Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja

Off

Cilj SOS tele­fona …IZ KRUGAVOJVODINA je da se nasil­je nad žena­ma sa i bez inva­lidite­ta uči­ni pre­poz­natljivim i vidljivim kao i da se žena­ma sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta pruži mogućnost da do podrške i infor­ma­ci­je dođu na način koji je nji­ma najpri­hvtljivi­ji.

SOS tele­fon za žene sa i bez inva­lidite­ta izložen­im nasilju i diskrim­i­naci­ji radi svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va.

Možete nas dobiti na bro­jeve tele­fona 021447 040, 066447 040 ili na 0800 101010.

Podrš­ka i neophodne infor­ma­ci­je se mogu dobiti i putem e-maila sostelefon@izkrugavojvodina.org kao i ličn­im dolaskom u pros­tori­je orga­ni­zaci­je na Bule­varu vojvode Ste­pe 67.

Pored usluge SOS tele­fona, žena­ma sa i bez inva­lidi­ta koje su preživele nasil­je, orga­ni­zaci­ja pruža besplat­nu pravnu podršku, koja podrazume­va pravno save­to­van­je, pisan­je pod­ne­sa­ka i advokatsko zas­tu­pan­je.

 

 

Letak-Nadleznosti-i-postupanje-Centra-za-socijalni-rad

Pravni_postupci_za_zastitu_od_nasilja_u_porodici

Letak-Postupanje-policije-u-situacijama-nasilja-u-porodici

 

 

 

 

 

 

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

MREŽE

Logo Mreze Zene protiv nasilja         SOS Vojvodina