lošeg mirisa, bol­no urini­ran­je ili bol tokom pen­e­tracije. Uko­liko se ne leči, hlamidi­ja može da prouzroku­je neplod­nost.

Gonore­ja. Oko 80% žena koje ima­ju gonore­ju ne pokazu­ju nikakve simp­tome, ali simp­to­mi mogu da uključu­ju žut ili zelen sekret iz vagine i bol pri­likom urini­ran­ja ili pen­e­tracije.

Her­pes. Simp­to­mi her­pe­sa mogu da se ispol­je u toku prvih par dana nakon dobi­jan­ja infek­ci­je, ali se mogu pojav­i­ti i do 20 dana kas­ni­je. Indika­tori her­pe­sa su bol­ni čire­vi ili rane u vagi­nal­nom, pubičnom ili anal­nom pre­delu (ali takođe mogu da se razvi­ju i na drugim delovi­ma tela). Natečene gen­i­tal­i­je, glavobol­je, grozni­ca ili iscr­pljenost su dru­gi simp­to­mi.

HIV (Human Immun­od­e­fi­cien­cy Virus). HIV može da se pre­nese anal­nim, oral­nim ili vagi­nal­nim sek­som, kao i preko infi­ci­rane krvi (del­jen­jem igle ili preko trans­fuz­i­je). Kada se oso­ba zarazi HIV-om, oseća se kao da ima grip, sa glavobol­ja­ma i grozni­com. Nakon toga mogu proći godine dok se simp­to­mi ne ispol­je. Jedi­ni način da se utvr­di da li neko ima HIV je preko testi­ran­ja krvi. HIV prouzroku­je AIDS, bolest koja slabi imu­ni sis­tem, čineći osobu pod­ložni­ju boles­ti­ma i nekim tipovi­ma kancera. Pos­to­ji mno­go tret­mana za AIDS, ali ne i lek. Uko­liko sum­n­jaš ili si saz­nala da si HIV poz­i­tiv­na, ovde možeš naći korisne izvore za ljude koji žive sa HIV-om.

Za lis­tu čestih sek­su­al­no preno­sivih bolesti, nji­hove uzroke i simp­tome idi na ovaj sajt.

Uzi­ma­jući u obzir moj inva­liditet, koji oblik kon­tra­cep­ci­je bi tre­ba­lo da koris­tim?

 

Pos­to­ji mno­go različi­tih obli­ka kon­tra­cep­ci­je. Neki su koris­ni­ji uko­liko te brine nežel­je­na trud­noća, dok su dru­gi bolji ako se brineš da ne dobi­ješ neku infek­ci­ju. U zav­is­nos­ti od tvog inva­lidite­ta, moraš naći oblik kon­tra­cep­ci­je koji tebi odgo­vara. Neki od često upotre­bl­ja­vanih obli­ka kon­tra­cep­ci­je su:

Kon­dom za muškarce. Nudi veo­ma dobru zašti­tu od trud­noće i sek­su­al­no preno­sivih bolesti. Ako ni ti ni tvoj part­ner ne možete da koris­tite svo­je ruke, možeš nauči­ti kako da staviš kon­dom koris­teći svo­ja usta. Moraš paz­i­ti da se ne pocepa, tako da je dobra ide­ja da prvo vežbaš na banani ili kras­tavcu.

Kon­dom za žene. Nudi dobru zašti­tu od trud­noće i veo­ma dobru zašti­tu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti. Ovo mož­da neće biti odgo­vara­juće uko­liko imaš ograničenu mobil­nost ruku, ne možeš da doseg­neš svo­ju vaginu, ne možeš da rašir­iš noge široko, ili ako dobi­jaš grčeve u mišići­ma gorn­jeg dela nogu.

Dijafrag­ma i cervikalna kapa. Nudi dobru zašti­tu od trud­noće i neku zašti­tu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti, ali se teško može naći u Indi­ji. Ove metode mož­da nisu odgo­vara­juće uko­liko imaš ograničenu mobil­nost ruku, ne možeš da doseg­neš svo­ju vaginu, ne možeš da rašir­iš noge široko, ili ako dobi­jaš grčeve u mišići­ma gorn­jeg dela nogu.

Hor­mon­alne metode (pilu­la, injek­ci­ja, pilu­la za jutro posle, flaster ili implant). Nudi odličnu zašti­tu od trud­noće, ali nikakvu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti. Ako si ograničenih mogućnos­ti, ali aktiv­na i prak­tiku­ješ neki vid dnevnog vežban­ja, možeš uzeti malu dozu pilule. Ako imaš epilep­si­ju, tre­ba da uzi­maš pilule koje sadrže samo prog­estin. Uko­liko imaš tumor dojke, ako si mož­da već trud­na ili imaš težak men­stru­al­ni cik­lus koji tra­je duže od 8 dana, ne bi tre­bala da koris­tiš nijed­nu hor­mon­al­nu kon­tra­cep­ci­ju.

Ne-hor­mon­alne kon­tra­cep­ci­jske pilule. Nude odličnu zašti­tu od trud­noće, ali nikakvu od pol­no preno­sivih bolesti. Pop­u­lar­na mar­ka ovakvih kon­tra­cep­cijk­sih pilu­la koja je lako dos­tup­na u Indi­ji se zove Sahe­li.

Intrauteri­ni uloš­ci (IUDs). Nude odličnu zašti­tu od trud­noće, ali nikakvu od pol­no preno­sivih bolesti. Ovo može biti nepogod­no ako imaš poteškoća sa redovnošću svo­je men­struaci­je, ograničenu mobil­nost ruku, ne možeš da doseg­neš svo­ju vaginu, ne možeš da rašir­iš noge široko, ili ako dobi­jaš grčeve u mišići­ma gorn­jeg dela nogu.

Den­tal dam. Koristi se pri oral­nom sek­su (vagi­nal­nom ili anal­nom) sa ženom i nudi dobru zašti­tu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti. Ako si osetlji­va na lateks ili ako ne možeš da je nađeš (nisu tako česte u Indi­ji), isko­risti streč-foli­ju i stavi je preko dela na kom se izvo­di oral­ni seks.

Ster­il­izaci­ja. Pod­vezi­van­je jajovo­da, ili ster­il­izaci­ja, nudi odličnu zašti­tu od trud­noće, ali nikakvu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti. Devo­jke i žene sa inva­lidite­tom često mora­ju da idu na ster­il­izaci­ju, ili gore, his­terek­tomi­ju (odstran­ji­van­je materice) bez nji­hovog pris­tan­ka. Pogledaj posled­nje pitan­je u ovom tek­stu za više infor­ma­ci­ja.

Prek­inu­ti snošaj“ (izvlačen­je penisa pre ejaku­lacije). Nudi nepouz­danu zašti­tu od trud­noće i jako malu zašti­tu od pol­no preno­sivih bolesti.

Kon­tra­cep­ci­ja za hitne sluča­jeve (pilu­la za jutro posle). Nudi vari­ra­juću zašti­tu od trud­noće u zav­is­nos­ti od toga koliko vre­me­na prođe posle odnosa do uzi­man­ja, i nikakvu zašti­tu od sek­su­al­no preno­sivih bolesti. U Indi­ji se zove i-pilu­la i lako je dos­tup­na.

Med­i­cin­s­ki Abor­tus. Nudi dobru zašti­tu od trud­noće, ali mora biti obavl­jen na sig­u­ran način od strane licen­ci­ra­nog med­i­cin­skog stručn­ja­ka. Ovo može biti nepogod­na meto­da uko­liko patiš od lošeg zgruša­van­ja krvi, uzi­maš steroide koji sadrže kor­tikos­teroide, ili patiš od hroničnog zakazi­van­ja adren­a­linske žlezde. Za detaljne i lako čitljive infor­ma­ci­je o med­i­cin­skim abor­tusi­ma poseti ovaj sajt.

Poseti ovaj veb­sajt, on pruža infor­ma­ci­je o inva­lidite­tu i kon­tra­cep­ci­ji.

(Izvor: A Health Hand­book for Women with Dis­abil­i­ties ed. Maxwell, Belser and David, 2007)

Moja ćer­ka ima men­tal­ni inva­liditet i dok­tor mis­li da bi joj tre­ba­lo ukloni­ti mater­icu zbog njene zaštite. Da li je ovo pra­va odlu­ka?

 

His­terek­tomi­ja – uklan­jan­je materice – nikad ne tre­ba da bude počet­na opci­ja za „kon­trolisan­je“ devo­ja­ka i žena s men­tal­nim inva­lidite­tom; tre­ba biti raz­ma­trana kao posled­n­ja opci­ja u najređim okol­nos­ti­ma. U veći­ni situaci­ja, ono što his­terek­tomi­ja postiže, može biti postignu­to na man­je ekstremne načine – kroz kon­trolu men­struaci­je, sek­su­al­nom edukaci­jom i upotre­bom kon­tra­cep­ci­je.

Postavite sebi prvo par pitan­ja. Od čega pokuša­vate da je zašti­tite? Ako je briga sek­su­al­no zlostavl­jan­je, uklan­jan­je njene materice će je samo zašti­ti­ti od jedne moguće posledice sek­su­alnog zlostavl­jan­ja – trud­noće – ne od samog zlostavl­jan­ja. Slično, dok će je his­terek­tomi­ja spreči­ti da zatrud­ni, tako će i osta­la kon­tra­cep­ci­ja. His­terek­tomi­ja se obično koristi kao med­i­cin­sko rešen­je raznih stan­ja uključu­jući tumor materice, cerviksa ili jajni­ka, abnor­malnog vagi­nalnog krvaren­ja ili hroničnog kar­ličnog bola – nje­na pri­mar­na upotre­ba nije kon­tra­cep­ci­ja. Da li si za his­terek­tomi­ju zato što mis­liš da ona neće moći da se snađe sa svo­jom kon­tra­cep­ci­jom? Da li vidiš ovo kao tra­jno rešen­je povezanog „prob­le­ma“ da neće moći da se brine o dete­tu ako zatrud­ni? Zaš­to ne bi raz­motri­la da je opremiš sa drugim oblici­ma kon­tra­cep­ci­je koje će ona moći da koristi?

Istraži­van­je ukazu­je da žene s men­tal­nim inva­lidite­tom mogu da vode pro­duk­tivne živ­ote uz podršku i lečen­je, ima­ju poten­ci­jal za zaposlen­je i često mogu da se opo­rave i nas­tave sa dnevn­im aktivnos­ti­ma.

Kada se to uzme u obzir, verovat­no je da će tvo­ja ćer­ka moći da se nosi sa nekim meto­dama kon­tra­cep­ci­je. Intrauteri­ni uloš­ci, injek­ci­je, ili hor­mon­alne kon­tra­cep­ci­jske pilule (sve dok nije na lekovi­ma za epilep­si­ju) sve su to efek­tivne metode kon­tra­cep­ci­je koje zahte­va­ju malo ili nima­lo upravl­jan­ja sa njene strane. Da li se brineš da ona nika­da neće moći da odga­ja dete? Mno­go žena s men­tal­nim inva­lidite­tom ima­ju kapacitet da uspešno negu­ju i odga­ja­ju decu.

Opre­mi je infor­ma­ci­ja­ma koje su joj potreb­ne oko kon­tra­cep­ci­je i roditeljst­va da bi joj pomogla da donese dobre odluke.

Neke porodice – na primer, ostare­li roditelji koji­ma je sve više teško da bri­ni o svo­jim ćerka­ma – mogu vide­ti his­terek­tomi­ju kao najbolju opci­ju s obzirom na nji­hove okol­nos­ti. Na primer,  neke devo­jke sa višim ste­penom men­talnog obol­jen­ja mogu biti toliko duboko uplašene svo­je men­stru­alne krvi da lekovi i pro­fe­sion­al­ni tret­mani ne mogu pomoći. U takvim sluča­je­vi­ma, roditelji mogu pomis­li­ti da nji­ho­va ćer­ka neće moći da se nosi sa tom mesečnom trau­mom sama.

Mnoge porodice raz­ma­tra­ju his­terek­tomi­ju za svo­je ćerke zato što ona delu­je kao najlakši vid „kon­t­role“. Opci­ja his­terek­tomi­je može biti koris­na za porod­icu, ali koja je cena po nju? Odstran­ji­van­je materice ne samo što oduz­i­ma njenu mogućnost da ima decu u budućnos­ti, nego može da ima nežel­jene efek­te koji uključu­ju depre­si­ju, anksioznost i gubitak pamćen­ja. Umesto što mis­liš o njoj kao o nekome koga tre­ba „kon­trolisati“, mis­li o njoj kao celom ljud­skom biću sa kapacite­tom da voli i negu­je. Uključite svo­ju ćerku u donošen­je odluke koliko god to bilo moguće.

Ako moraš da done­seš odluku umesto nje, ura­di to samo ako ona zaista nije u mogućnos­ti da samostal­no donosi odluke u ovoj oblasti. Moraš ozbiljno procen­i­ti ozbiljnost/stepen njenog inva­lidite­ta – da li je stvarno ekstrem­no kako mis­liš, ili ona ima neku sposob­nost da shva­ta i obavl­ja druge kog­ni­tivne funkci­je? Čak i ako gen­er­al­no razume veo­ma malo, pokušaj da joj objas­niš kakav uti­caj his­terek­tomi­ja može imati, koris­teći jed­nos­tavne metode komu­nikaci­je kao što su slike ili priče, pre nego što done­seš odluku. To je teš­ka odlu­ka i svi je donose na osnovu svo­jih sop­stvenih okol­nos­ti. Pre nego što naprav­iš korak u ovom pravcu, mis­li o njoj kao o kom­plet­nom ljud­skom biću koje zaslužu­je najbolji živ­ot koji može da ima.

1. Ima­jte u vidu da su sve infor­ma­ci­je u ovom tek­stu infor­ma­tivne prirode i uko­liko imate nedoumi­ca u vezi sa poje­din­im infor­ma­ci­ja­ma u tek­stu, obratite se i kon­sul­tu­jte sa svo­jom lekarkom/lekarom.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View
Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Keep­ing it safe
Pre­v­ela: Van­ja Orlović

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter