Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

SOS služba za žene sa i bez invaliditeta izložene nasilju

Off

SOS služba …IZ KRUGAVOJVODINA pruža podršku žena­ma sa i bez inva­lidite­ta koje su izložene nasilju kroz speci­jal­i­zo­vane anon­imne kon­sul­tantske usluge putem tele­fona, elek­tron­s­ki i lično; pravno save­to­van­je, pisan­je tužbi i žal­bi, i indi­vid­u­al­nu i grup­nu psi­hološku podršku lično, putem tele­fona i Ska­j­pa. SOS služ­ba …IZ KRUGAVOJVODINA obezbeđu­je da žene sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta ima­ju mogućnost da dođu do podrške i infor­ma­ci­ja na način koji je koris­ni­ca­ma uslu­ga najpri­h­vatljivi­ji.

Osim toga, SOS služ­ba …IZ KRUGAVOJVODINA kroz eduka­tivni rad i kam­pan­je čini pre­poz­natljivim i vidljivim nasil­je nad žena­ma i zago­vara za pris­tu­pačne i dos­tup­ne usluge zaštite od rod­no zas­no­vanog nasil­ja.

SOS služba …IZ KRUGAVOJVODINA uključuje sledeće usluge:

Speci­jal­i­zo­vane anon­imne kon­sul­tat­ntske usluge

  • putem tele­fona svakog radnog dana od 9 do 16

na bro­jeve fik­snog tele­fona 0800 101010;  021 447040

na broj mobilnog tele­fona 066 447040 (poziv, viber, sms)

  • ličn­im dolaskom u pros­tori­je orga­ni­zaci­je svakog radnog dana od 9 do 16

Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad

  • elek­tron­s­ki 24 sata 7 dana u nedelji

putem mejla na office@izkrugavojvodina.org

putem FB pro­fi­la @izkrugavojvodina

Pravnu podršku (save­to­van­je, pisan­je tužbi i žal­bi)

  • elek­tron­s­ki 24 sata 7 dana u nedelji
  • putem tele­fona i lično u zakazanom ter­minu

putem mejla na office@izkrugavojvodina.org

Indi­vid­u­al­nu i grup­nu psi­hološku podršku lično, putem tele­fona i Ska­j­pa u zakazanom ter­minu (zakazi­van­je putem svih gore nave­denih kon­taka­ta).

Letak-Nadleznosti-i-postupanje-Centra-za-socijalni-rad

Pravni_postupci_za_zastitu_od_nasilja_u_porodici

Letak-Postupanje-policije-u-situacijama-nasilja-u-porodici

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR

MREŽE

Logo Mreze Zene protiv nasilja         SOS Vojvodina