Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR, SEKSUALNI ODNOSI

Razgovor o seksu

Off

Kažu da je bitan deo sek­sa komu­nikaci­ja. Ako je to tačno, moj inva­liditet me tera da pričam sa mojim part­ner­i­ma mno­go više nego što bih inače. Moram da pričam o tome šta ćemo ura­di­ti, šta tre­ba da se desi da bi smo to uradili, šta ja mogu i ne mogu da uradim. Tako da je mogućnost “anon­imnog” sek­sa mala.”

Izvor: “The Ulti­mate Guide To Sex and Dis­abil­i­ty”, ed Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003

 

 

 


Zar dobar seks ne tre­ba samo da se “desi”? Imam osećaj da priča može da ubi­je raspoložen­je.

Mno­gi od nas su odrasli veru­jući da je seks neš­to o čemu je najbol­je ne pričati. To može otežati del­jen­je intimnih detal­ja o žud­n­ja­ma, sek­su­al­nim mis­li­ma i osećan­ji­ma. Ali seks nije uvek pot­puno spon­tan i raz­gov­or sa svo­jim part­nerom o tome šta volite može da vam pomogne da imate sja­jan seks. Raz­gov­or o sek­su – ver­bal­ni ili never­bal­ni (pogledaj pitan­je ispod za primere never­balne komu­nikaci­je) – takođe, može biti dobar način da izraz­iš sa čim se osećaš pri­jat­no ili nepri­jat­no u sek­su­al­noj situaci­ji. Mogućnost da izraz­iš svom part­neru koje su tvo­je granice kom­fo­ra i sig­urnos­ti – šta si volj­na da uradiš i ne uradiš – može biti važ­na da bi imala zado­vol­java­jući i sig­u­ran sek­su­al­ni živ­ot.

Priča o sek­su – ili “prost raz­gov­or”, uključu­jući tvo­je fan­taz­i­je i žel­je – takođe može biti uzbudljiv za tebe i tvog part­nera. Opi­si­van­je fan­taz­i­ja i sek­su­al­nih čino­va može biti još jedan način da imaš seks ako si pre­više umor­na, ili imaš ograničene pokrete, ili nemaš dovoljno svog vre­me­na.

Mno­gi lju­di mis­le da ti, kao žena s inva­lidite­tom, ne bi tre­bala da imaš seks, a u sluča­ju da ga imaš, defin­i­tivno ne bi tre­bala da budeš toliko smela da pričaš o tome. Ako budeš otvore­na u vezi svo­je sek­su­al­nos­ti i veza (dok­le god se osećaš pri­jat­no), možeš da razbi­ješ ovaj stereotip i nat­er­aš ljude da se suoče sa svo­jim pre­dra­su­dama i lažn­im ide­ja­ma o sek­su i inva­lidite­tu.

Želim da kažem svom part­neru šta me zado­vol­ja­va sek­su­al­no, ali me je pre­više sramo­ta da kažem bilo šta.

 

Ako ti je teško da izraz­iš neš­to ver­bal­no – zbog inva­lidite­ta, nelagod­nos­ti ili raz­gov­or nije tvo­ja jača strana – uvek pos­to­je dru­gi nači­ni da pre­ne­seš poruku. Imamo naviku da pre­cen­ju­je­mo gov­or kao jedi­ni način da se izraz­i­mo, ali never­bal­na komu­nikaci­ja može biti poseb­no efek­tiv­na u sek­su­al­noj situaci­ji (šta više, to je nekad jedi­ni način na koji mno­gi lju­di izražava­ju svo­je žud­nje).

 

Zaš­to ne probaš da vodiš part­nerovu ruku na delove tela koji ti pri­ja­ju, indi­ci­ra­jući kakav pri­ti­sak želiš da koristi? Ili demon­stri­ra­jući primer šta bi želela da ura­di? Ili koris­teći zvuk zado­voljst­va ili nelagod­nos­ti koji će indi­ci­rati tvoj nivo zado­voljst­va? Pos­to­je određene stvari koje ćeš mož­da morati da kažeš, ali mož­da će ti ovo biti lakše ako si uspostavi­la neku never­bal­nu komu­nikaci­ju sa svo­jim part­nerom.

(Izvor: A Health Hand­book for Women with Dis­abil­i­ties, ed. Maxwell, Belser and David, 2007)

Imam prob­lem sa kon­trolom cre­va i bešike tokom sek­sa, i zaista me je sramo­ta zbog toga. Kada i kako mogu da pričam o tome sa mojim part­nerom?

 

Doživl­jaj inkon­tien­ci­je – gubitak kon­t­role nad crevi­ma i bešikom – je mno­go češći nego što možeš da veru­ješ. U veći­ni druš­ta­va bilo kak­va telesna tečnost sma­tra se prl­javom, sramot­nom i nikako sek­si. Ali seks uključu­je mnošt­vo tečnos­ti (znoj, pražn­jen­je, sper­mu, krv, urin) – samo što kada se dvo­je lju­di tope u zagrl­ja­ju na TV ekranu, nijed­no od njih se nika­da ne pokazu­je. Poš­to toliko mno­go sra­ma i kriv­ice okružu­je urini­ran­je i defekaci­ju, budi než­na pre­ma sebi i pokreni tu priču samo onda kada budeš sprem­na, uz svu pripremu koja ti je potreb­na. The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, A health Hand­book for Women with Dis­abil­i­ties i razni veb­saj­tovi na inter­ne­tu ima­ju slične pred­loge kako da se pris­tupi ovakvim raz­gov­orima.

Zab­o­ravi na trenu­tak kak­va reak­ci­ja tvog part­nera može da bude; fokusir­aj se na ono šta je tebi potreb­no iz ovo­ga. Da li želiš da on ili ona razume kako tvo­je telo funkcioniše? Da li će ti tre­bati pomoć kada se to desi i da li ćeš želeti da je tražiš od part­nera? Da li ćeš da privučeš pažn­ju na to da je to veći prob­lem, da nije prob­lem u tvom telu nego u društven­im nor­ma­ma u vezi sa telom? Ili želiš da otkri­ješ da li će on ili ona moći da se nose sa takvim sek­som sa tobom? Ako si već iskusi­la stid, sramo­tu ili odbi­jan­je povezano sa ovim, prirod­no je da budeš ner­voz­na kada raz­gov­o­raš o tome. Prethod­na vež­ba – sa prijateljem/prijateljicom ili pred ogledalom – može da ti pomogne da shvatiš šta želiš da kažeš. Ali ne tre­ba da se osećaš kao da moraš da iznosiš tu temu i svakako ne dok nisi apso­lut­no sprem­na. Idi polako, budi sig­ur­na da se osećaš pri­jat­no i daj svom part­neru pros­to­ra i vre­me­na da odgov­ori.

Moj inva­liditet uslovl­ja­va veli­ki bol sko­ro stal­no, pa i tokom sek­sa. Kako da pomognem svom part­neru da razume ovo?

Teško je opisati jak bol – osećaj hit­nos­ti koji izazi­va i nje­gove post-efek­te – nekome ko ga nikad nije ose­tio. Umesto da pokušaš da objas­niš part­neru doživl­jaj bola, pokušaj da objas­niš kakve efek­te on ima. Na primer, objas­ni kako bol utiče na tvo­je raspoložen­je i telo u pogle­du sek­su­alne uzbuđenos­ti. Objas­ni kako, dok to ne znači da ne želiš da imaš seks, nje­govi uslovi mora­ju biti pri­lagođeni tvom bolu. Ako je tvoj bol nasum­ičan i može da se pojavi usred sek­su­alnog čina, tvoj part­ner može pomis­li­ti da je on ili ona odgovoran/na za nje­ga. Važno je raz­go­varati o ovim oseća­ji­ma kriv­ice. Za više infor­ma­ci­ja, proči­taj članak o hroničnom bolu i sek­su.

(Izvor: The Ulti­mate Guide to Sex and Dis­abil­i­ty, ed. Kauf­man, Sil­ver­berg and Odette, 2003)

Bila sam sek­su­al­no zlostavl­jana i imam suprot­stavl­je­na osećan­ja o sek­su i tokom sek­sa. Da li bih tre­bala reći part­neru?

Može biti teško i strašno raz­go­varati o ovome sa tvo­jim part­nerom i ako odlučiš da pričate o tome, u pot­punos­ti je na tebi da odlučiš šta ćeš otkri­ti o zlostavl­jan­ju. Ne moraš reći niš­ta, ali ako mis­liš da možeš imati snažnu reak­ci­ju na neš­to tokom sek­sa, može biti dobra ide­ja da objas­niš to part­neru.

Šta ćeš reći part­neru može biti zas­no­vano na tome šta ti želiš i koliko mis­liš da tre­ba da zna. Želiš li da stvari idu veo­ma polako? Da li je važno da možeš sta­ti kada god ti je to potreb­no? Pos­to­je li određene reči koje bi želela da part­ner izbe­ga­va jer ih povezu­ješ sa neg­a­tivn­im osećan­ji­ma? Vežba­jući priču o ovome (ispred ogledala, sa prijateljem/prijateljicom ili savetnikom/savetnicom) možeš lakše iden­ti­fiko­vati šta želiš da kažeš i dobiti više pouz­dan­ja da to kažeš.

Moja tri­naesto­godišn­ja ćer­ka ima men­tal­ni inva­liditet i pokazu­je radoz­nalost o sek­su. Kako da pričam sa njom o tome?

Ne pos­to­ji uobiča­jen način da se priča o sek­su­al­nos­ti sa decom sa men­tal­nim inva­lidite­tom i moraćeš da proceniš njen nivo razumevan­ja pre nego odlučiš kako da pričaš sa njom. Bez obzi­ra na ste­pen inva­lidite­ta, zadrži se na pružan­ju osnovnih infor­ma­ci­ja, pokušaj da na nje­na pitan­ja odgov­oriš jed­nos­tavno i pomogneš joj da bude zaštiće­na od zlostavl­jan­ja. Ako ima nizak ste­pen intelek­tu­alnog inva­lidite­ta istraži i druge teme kao što su sek­su­al­na ori­jentaci­ja, part­nerske veze, mas­tur­baci­ja i različi­ti tipovi zlostavl­jan­ja.

Sakupi sve potreb­ne infor­ma­ci­je da bi mogla tačno da odgov­oriš na nje­na pitan­ja. Koristi pravilne nazive za različite delove tela jer je nejas­ni opisi mogu zbuni­ti i ostavi­ti je pod utiskom da je seks sram­na tema.

Umesto da odva­jaš vreme kada ćeš da uradiš ovo, obrati pažn­ju na trenutke kada se ona intere­su­je za seks (roman­tič­na sce­na u fil­mu ili opis veze u knjizi). Pos­to­je mno­gi nači­ni na koje možeš da objas­niš seks svo­joj ćer­ki. Na primer, možeš da isko­ris­tiš lutke da joj pokažeš odak­le dolaze bebe. Rol plej je koris­tan da se raz­go­vara o razli­ci između javnih i pri­vat­nih mes­ta i da je naučiš da kaže ne nežel­jen­im dodiri­ma i inter­ak­ci­ja­ma. Mas­tur­baci­ja je često veli­ka briga za roditel­je dece sa men­tal­nim inva­lidite­tom. Za više infor­ma­ci­ja o ovome pogledaj posled­nje pitan­je u pre­vo­du Mas­tur­baci­ja. Budi str­plji­va i ako ona ima poteškoća da shvati neš­to pokušaj da razložiš to na man­je korake. Ali nema pravog i pogrešnog nači­na da raz­go­varaš o sek­su sa svo­jom ćerkom i ako određeni metod ne delu­je moraš da budeš volj­na da eksper­i­men­tišeš dok ne nađeš onaj koji delu­je.

Orig­i­nal­ni tekst prip­isu­je se zajed­ničkoj ini­ci­ja­tivi od strane Crea-e i Point of View

 

Link do orig­i­nalnog tek­s­ta na engleskom: Talk­ing about sex

 

Pre­v­ela: Van­ja Orlović

 

NOVOSTI

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

OBRAZOVNI RAD

Prijava za Newsletter