Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Besplatna pravna pomoć

Off

Koris­ni­ci besplatne pravne podrške mogu biti osobe sa inva­lidite­tom i članovi nji­hove uže porodice.

Besplat­na prav­na podrš­ka podrazume­va:
— pravno save­to­van­je (pružan­je pravnih save­ta tele­fonom, mejlom ili lično u kance­lar­i­ji orga­ni­zaci­je)
— pisan­je pod­ne­sa­ka i
— zas­tu­pan­je pred državn­im i drugim organ­i­ma.

Pravne oblasti pokrivene besplat­nom pravnom podrškom su:

- porodično pra­vo
— kriv­ično pra­vo
— pra­vo iz rad­nih odnosa
— pra­va iz zapošl­ja­van­ja
— pra­va iz pen­z­i­jskog-invalid­skog osig­u­ran­ja
— pra­va iz soci­jalne zaštite
— pra­vo na imov­inu
— pra­vo na stanovan­je
— ben­efi­ci­je na osnovu inva­lidite­ta

Zas­tu­pan­je

Ovu vrstu podrške mogu dobiti koris­ni­ci koji su se prethod­no jav­ili u orga­ni­zaci­ju i ispun­java­ju sledeće kri­ter­i­jume:
— da koris­nik nema angažo­vanog advoka­ta po istom pred­me­tu,
— da pred­met nije već započet,
— da koris­nik nema ekonom­skih mogućnos­ti da plati advoka­ta,
— da pravni prob­lem ne može da se dru­gači­je reši tj. da su iscr­pljene sve mogućnos­ti,
— da pred­met može da se završi u nekom primerenom roku i
— da je real­no moguće pred­met reši­ti poz­i­tivn­im ishodom.

Raz­gov­or s advokati­com se obavl­ja lično i tele­fon­s­ki sre­dom od 17 do 19 časo­va.  Ter­mi­ni za raz­gov­or sa advokati­com zakazu­ju se pozivom na tele­fon 021÷447−040 svakog radnog dana od 9 do 16 časo­va, upući­van­jem mejla na adresu office@izkrugavojvodina.org ili lično u kance­lar­i­ji orga­ni­zaci­je, Bule­var vojvode Ste­pe 67, Novi Sad.

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR
Besplatna pravna pomoc